Календарь событий

01 июля 2020

«Мэкъумэшбанкыр» илъэс тIощI ирокъу

Юбилей

Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и юбилейр иджыблагъэ игъэлъэпIащ.

Дунейм щыхъыбархэр

Нобэрэ пщэдейрэ

Бадзэуэгъуэм и 1, бэрэжьей

Мамдухьрэ Сихьэмрэ

Адыгэ жылагъуэм щытепщэ хьэлхэр къэбгъэнэхуэн мурадкIэ, цIыхухэр «хьэблэ-хьэблэкIэ» бгуэшыну ухуежьэмэ, лIэужьыгъуэ зыбжанэ хъууэ къыщIокI, езыхэр нэхъ цIыкIуу зэтепщIыкIыжу. Абыхэм ящыщщ «Сирием къикIыжахэр».

Онегин Евгений

XXXVI
Апхуэдэу тIури жьы зэдэхъурт,
ДыувыIэнщи мис абдейм,
ИгъащIэм зэшэзэпIэу къэхъур
Къэхъуати, щхьэр трахащ пхъэмбейм
ЛIым щхьэкIэ - зыми кIэлъымыпхъуэу,
Ягъейуэ и щхьэгъусэм, ипхъухэм,
Ар щэхуу ехыжащ дунейм,
Щыпсэум къыщахуакъым ней.
ЦIыху тыншт, хьэлэлт, зиусхьэнами,
Иджы и хьэдэр здыщIалъхьам
Тетщ, сыным тхыгъэ тралъхьам:
Псэуащ Iэдэбу Дмитрий Ларин,
Дзэм бригадир, и лIыщIэ Тхьэм,
ЩIырелъ фIы псори лъысу псэм.

Щалъхуа щIыпIэм ­къекIуэлIэжащ дуней­псо чемпион хъунухэм япэщIэта Джатэрывэ ­Къазбэч

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболым щыдихьэх­хэм иджыблагъэ хъыбар гуапэ къаIэрыхьащ - «Спартак-Налшыкым» къигъэзэжащ 2009 гъэм мэкъуауэгъуэм и 14-м Санкт-Петербург и «Зенит»-м и гъуэр хигъащIэу ди щIалэхэр премьер-лигэм зэрыхэтрэ я хьэрхуэрэгъухэм худа­гъэкIа япэ топи 100-р иризыгъэкъуа, Къэзахъстаным и командэ къыхэхам 2013 гъэм щыджэгуу къыкIэлъыкIуэ илъэсым дунейпсо чемпион хъуа нэмыцэхэмрэ нэгъуэщI гуп лъэщхэмрэ ­ехъулIэныгъэкIэ япэ­щIэта Джатэрывэ Къазбэч.