Урысейм щащIахэм щIэупщIэ яIэщ

IуэхущIапIэхэм къыщIагъэкI продукцэхэм фIагъ лъагэ зэраIэм щыхьэт техъуэ «Урысейм щащIащ» сертификатыр къыIахыныр, ахэр хамэ къэралым щыпхагъэкIыныр, абы щхьэкIи щIэгъэкъуэн къагъуэтыныр нэхъ тынши, нэхъ псынщIи хъуащ.
Урысей экспорт центрым «Урысейм щащIащ» сертификатыр къеIыпхын щхьэкIэ япэм узыхэтын хуейуэ щыта Iуэхугъуэхэм я нэхъыбэр игъэмэщIащ. Иджы, а дэфтэрыр яIэу щытмэ, апхуэдэ дамыгъэхэр трагъэувэ хъунущ, псалъэм папщIэ, «Хьэлэл», «Кошер» ерыскъыхэкIхэр къыщIэзыгъэкI IуэхущIапIэхэм. А псом нэмыщI, сертификатхэр зытхэм, продукцэхэм я фIагъыр къэзыпщытэхэм, къыщIагъэкIам дагъуэ зэримыIэм щыхьэт техъуэ тхылъхэр зыт органхэм я бжыгъэр нэхъыбэ хъуащ. ИужькIэ, «Урысейм щащIащ» серификатыр къыIахын щхьэкIэ я продукцэр къызэрапщытамрэ ар щыIэ мардэхэм зэризагъэм щыхьэт техъуэ тхылъымрэ Урысей экспорт центрым хуагъэхьын хуейуэ аращ. 
«Урысейм щащIащ» сертификатыр продукцэм фIагъ зэриIэм щыхьэт зэрытехъуэм къыдэкIуэу, ар икIи сэбэп къыхуохъу а продукцэр хамэ къэралхэм щыпхыгъэкIынымкIэ. ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэр къыщIэзыш, къыщIэзых компаниехэм къищынэмыщIа, адрей дэтхэнэ зы IуэхущIапIэми къыIих хъунущ а дэфтэрыр, пщIэ гуэри абы щхьэкIэ щIимыту.
Къэралым и IуэхущIапIи I00-м щIигъум иджыпсту яIэщ «Урысейм щащIащ» сертификатыр. Абыхэм яхэтщ нэхъ цIэрыIуэхэу, псалъэм папщIэ, щIэупщIэ яIэщ «Дядя Ваня», BRandICE, «ЭкоНива», «Макфа», нэгъуэщIхэми. Ди республикэм и IуэхущIапIэхэм къыщыщIагъэкIахэми апхуэдэ пщIэ къалэжьыф. 
ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: