Дыжьыным къыщоувыIэ

Италием и Ольбие къалэм щекIуэкIащ зи ныбжьыр илъэс 21-м щIимыгъуахэм дзюдомкIэ гупхэм я дунейпсо зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр. 
Килограмм 90 зи хьэлъагъхэм я зэпэщIэтыныгъэм Урысей Федерацэм и командэ къыхэхэм хэту алэрыбгъум къытехьащ Къэбэрдей-Балъкърым щыщ Гаев Омар. Инджылызым, Бразилием, Германием я гуп нэхъыщхьэхэм ефIэкIа ди къэралым и дзюдоитсхэр франджыхэм къыхагъэщIащ икIи дыжьын медалхэр къалъысащ. Ещанэ хъуащ Германиемрэ Тыркумрэ я командэхэр. 
 

Къэхъун Бэч.
Поделиться: