13.11.2018, 12:01 - Статья

 Къуажэдэсхэм дежкIэ мы­хьэнэшхуэ иIэщ ЩэнхабзэмкIэ унэм и лэжьыгъэм.  Абы къыщызэрагъэпэщ зэ­хыхьэ гъэщIэгъуэнхэм, пшыхь дахэхэм цIыхухэр зэхагъэплъэж. 

13.11.2018, 11:47 - Статья

 Болэтей къуажэм щыщу ­Хэку зауэшхуэм цIыху 240-рэ хэтащ, 26-р офицеру. Мы жылэм икIа цIыху 26-м Сталинград деж щызэуа 115-нэ шууей дивизэм хэту лIыгъэ зэрахьащ. Я цIэ къиIуапхъэщ Къардэнхэ Сэхьидрэ Хьэмидрэ, Хьэгъур Тырку сымэ.

13.11.2018, 11:34 - Статья

 ЩIэныгъэм, епха япэ лэжьыгъэхэр, Къэбэрдейм щекIуэкIар, XIX лIэщIы­гъуэм и кIэ XX и пэ зэманхэрщ. 1898 - 1902 гъэхэм къриу­быдэу къуажэ школу щIыналъэм 27-рэ къыщызэIуахауэ щытащ. Абыхэм ящыщт Болэтей къыщызэрагъэпэща япэ пэщIэдзэ школри. 

13.11.2018, 11:11 - Статья

 1804, 1810, 1816 гъэхэм пащты­хьыдзэм и генерал пашэхэу Глазенап, Булгаков, Ер­молов сымэ дзэшхуэхэр ящIы­гъуу Джылахъстэнейм къы­теуауэ щы­тащ икIи къуа­жэ щэны­къуэм хуэдизым лъап­сэрыхыр къыхуагъэ­кIуащ. ЗэратхыжымкIэ, зэтра­мы­гъэсхьауэ къэнар къуа­жибгъу къудейт, цIыхуми щIыми леишхуэ ирахат.

13.11.2018, 11:02 - Статья

 НобэкIэ Болэтейм унагъуэ 592-рэ дэсщ, цIыху бжыгъэр 2102-рэ мэхъу. Дэтхэнэ зы къуа­жэми ещхьу, ахэр нэхъыбэу зытелажьэр мэкъумэшырщ. Къэбгъэлъагъуэмэ, жылэм иIэ щIы гектар 4140-м щыщу 3100-р бэджэнду дот. 
 Къуажэдэсхэм трасэ нартыху, сэхуран, гуэдз, хьэ. Мэкъу­мэш зыщIэхэм къахожаныкI ­Хъаний Жанджэрий, Жылау Анзор, Къэбардэ Олег сымэ. 

12.11.2018, 12:00 - Статья

Къэмбэчокъуэ Iэдэм МуштIэхьид и къуэр пщэдей къыщалъхуа махуэщ, и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу

12.11.2018, 11:57 - Статья

 Илъэс 41-кIэ пщафIэ IэщIагъэм ирилэжьащ Лэскэн районым хыхьэ Хьэт­уей къуажэм щыщ Тау Олег. Iуэхум фIыуэ хищIыкIыу, гурэ псэкIэ абы етауэ зэрыщытам къыхэкIыу а IэнатIэм абы зэфIэкI хъарзынэхэр къыщигъэлъэгъуащ, зыхэт гупым я дежи пщIэи щIыхьи щиIащ.

12.11.2018, 11:32 - Статья

 Iуащхьэмахуэ районым и Тырны­ауз къалэм жыджэру щолэжь «Иджырей мардэхэм тету къалэхэр зэIузэпэщ щIын (2018 - 2022 гъэхэм ятещIыхьауэ)» муниципальнэ прог­раммэр гъэзэщIэным. Абы ипкъ иткIэ, мы зэманым ягъэдахэ фэтэр куэду зэхэт униплIым я пщIантIэхэр, «Тырныауз» зыгъэпсэ­хупIэ жыг хадэр, Япэ къэхутакIуэхэм я утыр.

Последнее


Шу пашэ

 МЭШБАЩIЭ Исхьэкъ и творчествэм теухуауэ ятхахэм зы­къомкIэ сыщыгъуазэщи, абыхэм нэхърэ нэхъыфIи нэхъыби жысIэну сыпымылъу, Iуэхур гукъэкIыжхэм нэхъ тызогъащIэри…

Телъыджэм и телъыджэж

 И ныбжьыр илъэс 88 ирокъу   адыгэ тхакIуэ, усакIуэ щэджащэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ МэшбащIэ Исхьэкъ.
 Абы и къалэмыпэм къы­щIэ­кIащ тхыгъэ купщIафIэ куэд - усыгъэ телъыджэхэр, роман гъуэ­зэ­джэхэр. Ахэр Адыгейм и литературэм и лъагапIэ хъуащ, ди лъэп­къым и цIэмрэ  и пщIэмрэ жыжьэ щагъэIуащ. Исхьэкъ и усыгъэхэр гъэнщIащ гъащIэм и пэжыпIэкIэ, уи акъылыр зыгъэлажьэ, гукъыдэжрэ дэрэжэ­гъуэрэ къозыт гупсысэ жанхэмкIэ. ТхакIуэм и романхэм лъабжьэ яхуэхъуар адыгэ тхыдэрщ - пасэрей адыгэ дзэпщ Ридадэ деж къыщыщIэдзауэ XIX лIэщIыгъуэм къэс.

Щоджэн Дамир и текIуэныгъэ

 Щоджэн Дамир 2006 гъэм дыгъэгъазэм и 29-м Налшык къыщалъхуащ. Абы и адэ-анэ Щоджэн Бассамрэ Кумыщ Натальерэ Иорда­нием щыщщ. 2011 гъэ пщIондэ Къэбэрдей-­Балъкъэрым щыпсэуащ унагъуэр, иужькIэ ­Иорданием Iэпхъуэжащ. 2013 гъэм Дамир зыщигъэсэн щIидзащ Al Jee Al Hadid клубым джиу-джитсу спорт лIэужьыгъуэхэмкIэ. 

Мазэ лъапIэм хуагъазэ

 Дунейм муслъымэну тетым мы махуэхэм ирахьэкI Рэмэданыр. ГущIэ­гъум, гуапагъэм, щабагъэм псэр хуэзыгъэуш а мазэ лъапIэм куэдым гукъыдэж ящI псапэ ялэжьыну. Апхуэдэ Iуэху­гъуэ дахэ иджыблагъэ щызэфIахащ Бахъсэн къалэм. 

Мы махуэхэм

Накъыгъэм и 26, щэбэт

Хьэчим и удын лъэщхэм краснодардэсхэр хагъащIэ

«Спартак-Налшык» (Налшык) - «Краснодар-2» (Краснодар) - 2:1 (1:1). Налшык. «Спартак» стадион. Накъыгъэм и 24-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.
Судьяхэр: Стрельцов, Егоров (тIури Дон Iус Ростов щыщщ), Лацвиев (Шахты). 
«Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Тебэрды, Белоусов, Ольмезов, Абазэ, Мэшыкъуэ, Михайлов, Каркаев (КIэдыкIуей, 83), Шаваев, Ашу (Машэжь, 80). 
«Краснодар-2»: Адамов, Исаенкэ, Татаев, Иванов, Парадин (Пелих, 34), Байрамян, Назаров, Сперцян, Iэпыч, Рзаев, Куражов (Пивоваров, 74).

Гуанэ Раисэ Жумалдин и пхъур

 2018 гъэм накъыгъэм и 25-м и ныбжьыр илъэс 82-нэм иту дунейм ехыжащ Гуанэ Раисэ Жумалдин и ­пхъур.
Орджоникидзе дэт ме­дицинэ институтыр къиуха нэужь, Раисэ Жумал­дин и пхъур узыншагъэр хъумэнымкIэ Iэ­натIэм щылэжьащ участковэ доху­тыру, щIыналъэм и акушер-гинеко­логыу, Шэджэм район сымаджэщым и дохутыр нэхъыщхьэу. ИужькIэ ар щытащ Шэджэм рай­исполкомым и уна­фэ­щIу, 1975 гъэм къыщы­щIэдзауэ 1985 гъэ пщIондэ - КПСС-м и обкомым щIэныгъэмрэ егъэджэныгъэ Iуэху­щIапIэхэмкIэ и ­къудамэм и инструктору.

Лъэпкъхэр зэкъуэзыгъэувэ

 Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм и япэ, етIуанэ пэшхэм утыку къыщ­рахьащ «Кавказ. Пленэр. Друзья» проектым хыхьэу къызэрагъэпэща выставкэр. КъищынэмыщIауэ, фондым щахъумэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Шедевры из запасников» гъэлъэгъуэныгъэр ещанэ пэшым щокIуэкI. 

Акъылымрэ зэчиймрэ я махуэшхуэ

 Гъэ еджэгъуэм и кIэухым дэнэкIи щагъэлъапIэ илъэс псом жыджэру школ гъащIэм хэта ныбжьыщIэхэр. Апхуэдэ зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Бахъсэн щIыналъэ администрацэм  и унэм. Абы кърагъэблэгъащ район, республикэ, щIыналъэ, урысейпсо олимпиадэхэм, акъы­лыфIэ­хэм я ­зэпеуэхэм, гъэлъэгъуэныгъэ­хэм, щIэ­ныгъэ-практикэ конференцхэм, спорт зэхьэзэхуэхэм щытекIуа, при­зёр, лауреат хъуа школакIуэхэр. 

Псоми арэзы тохъуэ

 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и премьер-­министр Мусуков Алий иригъэкIуэкIа зэIущIэм ­Iуэхугъуэ 18-м щыхэплъащ. 

Страницы

Подписка на Электронная газета "Адыгэ псалъэ" RSS