Къафэ гъуазджэм къреджэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым ­гуфIэгъуэ щытыкIэм иту къыщызэIуахащ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» V дунейпсо IуэрыIуатэ фес­тивалыр. Абы хэтщ Бангладешым, Тыркум, Белоруссием, Ганэм, Индием, Италием щыщ гупхэр.

 

КъБР-м и Правительствэм и Унафэ­щIым и къуэдзэ Битокъу Владимир фес­тивалыр къыщызэIуихым фIыщIэ яхуи­щIащ къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм къикIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым щекIуэкI фес­тивалым хэтыну, зи щэнхабзэ хъу­гъуэ­фIыгъуэхэр, къафэ ­гъуазджэр зыгъэлъэгъуэну къытхуеблэгъахэм.
Зэхыхьэм хэтхэр утыкум чэзууэ кърашэурэ зэхуэсахэм ирагъэцIыхуащ. Фес­ти­валым и хьэщIэ лъапIэхэм яхэтщ цIыху­бэ творчествэмкIэ Дунейпсо IуэхущIапIэу ЮНЕСКО-м и деж щылажьэм и лIы­кIуэ­хэр.
Дуней псом ис лъэпкъхэм я зэныбжьэгъугъэр зыгъэбыдэ «Iуащхьэмахуэ и щыгу щагъэзащIэ къафэхэр» V дунейпсо Iуэ­рыIуатэ фестивалыр жэпуэгъуэм и 9-м КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым щызэ­хуащIыжынущ.
Фестивалыр къызэрызэIуахам теухуа тхыгъэ ди газетым и къыкIэлъыкIуэ къы­дэкIыгъуэхэм ящыщ зым тетынущ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


13.11.2018
12.11.2018
08.11.2018
07.11.2018