Шумилиным и мемориалым

Калининград къалэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ урысейпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар къызэрагъэпэщат Урысейм бэнэкIэ хуитымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Шумилин Андрей и фэеплъу.

зэхьэзэхуэм хэтащ ди къэралым и щIыналъэхэм, апхуэдэуи Абхъазым, Белоруссием къикIа, илъэс 24 - 25-рэ зи ныбжь спортсмени 120-рэ.
Зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм ды­жьыну тIу къыщахьащ.
Зи хьэлъагъыр килограмм 61-м нэсхэм я деж щыбанэу, кIэух зэпеуэм  нэса Жыласэ Рустам хьэрхуэ­рэгъу къыхуэхъуа, Санкт-Петербург щыщ Абдулатипов Михаил 7:8-уэ къыхигъэщIащ.
Килограмм 74-рэ хъухэм я деж щыбэна Маргъущ Джэмал дыжьыныр къытхуихьащ.
Спортсменхэр и гъэсэнщ ЗэкIуу Арсен.

НАФIЭДЗ Мухьэмэд.

Поделиться: