«IэфIыпсыр» яIэщIокI

 Урысей Федерацэм ­фу­т­­б­олымкIэ и етIуанэ ди­визионым и «Ипщэ» гупым 2017-2018 гъэхэм ще­кIуэкI зэхьэзэхуэр иу­хы­ным джэ­гугъуищ-плIы къэ­нэжауэ аращ. Иджыпсту бжьы­пэр зыIыгъ «Iэ­фIып­сым» а зэманым ­къри­убыдэу и пашэныгъэр зыIэщIигъэкIыну фIэ­щ­щIыгъуейщ.

 Мэрем блэкIам щыIа джэгугъуэм «Спартак-Налшыкыр» хэтакъым, арщ­хьэкIэ, турнир таблицэм щиIыгъ еянэ увыпIэр къы­хуэнэжащ. Ди щIалэхэм я Iуэхухэр зымащIэкIэ ирагъэфIэкIуэфынущ, ауэ иджыпстукIэ нэхъыщхьэр аракъым, атIэ гуп лъэщ зэхэгъэувэнырщ.
 Джэгугъуэ блэкIам Налшык щыIэу очкоитI зыгъэкIуэда «IэфIыпсым» и губжьыр Дон Iус Ростов икIа СКА-м трикъутащ икIи хьэщIэхэм я гъуэм жэуапыншэу топиплI дигъэкIащ. Нэхъ гугъу ехьащ абы къыкIэлъеIэ «Ар­ма­вир»-р. Ар ерагъкIэ пэлъэщауэ аращ Нэзрэн и «Ангушт»-м.
 Ешыгу Сэфарбий тренер нэхъыщхьэу зэрагъэ­уврэ мы гъэм зэи къыхамыгъэщIэфа Мейкъуапэ и «Дружба»-р икIэм-икIэ­жым къызэтрагъэувыIащ. Ар хузэфIэкIащ Псыхуабэ   и «Мэшыкъуэ-КМВ»-м.
Зи чэзу текIуэныгъэр ­зы­Iэрагъэхьащ ДыщэкI Хьэз­рэт и гъэсэнхэми. Абы и «Черноморец»-р Ново­рос­сийск щытекIуащ Пес­ча­нокопскэм икIа «Чайка»-м. 
 АдэкIэ щыгъуазэ фы­хуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и ет­I­уанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым иужьу щы­зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Академия» (Дон Iус Ростов) - «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) - 2:0, «Армавир» (Армавир) - «Ангушт» (Нэзрэн) - 1:0, «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псы­хуа­бэ) - «Дружба» (Мей­къуапэ) - 2:0, «Анжи-2» ­(Мэ­хъэчкъалэ) - «Краснодар-2» (Краснодар) - 0:0, «Кубань-2» (Краснодар) - «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) - 0:0, «Динамо-Ставрополь» (Ставро­поль) - «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) - 1:0, «Iэ­фIыпс» (IэфIыпс) - СКА (Дон Iус Ростов) - 4:0, «Черноморец» (Новороссийск) - «Чайка» (Песчанокопское) - 1:0.

Жыласэ Заурбэч.

Свежие номера газет Адыгэ псалъэ


11.10.2018
09.10.2018
08.10.2018
04.10.2018