IэнатIэр къапщытэ

Мы махуэхэм щIыналъэм и кардиологие IэнатIэм и лэжьыгъэм зыщигъэгъуэзэн мурадкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIащ Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ лъэпкъ центрым и унафэщI, академик Шляхтэ Евгений. ЩIэныгъэлIыр яхуэзащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Маратрэ.

Шляхтэ Евгений къэхутакIуэ центрым и IэщIагъэлI гуп и гъусэу Кардиологие центрым, Республикэ клиникэ сымаджэщым Лъынтхуэ узыфэхэм щеIэзэ и щIыналъэ центрым, Къалэ клиникэ сымаджэщ №1-м и кардиологие къудамэм я Iуэху зехьэкIэр зрагъэщIащ: IэнатIэхэм я лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщам, хущхъуэхэр зэрыхуатхым, сымаджэхэм я тхылъхэм я щытыкIэм зыхагъэгъуэзащ.
МахуитIкIэ ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм кърикIуахэр къызэщIакъуэжу екIуэкIа зэIущIэм хэтащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, ФIэкIыпIэ зимыIэ медицинэ страхованэмкIэ щIыналъэ фондым я къудамэхэм я унафэщIхэр, министерствэм штатым хэмыт и IэщIагъэлI нэхъыщхьэхэр. ХьэщIэхэм зыубгъуауэ къагъэлъэгъуащ республикэм и кардиологие IэнатIэм и щытыкIэр, адрей щIыналъэхэм щалъэгъуахэм иралъытурэ я еплъыкIэхэр жаIащ. Апхуэдэу Къэбэрдей-Балъкъэрыр ящыщщ а унэтIыныгъэхэмкIэ зи Iуэхур хъарзынэхэм. 2018 гъэр, мы илъэсым и япэ мазищыр хиубыдэу ирагъэкIуэкIа къэпщытэныгъэхэм къызэрагъэлъагъуэмкIэ, лъыр зэрызекIуэм епха узыфэхэм илIыкIхэр ику иту Урысейм къыщагъэлъэгъуа бжыгъэхэм нэхърэ 1,5-кIэ нэхъ мащIэщ. КъищынэмыщIауэ, узыфэ зэхуэмыдэхэм илIыкIхэм, диспансеризацэм цIыху куэд къызэрызэщIагъэубыдэмкIэ, инфаркт зиIэм япэ сыхьэт 12-м къриубыдэу зыхуэныкъуэ дэIэпыкъуныгъэ зэригъуэтымкIэ, IэщIагъэлIхэмкIэ къызэрызэгъэпэщамкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр щIэналъэ нэхъыфIхэм хабжащ. Апхуэдэу щытми, кардиологие IэнатIэм и лэжьыгъэр къызэрызэгъэпэщам ныкъусэныгъэ щхьэхуэхэр зэрыхалъэгъуари жаIащ, ахэр зэгъэзэкIуэжынымкIэ чэнджэщхэри къратащ. ХьэщIэхэм къыхагъэщащ цIыхухэм хуащIэ медицинэ Iуэхутхьэбзэхэм я фIагъыр хэгъэхъуэнымкIэ Iэмалхэр зэрыщыIэр.
- Сымаджэм игъуэт дэIэпыкъуныгъэмкIэ ди республикэр куэдым щапхъэ яхуэхъуфын хуейщ, - жиIащ Шляхтэ Евгений. - Ди центрым сыт и лъэныкъуэкIи зыкъыфщIигъэкъуэну хьэзырщ.
Хъубий Марат Алмазовым и цIэр зезыхьэ медицинэ къэхутэныгъэхэмкIэ лъэпкъ центрым и IэщIагъэлIхэм фIыщIэ яхуищIащ щIыналъэм гулъытэ къызэрыхуащIымкIэ икIи министерствэм и лэжьакIуэхэм хьэщIэхэм къагъэлъэгъуа ныкъусаныгъэр зэрагъэзэхуэжынымкIэ я еплъыкIэхэр къагъэлъэгъуэну пщэрылъ ящищIащ.
 

ЩхьэщэмыщI Изэ.
Поделиться:

Читать также: