Чемпионатым и етIуанэ медаль

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.

Къэбэрдей-Балъкъэрым СпортымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэм къызэритамкIэ, зэхьэзэхуэм и иужьрей махуэм бэнакIуэхэр щIэбэнащ медаль комплектитхум.

Ди гуапэ зэрыхъущи, абыхэм щыщ зы къыхуихьащ ди республикэм Хьэтанэ Идар. И хьэлъагъ елъытауэ ди щIалэр щыбанэ, килограмм 79-рэ хъухэр зыхэт гупым абы ещанэ увыпIэр къыщихьащ. КIэух зэхьэзэхуэм нэсын папщIэ абы къыпэщIэтат Къэзахъстаным и спортсмен Мирзагалиев Рустеми, пэлъэщакъым. Идар зэкIэ къылъысар домбеякъ медалырщ, ауэ апхуэдэ зэхьэзэхуэшхуэм дежкIэ ари ехъулIэныгъэ хъарзынэщ.

Ди щIалэм и тренерхэр Урыш Анзоррэ, Хьэтанэ Хьэсэнбийрэщ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэхьэзэхуэм и япэ махуэм БищIо Тимури бэнэкIэ хуитымкIэ домбеякъ медаль къихьащ. КIэух зэпеуэм нэсын папщIэ ари IущIат хэгъэрей бэнакIуэ Байрамов Турани, текIуэфакъым.

Дзэм къулыкъу щызыщIэхэм я 36-нэ дунейпсо чемпионатыр екIуэкIащ «Спортыр ди ныбжьэгъущ» къыхуеджэныгъэм щIэту.

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.
Поделиться:

Читать также: