Дунейм щыхъыбархэр

Дыщэ гъэтIылъауэ доллар мелард 500 и уасэ

Урысей Федерацэм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэм кIуэ пэтми зэрыхигъахъуэм егъэгузавэ адрей къэралхэр.

«Правительствэхэмрэ банк нэхъыщхьэхэмрэ дыщэр куэду къащэхуныр дунейр мамыру щытынымрэ зэдэлэжьэнымкIэ нэщэнэфIу зэи щытакъым», - жеIэ «БуллионВалют» дунейпсо брокер компанием къэхутэныгъэхэмкIэ и къудамэм и унафэщI Эш Эдриан. - УимыгъэпIейтейуэ къанэркъым Урысейм 2019 гъэм и япэ мазищым дыщэу къищэхуамкIэ къытекIуэн къэрал зэрыщымыIэм - Москва и гъэтIылъыгъэм дыщэ тонни 145,5-рэ хигъэхъуащ. ГурыIуэгъуэщ апхуэдэу щIищIыр. США-м и санкцэхэм пэджэж лъэбакъуэу аращ ар: счётхэм илъ ахъшэр бубыд хъу щхьэкIэ, дыщэ гъэжа гъэтIылъыгъэхэр къэптхьэкъу хъунукъым».
Урысейм и Банк нэхъыщхьэм и унафэщI Набиуллинэ Эльвири хэIущIыIу ищIащ Урысейм дыщэ гъэтIылъыгъэу иIэр зыхуэдизыр - абы и уасэр доллар мелард 500-м ноблагъэ.
«Илъэс кIуам ди дыщэ гъэтIылъыгъэхэм я уасэр доллар мелард 433-м икIри, мелард 469-м нэсащ. Мы гъэм накъыгъэм и 1-м ирихьэлIэу дгъэтIылъам доллар мелард 491-рэ хуозэ. Илъэс зыбжанэкIэ узэIэбэкIыжмэ, доллар мелард 500 и уасэ дыщэ гъэтIылъауэ уиIэныр зэпIэзэрытагъым и дамыгъэу, къэралыр умыгузавэу упсэуным и лъабжьэу жаIауэ щытащ. Мис иджы дэ дынэблэгъащ а бжыгъэм», - къыхигъэщащ Банк нэхъыщхьэм и унафэщIым.

Науседэ Гитанас
Литвам и президентщ

Накъыгъэм и 26-м Литвам щызэхэтащ президент хэхыныгъэхэм я етIуанэ Iыхьэр. Япэ Iыхьэр накъыгъэм и 12-м екIуэкIати, кандидатхэм ящыщу абы зыми къыщыхуэхьакъым а къулыкъум увын папщIэ зыхуеину процент 51-м щIигъур.

Иджырей IэIэтым кърикIуахэр щызэхалъхьэжым наIуэ къызэрыхъуащи, а къэралым и президенту илъэситху благъэм лэжьэнущ Науседэ Гитанас. ЗэкIэ бюллетенхэм я процент 98-р зэпалъытащ икIи бжыгъэхэм къызэрагъэлъагъуэщи, абы Iэ хуаIэтащ хэхыпIэхэм екIуэлIахэм я процент 66-м нэблагъэм. Науседэ къыпэщIэта, сеймым и депутат Шимоните Ингридэ къыхуэхьар процент 32-м щIигъущ.
Къэралым и иджырей президент Грибаускайте Даля илъэс епщIанэ хъуауэ а къулыкъум тетщи, и кадидатурэр абы фIэкIа къигъэлъагъуэ хъунутэкъым.
Науседэ и IэщIагъэкIэ экономистщ икIи дунейпсо щытыкIэм фIыуэ щыгъуазэ, политикэм хуэмыхамэ цIыхущ.
УФ-м къызэрыхущытым и гугъу пщIымэ, ар и телъхьэкъым ди къэралхэм яку зэхущытыкIэ ткIий дэлъыным. «Дэ бжэ-щхьэгъубжэ псори зэхуэтщIу, ди гъунэгъу къэралым дипломатие, щэнхабзэ, экономикэ пыщIэныгъэхэр худимыIэу дыпсэуныр тэмэмкъым», - жиIащ Науседэ.

Нобэ

ООН-м и мамырщIэкъу къарухэм я дунейпсо махуэщ
Дзэ автомобилистым и махуэщ
. УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэм и унафэкIэ 2000 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
ГъущI зэпызыгъавэм и махуэщ
Урысейм и таможнэ къулыкъум и ветеранхэм я махуэщ
Къыргъызстаным IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я махуэщ

1860 гъэм хьэрычэтыщIэ, коллекционер Третьяков Павел езым зэхуихьэса сурэтхэмрэ сом мини 150-рэ Москва къалэм къызэрыхуигъанэм теухуа щIэин тхылъ иригъэтхащ. Третьяковым и цIэр зезыхьэ сурэт галерее цIэрыIуэм и къежьапIэр аращ.
1903 гъэм Петербург къыщызэIуахащ Нева псым тралъхьа Троицкэ лъэмыжыр.
1953 гъэм ЩIым и къурш нэхъ лъагэ дыдэм - Джомолунгмэ (Сагарматхэ, Эверест) - и щыгум япэу ихьащ Новэ Зеландием щыщ Хиллари Эдмундрэ абы и дэIэпыкъуэгъу Тенцинг Норгейрэ. Метр 8848-рэ зи лъагагъ а бгым дэкIахэм абы щыгум щыхатIат Инджылызым, Непалым, Индием, ООН-м я бэракъхэр.
1975 гъэм Белоруссием и автомобиль заводым къыщыщIагъэкIыу щIадзащ СССР-м щынэхъ ин дыдэ хьэлъэзешэ машинэхэр - «БелАЗ-7520».
1985 гъэм Брюссель (Бельгие) и «Эйзель» стадионым насыпыншагъэшхуэ къыщыхъуащ - Европэм футболымкIэ и чемпионхэм я кубокыр къэхьыным теухуа кIэух зэхьэзэхуэм еплъыну къызэхуэсахэм ящыщу цIыху 39-рэ хэкIуэдащ абдеж къыщыхъуа зэрызекъуэ-зэрыфыщIым. Инджылызым и «Ливерпуль», Италием и «Ювентус» командэхэм къадэщIхэм зэзэуэн щIадзащ. Зэрызекъуэурэ ахэр стадионым и блыным зэрегулIащ, апхуэдиз тезэрыгуар хуэмыIыгъыу блыныр къэуащ икIи цIыху куэд абы щIипIытIащ.
1990 гъэм Ельцин Борис РСФСР-м и Совет Нэхъыщхьэм и УнафэщIу хахащ.
1917 гъэм къалъхуащ США-м и 35-нэ президенту щыта Кеннеди Джон. Ар 1963 гъэм яукIащ.
1929 гъэм къалъхуащ литературовед, критик цIэрыIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, КъШКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и вице-президент, Къэрэшей-Шэрджэсым и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Бэчыжь Лейлэ.
1927 гъэм къалъхуащ совет актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Дмитриев Игорь.
1953 гъэм къалъхуащ УФ-м и цIыхубэ артист Абдулов Александр.
1964 гъэм къалъхуащ шэрджэс усакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, хэхэс адыгэхэм я литературэр джыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Абдокъуэ Маринэ.
1981 гъэм къалъхуащ футболист, Урысейм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Аршавин Андрей.

Дунейм и щытыкIэнур

   «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 20 – 22-рэ, жэщым градус 15 - 16 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:
Изрэ ныкъуэрэ зэрыщIэркъым.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также: