Лъэужь нэху

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм егъэджэныгъэ IэнатIэм зыщегъэу­жьы­ным хэлъхьэныгъэ ин хуэзыщIа, пе­да­гогикэ щIэныгъэхэм я кандидат, ­КъБАССР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ, ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик Темрокъуэ Ин­дырбий Хьэжумар и къуэр ящыщщ щIэблэм щIэныгъэ нэс егъэгъуэтыным зи зэфIэкI къыщызыгъэлъэгъуахэм, лъэужь нэху къыщызыгъэнахэм. 

 ЕгъэджакIуэ нэсыр, щIэныгъэлI щып­къэр апхуэдэуи лIыгъэрэ хахуагъэрэ къигъэлъагъуэу хэтащ Хэку зауэшхуэм, абы щыхьэт техъуэ зауэ дамыгъэри хэлъу Хэкум къигъэзэжащ. 115-нэ шу дивизэм хэтащ Индырбий икIи а шуудзэм и тхыдэм теухуауэ щIэныгъэшхуэ бгъэдэ­лъащ. Егъэджэныгъэ IэнатIэм зезыгъэужь жэрдэмыщIэхэр зи куэду лэжьа егъэ­джакIуэ Iэзэм, методист IэкIуэлъа­кIуэм, щIэныгъэлI цIэрыIуэм и къэхутэныгъэр сэ­бэ­пышхуэ хъуащ ди республикэм матема­тикэ щIэныгъэм зыщиужьынымкIэ.
 Псэужамэ, Темрокъуэр жэпуэгъуэм и 11-м илъэси 100 ирикъунут. Хэкупсэ нэ­сым, егъэджакIуэ Iэзэм, зауэлI хахуэм, щIэныгъэлI щыпкъэм теухуа тхыгъэ ди ­газетым и къыдэкIыгъуэхэм ящыщ зым мыгувэу тетынущ. 

ЖЫЛАСЭ Маритэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


15.10.2018
11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018