Пщащэхэр зэпоуэ

КъБКъУ-м, Сокуров Александр и киноконцерт залым, щекIуэкIащ «Мисс КБГУ»  зэпеуэр.

Студент нэхъ дахэр, акъылыфIэр, зэфIэкI зиIэр къыщыхах зэхьэзэхуэм я зэфIэкI щеплъыжащ пщащибл.

КъБКъУ-м щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ и управленэм зэпеуэм и программэр щIэщыгъуэу къызэригъэпэщащ.

КъэпщытакIуэ гупым хэтащ «PodiumNalchik» модельнэ агентствэм и унафэщI Мэкъуауэ ФатIимэ, КъБР-м и Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ, актёр Теунэ Джэмал, видеограф Майрамуков Джамиль, блогер Тэрчокъуэ Аслъэн, КъБКъУ-м щеджэхэм я япэ профсоюз IуэхущIапIэм и унафэщI Бозий Ислъам.

Зэпеуэм хэтахэу КъБКъУ-м и педколледжым и студент Мамбэт Рузанэ, ДизайнымкIэ колледжым щIэс Бичекуловэ Миленэ, социально-гуманитарнэ институтым щеджэ Абдуллаевэ Замирэ, бжыгъэ технологиехэмкIэ институтым щIэс Мэт Саният, экономикэмрэ финансхэмкIэ институтым щIэс Хьэжнэгъуей Фаинэ, педагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурно-спорт егъэджэныгъэмкIэ институтым щеджэ Жангуразовэ Лейлэ, социльно-гуманитарнэ институтым щIэс Шурышкинэ Теодорэ сымэ къафэм, уэрэд жыIэным, пщафIэм, тхыдэм щаIэ зэфIэкIхэр къагъэнэIуащ. КъищынэмыщIауэ, я акъыл жанагъыр къыщагъэлъэгъуащ цIыху цIэрыIуэхэм, макъамэм, нэгъуэщIхэм теухуа упщIэ-жэуап щIыкIэм тет джэгум.

Зэхьэзэхуэм зыкърезыгъэхьэлIахэм Iэ яIэтащ ягу нэхъ дыхьа студентым папщIэ. «Мистер КБГУ 2022» зэпеуэм хэтахэм я гъусэу, хъыджэбзхэр къэфащ. IэIэтым кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, «Мисс КБГУ» зэпеуэм щытекIуауэ къалъытащ Шурышкинэ Теодорэ. Вице-мисс хъуар Хьэжнэгъуей Фаинэщ. Къызэхуэсахэм нэхъ ягу дыхьар Абдуллаевэ Замирэщ.

Зэпеуэ нэужьым хъыджэбзхэм утыкум щагъэлъэгъуащ «Nalmen» тыкуэным и фэилъхьэгъуэхэр.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться:

Читать также: