Котляров зэщхьэгъусэхэр пашэщ

 Дагъыстэн Республикэм и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ фокIадэм и 20 - 22 махуэхэм щекIуэкIащ «Тарки-Тау 2018» тхылъ фестивалым и ебланэ зэхыхьэр. Гамзатов Расул и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм утыку къыщрахьащ Урысей Федерацэми гъунэгъу къэралхэми я тхылъ тедзапIэ пщIы бжыгъэхэм я лэжьыгъэр. 
 Фестивалым Iуэху зэмылIэужьыгъуэ куэд хуагъэхьэзырат: «Неман псыри Каспийск тенджызым хохуэж» зыфIаща зэIущIэр, Азербайджаным, Белоруссием, Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм и республикэхэм къикIа лIыкIуэхэр зыхэтар, сурэт, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, концертхэр, лекцэ зэмылIэужьыгъуэхэр, псынщIэу тхыгъэхэм къеджэ­нымкIэ зэпеуэхэр, тхакIуэхэмрэ щIэ­джыкIакIуэхэмрэ я зэIущIэхэр, «Тарки-Тау 2018» дагъыстэн тхылъ жармыкIэм лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ и зэхьэзэхуэр. 
 «Псалъэ» зыфIаща Iыхьэм щытекIуащ Налшык и «Полиграфсервис и Т» тхылъ тедзапIэр зейхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ. ЖармыкIэм и саугъэт нэхъыщхьэри къихьащ Кулиев Къайсын и тхыгъэ къыхэхахэр зэрыт къыдэкIыгъуэм, усакIуэр къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу мы IуэхущIапIэм дунейм къыщытехьам. Ди газетым зэрытетащи, ар зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ тхылъ дахэщ, дыщэпскIэ гъэщIэрэщIащ, тхы­лъымпIэфIым тедзащ, уздынэсар тыншу къызэрыбгъуэтыжыфынум хуэщIауэ ­лентI цIыкIу дэдащ, тхылъылъэм илъыжщ.
 Котляров зэщхьэгъусэхэм къратащ дипломрэ дагъыстэн IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкI къамэрэ. 

ИСТЭПАН Залинэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018