ХьэрычэтыщIэхэр туризмэм и IэнатIэм зэрыщылажьэм хоплъэ

 КъБР-м и Парламентым ЭкономикэмкIэ, инвестицэхэмкIэ, хьэрычэт IуэхумкIэ, Спортымрэ туризмэмкIэ и комитетхэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэща я зэIущIэр щрагъэкIуэкIащ Шэрэдж муниципальнэ районым. Абы щытепсэлъыхьащ хьэрычэт IуэхущIапIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ туризмэм и IэнатIэм зэрыщы­лажьэм.
 ЗэIущIэм хэтащ КъБР-м и Парламентым и УнафэщIым и къуэдзэ АфэщIагъуэ Михаил, КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Прави­тельствэмрэ я лIыкIуэу КъБР-м и Парламентымрэ суд органхэмрэ щыIэ ДыщэкI Мадинэ, Iуэхур зэгъэщIылIа комитетхэм я унафэщIхэу Iэпщэ Зауррэ Бэрэгъун Ар­сенрэ, Шэрэдж муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борис, КъБР-м и Парламентым и депутатхэр, министерствэхэм, ведомствэхэм, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэм я лIыкIуэхэр, бизнесым и лэ­жьа­кIуэхэр.
- Шэрэдж муниципальнэ районыр ­КъБР-м и курорт-рекреацэ комплексым и щIыналъэ нэхъыщхьэхэм ящыщщ. Абы къыхэкIыу нобэрей Iуэхум куэд елъытащ республикэм и экономикэм зегъэужьыным и лъэныкъуэкIэ, сыту жыпIэмэ, туриз­мэр ди зыужьыныгъэм и хэкIыпIэхэм ящыщщ. Егупсысауэ, псори зэпэлъытауэ убгъэдыхьэмэ, туризмэм республикэм и бюджетым хэхъуэшхуэ къыхуихьыфынущ, апхуэдэу инвестицэхэр къызэщIэ­гъэуIуэ­нымкIэ сэбэп хъунущ, - жиIащ зэ­IущIэр къыщызэIуихым Iэпщэ Заур.
 Абы къигъэлъэгъуащ Шэрэдж районым иджыпсту хэкIыпIэ хъарзынэхэр зэ­ры­­щыIэр, ауэ туризмэр хэхъуэхэм я хэ­кIыпIэ щIынымкIэ, цIыхухэр лэжьапIэкIэ къызэгъэпэщынымкIэ, а IэнатIэм пыщIа хьэрычэт IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымкIэ зэлэ­жьып­­хъэхэр икъукIэ куэд зэры­хъур.
 КъБР-м и Парламентым Спортымрэ ­туризмэмкIэ и комитетым и унафэщI ­Бэ­рэгъун Арсен къызэрилъытэмкIэ, иджыпсту еужьэрэкIын хуейщ ди деж зыщы­зыгъэпсэхухэр зыхуей хуэгъэзэным пыщIа иджырей инфраструктурэ зэтегъэувэным. Апхуэдэу абы къыхи­гъэщ­хьэхукIащ экологие, аграрнэ туризмэм, къуажэхэм зыщегъэгъэпсэхуным хуэгъэза туризмэм зегъэужьынымкIэ щыIэ хэ­кIыпIэхэр щIэгъэкъуэн къэщIыпхъэу къызэрилъытэр.
 Шэрэдж муниципальнэ районым и ­щIыналъэ администрацэм и унафэщIым и  япэ къуэдзэ Глашев Артур тепсэлъыхьащ зэрыщыту районым щыIэ социально-экономикэ щытыкIэм, апхуэдэу хьэ­рычэт лэжьыгъэр туризмэм и IэнатIэм къы­­зэрыщызэгъэ­пэщам. Абы къихьа бжыгъэхэм къызэры­хэщамкIэ, 2018 гъэм и фокIадэ мазэм ­ирихьэлIэу хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ я IуэхущIапIэхэм юридическэ IэнатIэу 190-рэ, хьэрычэтыщIэ щхьэхуэу 616-рэ щыIащ. Абыхэм ящыщу IуэхущIапIэ мыину, цIыкIу дыдэу 20, хьэрычэты­щIэу 25-рэ туризмэм и IэнатIэм пыщIащ.
 Районым зыгъэпсэхуакIуэ цIыху куэд къыщIэкIуэм и щхьэусыгъуэхэм ящыщщ а щIыналъэр зэрыдахэр, псы хущхъуэхэр зэрыщыIэр, апхуэдэу архитектурэм и ­фэеплъхэри  хъу­ма  зэрыщыхъуар.
Туризмэм и IэнатIэм пыщIа хьэрычэт лэжьыгъэр нэхъыбэу зыхуэгъэзар туристхэр егъэблэгъэнымрэ ахэр гъэшхэнымрэщ. Шэрэдж районым туризмэмкIэ и инфраструктурэм туристхэр здэщыIэну IуэхущIапIэу 11 (хьэщIэщхэр, пансионатхэр),  апхуэдэу шхапIэу 22-рэ хеубыдэ.
 2017 гъэм Шэрэдж районым щыIащ турист мини 120-м нэблагъэ. Дызэрыт ­илъэ­сым и япэ мазибгъум абыхэм я ­бжыгъэр цIыху мини 100-м щIигъуащ.
 «Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI, къэрал щIыб туризмэм зыщегъэужьы­ныр (2011-2018 гъэхэм)» федеральнэ ­программэ хэхам хиубыдэу Шэрэдж му­ниципальнэ районым 2014 гъэм щIадзауэ къэралым и мылъкумрэ уней мылъкумрэ къагъэсэбэпурэ щагъэзащIэ «Зэрэгъыж» автотурист кластер зэтегъэувэныр» инвестицэ проектыр.
 Апхуэдэу иджыпсту ягъэтэмэмыж ­«Шэ­рэдж» турист-рекреацэ кластерым и ­проектыр. Абы Шэрэдж муниципальнэ ­районым туризмэмкIэ и IэнатIэм пыщIа лэжьыгъэ псори къызэщIеубыдэ.
- Иджыпсту инвесторхэм я мылъкукIэ йолэжь куэдкIэ узыщыгугъын ­проект щхьэ­хуэхэм. Ищхъэрэ Гуэл ­щхъуантIэм хиу­быдэу мультимедие гъэлъэгъуапIэ ­комплекс, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ ­физ­­­культурэ  комплекс, ресторанрэ хьэ­щIэщрэ зыхэт комп­лекс, Ипщэ Гуэл щхъуан­тIэм - узыншагъэр щызэтрагъэувэж, цIыху­хэм я нэгу зыщрагъэужь комп­лекс щаухуэ, - къигъэлъэгъуащ док­лад  зы­щIам.
 Апхуэдэу щыт пэтми, туризмэм адэкIи тэмэму зиужьын папщIэ икIэщIыпIэкIэ гъэзэкIуэжын хуей ныкъусаныгъэ щхьэ­хуэхэри районым щыIэщ. Абыхэм ящыщу Глашев Артур къигъэлъэгъуащ туриз­мэм и IуэхущIапIэ щхьэхуэхэм екIуалIэ ­гъуэгухэр зэрызэкIэлъымыкIуэр, инфраструктурэм и IуэхущIапIэ щхьэхуэхэр зэрыщымыIэр, районым туризмэмкIэ и IэнатIэм и зэфIэкIхэр нэгъэсауэ хэIущIыIу зэрамыщIыр, туризмэм и лIэу­жьыгъуэ щхьэхуэхэм яхуэфэщэн гулъытэ зэрамыгъуэтар, нэгъуэщIхэри. Докладым IупщIу къыхэщащ апхуэдэ ныкъусаныгъэхэр  къызэнэкIынымкIэ  зэфIагъэкIхэр.
 КъБР-м экономикэ зыужьыныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ, хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымкIэ, лэжьыгъэкIэ зэпеуэнымкIэ департаментым и унафэщI Белецкая Ольгэ къыхигъэщхьэхукIащ «Урысей Федерацэм къэрал кIуэцI, къэ­рал щIыб туризмэм зыщегъэужьыныр (2011 - 2018 гъэхэм)» федеральнэ къэрал программэ хэхам хиубыдэу туризмэмрэ рекреацэмрэ я IэнатIэм щаубзыхуа ин­вестицэ проектхэр гъэзэщIэнымкIэ ­КъБР-м лэжьыгъэшхуэ зэрыщекIуэкIыр, ап­хуэдэу инвестицэхэр республикэм ту­ризмэмкIэ и IэнатIэм къыхузэщIэгъэу­Iуэным пыщIа Iуэхухэр зэраубзыхур.
 Апхуэдэу иджыпсту йолэжь хьэрычэт ­IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ къэралым и финанс, мылъку, информацэ дэIэпы­къуныгъэ етынымкIэ зэфIэгъэкIыпхъэ­ хэр щыубзыхуа программэ къуэдзэ зыбжанэм. Абыхэм ящыщщ «Хьэрычэт Iэ­натIэ мыинымрэ курытымрэ зегъэу­жьыныр», «Инвестицэ щытыкIэ тэмэм зэ­тегъэувэныр», нэгъуэщIхэри.
 «Хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытымрэ зегъэужьынымкIэ федеральнэ кор­порацэ» акционер зэгухьэныгъэм зы­хуэфащэхэм къэралым и финанс дэ­Iэ­пыкъуныгъэ ярет, а корпорацэмрэ ­Къэ­бэрдей-Балъкъэр Республикэм и Пра­­вительствэмрэ зэращIылIауэ щыта  зэгурыIуэныгъэм  тету. 2018 гъэм абы ипкъ иткIэ республикэм и хьэрычэтыщIэхэм ящыщу 35-м псори зэхэту сом мелуан 25,2-рэ щIыхуэу иратащ.
 Хьэрычэт IэнатIэ мыинымрэ курытым рэ я субъектхэм апхуэдэ дэIэпыкъуныгъэм хиубыдэу КъБР-м и бизнес-инку­баторхэм нэхъ уасэ езэгъырабгъухэмкIэ офисхэмрэ лэжьапIэ пэшхэмрэ, зэпсэ­лъэ­ныгъэхэр щрагъэкIуэкIыну пэшхэр, гъэ­лъэгъуэныгъэхэр къыщызэрагъэпэ­щыну щIыпIэхэр, семинархэр, конференц­хэр, бизнесым теухуа адрей зэIущIэхэр щебгъэкIуэкI хъуну щIыпIэхэр хухах.
 Министрым и къуэдзэм зэрыжиIамкIэ, «2025 гъэм нэсыху Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым зегъэужьыныр» федеральнэ къэрал программэм хагъэхьэну инвестицэ проектхэр къыщыхахыну конкурсым хэтын папщIэ Урысейм Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ и министерствэм ягъэхьащ инвестицэ проекту тхум ятеухуа заявкэхэр.
 КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министрым и къуэдзэ Сумаев Ахъмэт тепсэлъыхьащ турист-рекреацэ IэнатIэм зегъэужьыным хуэгъэзауэ республикэм щызэфIагъэкIхэм, нэхъыбэкIэ узыщыгугъ хъуну инвестицэ проектхэр зэрызэхалъ­хьэм, инвесторхэр къызэралъыхъуэм, маршрутыщIэхэр зэраубзыхум.
- Инвестицэ лэжьыгъэр нэхъ жыджэру къызэгъэпэщынымкIэ Iуэху нэхъыщхьэхэм ящыщщ цIыхухэм, абы сабийхэри яхэту, зэрызагъэпсэхур егъэфIэкIуэныр. Абы папщIэ адрей щIыналъэхэм я лэ­жьэкIэр къагъэсэбэпу, туристхэр щрагъэб­лагъэ уней хьэщIэщхэр нэхъыбэ щIын хуейщ. Мы районым щылажьэ хьэ­ры­чэтыщIэхэм псом ящхьэу тегъэщIапIэу яIэн хуейщ мы щIыпIэр егъэлеяуэ зэры­дахэр. Мыбдеж Iуэхутхьэбзэхэр егъэ­фIэкIуэным къыдэкIуэу зэгугъупхъэхэм ящыщщ къабзагъэри, - жиIащ Сумаев Ахъмэт.
 Зытепсэлъыхь Iуэхум и лъэныкъуэкIэ хэкIыпIэу къалъытэхэр утыкум къралъ­хьащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зегъэужьынымкIэ корпорацэ» зэгухьэныгъэм и генеральнэ директорым и къа­лэнхэр зыгъэзащIэ Чочаев Ахъмэт, Аушыджэр къуажэм и  щыпIэ  администрацэм и Iэтащхьэ Урыс ­Аслъэн, Бабугент къуажэм и щыпIэ администрацэм и Iэтащ­хьэ ­Османов Мухътар, «Безенги» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и ­ун­а­фэщI Анаев Алий, «Мастер Класс-А» жэуап зэхэгъэщхьэхукIа зыхь зэгухьэныгъэм и унафэщI АфIэунэ ЖэбрэIил, хьэ­ры­чэтыщIэ Геляев Чомай.
ЗэIущIэм щыжаIахэм япкъ иткIэ зыхуэфащэ IэнатIэхэм яхуэгъэза чэнджэщ пыу­хыкIахэр къащтащ.

КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018
06.11.2018