Анэм я лей

Iуэтэж

 Анэ псори зэхуэдэкъым, хэти Тхьэм кърита сабийм хуейкъым, хэти бын игъуэтыныр и хъуэпсапIэ нахуэщ, я хъуреягъыр арэзы ящIын папщIэ сабий зэзыгъэгъуэтхэри мащIэкъым.
Мы гъэм бзылъхугъэ 100 000-м сабий ныкъуэдыкъуэ ягъуэтынущ. Фегупсысауэ пIэрэ фэ зэгуэр апхуэдэ сабийхэм я анэхэр къызэрыхах щIыкIэм?..
Си нэгу щIэтщ къытхуэсакъыпэу къытхэплъэ Тхьэр. Абы зыгуэрхэр зэрегъэзахуэри, мелыIычхэм унафэ яхуещI. 
«Армстронг Бетти, къуэ ефт. Сабийм и хъумакIуэу щытынур - Матвей мелыIычырщ».
«Марджори Форрест, пхъу игъуэтынущ. Сабийм и хъумакIуэу щытынур – Силия мелыIычырщ».
 «Кэрри Рутледж, - зэтIолъхуэныкъуэ иIэнущ. МелыIычыу ящхьэщытынур… Джерард гъакIуэ. Ар гугъуехьхэм есэжащ»
 Абы къыкIэлъыкIуэу Тхьэм бзылъхугъэ гуэрым и цIэ иреIуэ, погуфIыкIри : «Абы сабий ныкъуэдыкъуэ ет»,- жи.
 МелыIычым и напщIэ холъэтри, щIоупщIэ: «Абы нэхъ лейуэ щхьэ ныкъуэдыкъуэ иIэн хуей? Ар зэрынасыпыфIащэр плъагъуркъэ?!»
«Аракъэ щIестри! - погуфIыкIыр Тхьэр мащIэу. – Насыпрэ гурыфIыгъуэрэ зымыгъэунэхуа анэм сабий ныкъуэдыкъуэ епт хъурэ? Ар гущIэгъуншагъэ дыдэт!»
 «А сабийм хурикъун шыIэныгъэ хэлъу пIэрэ абы?» - щIоупщIэ мелыIычыр.
 «Сэ сыхуейкъым а бзылъхугъэр шыIэныгъэ къудейкIэ псыхьауэ щытыну, армыхъу и щхьэ фIэгуэныхь хъужуурэ нэщхъеягъуэм хэкIынукъым. Сабий игъуэтрэ абы и дертхэм ягъэгужьея, сэ зыкъысхуигъэгусэнкIэ ирикъуа нэужь, абы зызэтриубыдэжынуурэ гугъуехь псоми пэлъэщынущ.
Сэ куэдрэ абы сыкIэлъыплъащ. Ар зи щхьэ Iуэху дэзыгъэкIыж, зи щхьэ зыхуэгъэпсэуж цIыхущ, апхуэдэ анэ гъуэтыгъуейщ. Плъагъурэ ар зэрыщытыр, абы сэ естыну сабийм езым и дуней иIэжщ, дуней щхьэхуэ, цIыхухэр зэсам къащхьэщыкI. Ар анэщIэм къыгурыIуэхукIэ гугъу ехьынущ, езыр зыхэпсэукI дунейм сабийр дригъэхьэхын игугъэу, ауэ…»
«Уэ ди Тхьэ, а зи гугъу пщIым езым и фIэщ ухъущэкъым!»
 Тхьэр аргуэру погуфIыкIри: «Ягъэ кIынкъым, ар дэ тхуэгъэзэкIуэжынущ!.. Хьэуэ, мы бзылъхугъэр а IэнатIэм пэлъэщынущ. Абы хурикъун щхьэзыфIэфIагъи бгъэдэлъщ».
МелыIычым зэхихар зэригъэщIэгъуэн имыщIэу: «ЩхьэзыфIэфIагъи? Ар хьэлыфI тIэ?».
Тхьэр арэзыуэ и щхьэр ещI. «Абы зэзэмызэ и сабийм зыкъидигъахуэу и щхьэ Iуэху имыщIэмэ, хуэхьынукъым. Аращ, мы бзылъхугъэращ сабий ныкъуэдыкъуэ зыхуэфащэр. Абы иджыри ищIэркъым ар, ауэ абы узэхъуэпсэн хэлъщ. 
 КъыбгурыIуэрэ, абы зэи псэуху сабийм къыжьэдэкIа псалъэм гулъытэ иримыту, къыфIэмыIуэхуу, е къызэрыгуэкI гуэру къыщыхъунукъым. Сабийм япэ дыдэу «мамэ» псалъэр щыжиIа дакъикъэм абы телъыджэлажьэр зищIысыр зэхищIэнущ, икIи зым хуэмыдэжууи абы и IэфIыр къыгурыIуэнущ. Зи нэхэм ямылъагъу сабийм жыгыр, дыгъэ къухьэжыгъуэр зищIысыр къыщыгуригъаIуэкIэ, си къэгъэщIыгъэр зэрыщыт дыдэм хуэдэу дахэу езыми илъагъунущ.
 Абы, сэ схуэдэу, зэхэщIыкIыгъуэу и нэгу щIэкIынущ нэмысыншагъэр, ткIиягъэр, хабзэншагъэр зищIысыр, - ауэ а фIейхэм зэразыщхьэщиIэтыкIыну Iэмали естынкъэ!.. Ар зэи и закъуэу къэнэнукъым. Псэуху, и махуэ къэс сэ сыщIыгъунущ абы, дакъикъэ ныкъуэкIи си нэIэ тезгъэкIынукъым, сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, абы сэ си къалэныр щIылъэм телъыджэу щегъэзащIэри.
«Хэт? Хэт тIэ мелыIычхэм ящыщу абыхэм ящхьэщытынур?» - жиIэу, мелыIыч цIыкIур щIэупщIа къудеуэ, и зы къауц закъуэ хуарзэу къонэри езым хьэуам хобзахэ.
Тхьэр щабэу погуфIыкIри, жеIэ: «А бзылъхугъэм мелыIыч къыщIилъыхъуэн щыIэкъым, ар гъуджэм къищымкIи ирикъунущ»…
Бомбек Эрмэ.
 

ЗэзыдзэкIар Щомахуэ Залинэщ.
Поделиться:

Читать также:

16.07.2024 - 15:00 Гуащэр къызэрахьар
15.07.2024 - 16:55 Пэжыгъэ
12.07.2024 - 14:28 Гуащэр къызэрахьар