ЩIыналъэхэм я щIыуэпсым и щытыкIэр

«Плъыр удзыфэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм иджыблагъэ наIуэ къищIащ «Урысейм и щIыналъэхэм лъэпкъ экологиемкIэ я рейтингым» 2023 - 2024 гъэхэм я щIымахуэм кърикIуахэр.

Рейтингыр 2017 гъэм къыщыщIэдзауэ зэхагъэувэ, 2018 гъэм щегъэжьауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ цIыхухэр абы щыгъуазэ ящI. 
2023 гъэм дыгъэгъазэм и 1-мрэ 2024 гъэм мазаем и 29-мрэ я зэхуакум дэлъ щIымахуэ мазищым экологие и лъэныкъуэкIэ сыт хуэдэ лэжьыгъэ щIыналъэхэм яхузэфIэкIами хэплъэри, абы кърикIуахэм ятещIыхьауэ рейтингыр зэхагъэуващ. Къэпщытэныгъэм хохьэ щIыналъэхэм щыщыIэ хьэуам, псым, щIыгулъым яIэ къабзэгъэр, дунейм и щытыкIэр, цIыхухэм я псэукIэр, промышленнэ IуэхущIапIэхэр экологием зэрыхуэсакъыр, абы и лъэныкъуэкIэ щIыпIэ властхэм ирагъэкIуэкI лэжьыгъэхэр, нэгъуэщIхэри. 
Рейтингым къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, япэ увыпIипщIыр зыубыдахэр мыпхуэдэу къызэкIэлъокIуэ: Мэзкуу къалэр, Тамбов областыр, Мурманск областыр, Алтай республикэр, Къэбэрдей-Балъкъэрыр, Калугэ, Курск областхэр, Чуваш республикэр, Кострома областыр, Чукотскэ АО-р.
ИкIэм къинащ Новосибирск, Орел, Иркутск, Омск, Красноярк, Челябинск щIыналъэхэр. Къыхэгъэщыпхъэщ къэпщытэныгъэхэм хэмыта щIыналъэхэри зэрыщыIэр. Псалъэм папщIэ, Къэрэшей-Шэрджэсыр, Шэшэныр, Дагъыстэныр, нэгъуэщIхэри. 
 

ХЬЭЩОКЪУЭ Алыдж.
Поделиться: