Шэшэным щытокIуэ

Грознэ къалэм  дэт «Олимпийск» спорт комплексым щекIуэкIащ Урысейм и ФСИН-м IэпщэрызауэмкIэ  и чемпионатым  и кIэух зэIущIэхэр. Абы и медаль нэхъыщхьэхэм щыщIэбэнащ IэнатIэм и щIыналъэ къудамэхэм я командэ 34-м хэта зауэлI 200-м щIигъу. Я хьэлъагъ елъытауэ цIыхухъухэм я гупыр бгъууэ, цIыхубзхэм яйр блыуэ гуэшауэ щытащ.

Бэнэныгъэ гуащIэ иригъэкIуэкIам пашэныгъэр щиубыдащ КъБР-м щыIэ УФ-м и УФСИН-м и ИК-4 и хъумакIуэ къудамэм и инспектор нэхъыщIэ, зи хьэлъагъыр килограмм 64-м нэблагъэ Кныш Розэ. Абы и хьэрхуэрэгъухэм зы Iэмали къахуигъэнакъым икIи Урысейм плIэнейрэ и чемпион хъуащ. КIэух зэIущIэм ди хъыджэбзым къыщыпэщIэтащ зэзауэ зэхэт спорт лIэужьыгъуэмкIэ спортсмен цIэрыIуэ, дунейпсо класс зиIэ спортым и мастер Алексеевэ Иринэ.

ЗэфIэкI лъагэхэр къигъэлъэгъуащ къалэн щхьэхуэ зыгъэзащIэ къудамэм и лэжьакIуэ, инструктор Къущхьэ Андемыркъани. Ар щызэуащ зи хьэлъагъыр килограмм 80-м нэблагъэхэм я финал ныкъуэ зэIущIэм. Зы балл закъуэкIэ и хьэрхуэрэгъур къызэфIэкIа ди лъэпкъэгъур финал мащIэм щытекIуэжри, домбеякъ медалыр зыIэригъэхьащ. Абы игъэзэщIащ спортым и мастерым и мардэхэр.

 

Къэхъун Бэч.
Поделиться: