ГъэщIэгъуэну къызэдожэ

Ди зэманым спортым къыхохьэ лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэнхэр. Апхуэдэщ, туфлъэ лъэдакъэ тету бзылъхугъэхэр зэдэжэныр. Уеблэмэ абыкIэ дунейпсо рекордхэри ягъэувыну хунэсахэщ. Лъэдакъэ лъагэ тет бзылъхугъэхэр зохьэзохуэ, а лъэдакъэр спортым зэран хуэмыхъуу къалъытэу. Спорт лIэужьыгъуэм цIыху куэд зыIэпишэну хунэсащ. Апхуэдэ зэдэжэм и хабзэщ сантиметри 7 мынэхъ лъахъшэ лъэдакъэ утетыныр. Языныкъуэ къэралхэм илъэс къэс зэдэжэр зэхаублэ икIи спортсмен щэ бжыгъэхэр хэту ирагъэкIуэкI.

Берлин илъэс къэс къыщызэрагъэпэщ апхуэдэ зэдэжэу 2009 гъэм бадзэуэгъуэм и 11-м екIуэкIам дунейпсо рекорд щагъэуващ. Берлиндэс Плехер Юлие метри 100 къызэпиупщIащ дакъикъэ 14,2-кIэ. Тыгъэ нэхъыщхьэу абы иратащ еврэ мини 10.

2010 гъэм иджыри зы рекорд щагъэуващ Сидней щекIуэкIа зэхьэзэхуэм. Метр 80 хъыджэбзиплIым къызэпаупщIащ медан 64-кIэ. Спортсмени 100 зыхэта зэпеуэм щытекIуа бзылъхугъиплIым я цIэхэр рекордхэмкIэ Гиннесс и тхылъым иратхащ. Тыгъэу абыхэм иратащ дэтхэнэми доллар мини 10.

А тхылъым иратхащ цIыху 50 хъу нэмыцэ спортсмен гупыр. Сыхьэтым къриубыдэу абыхэм ящыщ дэтхэнэми къижа гъуэгур зэхалъхьэжри, километр 265,6-рэ хъууэ къабжащ.

Гуп рекорд щагъэувауэ щытащ 2010 гъэм Сидней «Venus Embrace Closest Stiletto Relay» зэхьэзэхуэм хэту къыщызэрагъэпэща зэдэжэм. Бжьыпэр иубыдащ 1 дакъикъэрэ медани 4-кIэ къапэщылъ гъуэгур зэпызыча гупым.

2017 гъэм США-м дунейпсо рекорд щигъэуващ лъэдакъэ лъагэм тету сыхьэти 7-рэ дакъикъэ 27-рэ медан 53-кIэ къэжа Сьюэлл Ирен.

Урысейм а спорт лIэужьыгъуэмкIэ зэпеуэхэр щекIуэкIащ Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Саратов, Кострома. Спортсменхэм къызэпаупщIащ метр 50. Адрей къэралхэм къащхьэщыкIыу, спорт лIэужьыгъуэ гъэщIэгъуэнымкIэ зэпеуэ урыс бзылъхугъэхэр тоувэ сантиметри 9 мынэхъ лъахъшэ вакъэ лъэдакъэ.

Вакъэ лъэдакъэ лъагэм тету бзылъхугъэхэр щызэдэжэкIэ, спортсменхэм фэбжь щагъуэти къохъу. ИтIани, а спорт лIэужьыгъуэм дихьэх бзылъхугъэхэм я бжыгъэм хохъуэ. Уеблэмэ къохъу зэпеуэм цIыхухъухэри щыхыхьэ. Пэжщ, абыхэм бжьыпэр яхуэубыдакъым.

ГЪУЭТ Синэ.
Поделиться:

Читать также: