Турист нэхъыбэ къызэрыкIуэнум зыхуагъэхьэзыр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и курортхэм жыджэру зрагъэужь, ухуэныгъэщIэхэр ирагъэкIуэкI: дызэрыт илъэс къудейм къриубыдэу абыхэм къыщызэIуахынущ республикэм зыщызыгъэпсэхуну, зыщызыплъыхьыну къакIуэхэр къыщыувыIэну щIыпIэщIэу, хьэщIэщ пэшу 550-м щIигъу. «Туризмэмрэ хьэщIагъэм пыщIа Iуэхугъуэхэмрэ» лъэпкъ пэхуэщIэм ипкъ иткIэ, а Iуэхугъуэхэм хухахынущ сом мелуан 366-рэ, жиIащ иджыблагъэ КъБР-м курортхэмрэ туризмэмкIэ и министр ЩоджэнцIыкIу Мурат. 

«2022 - 2024 гъэхэм псори зэхэту субсидиеу сом мелард I,68-рэ къэрал бюджетым къыхэкIащ, иджыпсту дызыпэрыт пэхуэщIэхэр I09-рэ мэхъу. Урысейм и щIыналъэхэм ящыщу турист IэнатIэм зегъэужьыным ехьэлIауэ къэралым ахъшэ нэхъыбэ зыхуиутIыпщ I5-м яхохьэ Къэбэрдей-Балъкъэрыр.
Республикэм и унафэщIхэми я нэIэ трагъэт зэпытщ туризмэм зегъэужьыным. ЩIыпIэ бюджетым къыхэкIыу мы гъэм къытIэрыхьащ сом мелуан 44-рэ. Ар тедгъэкIуэдэнущ IэнатIэм ехьэлIа Iуэхугъуэ зэхуэмыдэхэмрэ абы и инфраструктурэр егъэфIэкIуэным пыщIа лэжьыгъэхэмрэ», - къыхигъэщащ министрым.
Лъэпкъ пэхуэщIэм къыхэкIа мылъкумкIэ зыхуей хуагъэзащ цIыхухэм зыщагъэпскI псыхэм я Iуфэхэр, илъэс хъурейкIэ лажьэ бассейнхэм хуэдэхэр, сабий, спорт комплексхэр къызэIуахащ, кемпингхэр, автокемпингхэр яухуащ. ЦIыхухэм Iуэхутхьэбзэ яхуэщIэным гулъытэшхуэ зэрыхуащIым и фIыгъэкIэ процент 26,3-кIэ къыхэхъуащ ди деж къакIуэ туристхэм я бжыгъэм икIи ар цIыху мелуан I,5-м зэрынэхьэсащ. 
Апхуэдэуи, министрым къызэрыхигъэщамкIэ, республикэм зыщызыгъэпсэхуну, зыщызыплъыхьыну къакIуэхэр къыщыувыIэну щIыпIэхэм, хьэщIэщхэм я бжыгъэр процент 58,5-кIэ нэхъыбэ ящIащ блэкIа илъэсым. Иджыпсту ди деж зэуэ зы махуэм къыщызэтеувыIэфынущ цIыху мин I7,I-рэ хуэдиз. А бжыгъэм нэхъри зэрыхагъэхъуэным, я нэгу зрагъэужьыну къытхуеблагъэхэр арэзы зэращIыным яужь итщ IэнатIэм и дэтхэнэ лэжьакIуэри. 

ХЬЭЩЫКЪУЕЙ Олег.
Поделиться: