Уасэхэр и пIэм иткъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым и потребительскэ индексыр (зы щIыпIэ щхьэхуэм щыпсэу цIыхухэм къащэху ерыскъымрэ хьэпшыпымрэ, Iуэхутхьэбзэхэм я уасэм зэрыхэхъуэ-зэрех щIыкIэр къызэрагъэлъагъуэ Iэмал) 2024 гъэм и мазаем проценти 100,5-рэ хъуащ, абы щыщу ерыскъыхэкIым ейр - проценти 100,6-рэ, унагъуэ хьэпшып, хущхъуэ, н.къ. хуэдэхэм - проценти 100,1-рэ, Iуэхутхьэбзэхэм – проценти 100,6-рэ. Апхуэдэ хъыбархэр иджыблагъэ зэбгригъэхащ УФ-м Къэрал статистикэмкIэ и управленэу Кавказ Ищхъэрэм щыIэм. 

ХадэхэкI продукцэхэм ящыщу нащэм процент 22,8-кIэ, жэгундэм процент 19-кIэ, бэдрэжаным процент 16,6-кIэ, пхъым процент 12,7-кIэ я уасэм хэхъуащ. Мэлылым проценти 4-м нэблагъэкIэ, бдзэжьейм, сабийхэм ирагъэшх пхъэщхьэмыщхьэ, мэракIуэ лIэужьыгъуэхэм къыхэщIыкIа консервхэм проценти 4,1-кIэ. Проценти 5,7-кIэ прунжыр нэхъ пуд хъуащ, нэкулъ лIэужьыгъуэхэр проценти 4,5-кIэ, бдзэжьей гъэщтар проценти 4,1-кIэ, Iув ящIа шэ IэфIыр проценти 3,9-кIэ.
КIэртIофым и уасэми кIэрагъэхун щIадзащ. Ар къызыхэкIар нэгъабэ ар бэв зэрыхъуарщ икIи сату щIапIэхэм ар зэпэубыдауэ зэрыщыщымытырщ. Апхуэдуи семышкIэ дагъэр нэхъ пуд хъуащ. Апельсиным, бананым, кхъужьым, лимоным я уасэри къызэтеувыIащ, ахэр хамэ щIыналъэхэм ирикъуу къызэрырашым и фIыгъэкIэ. ЩIымахуэ щыгъыным, вакъэм я уасэхэми хагъэщIащ, сабэщыпхэм, зэрыжьыщIэ машинэхэм, етум и уасэми кIэрагъэхуащ. 
Дызэрыт илъэсым и мазаем и кIэм ирихьэлIэу, ику иту зы мазэ пIалъэм тещIыхьауэ къэббжмэ, бэзэрым зэ кIуэгъуэм къыщыпщэхуну ерыскъым тебгъэкIуэдэну ахъшэр нэхъ мащIэ дыдэу сом 5501,75-рэ хъуащ - щIышылэм щыIам процент 1,1-кIэ хэхъуащ, 2023 гъэм и дыгъэгъазэм щыIа бжыгъэхэм елъытауэ проценти 2,3-кIэ нэхъыбэ. 
Iэмал имыIэу цIыхур зыхуэныкъуэ хъу хущхъуэхэм хыхьэхэм я уасэр процент 1,3-кIэ дэкIуеящ. Апхуэдэуи, махуэ къэс унэм къыщагъэсэбэп хьэпшыпхэм ящыщу сабын ткIуаткIуэм и уасэм проценти 4,3-кIэ, дзэр зэралъэщI пIастэм проценти 3,5-кIэ, нэгъуэщIхэми хэхъуащ. Автомашинэхэм ирагъахъуэ гъэсыныпхъэр нэхъ пуд хъуащ процент 0,5-кIэ, бензин АИ-98-р нэхъ лъапIэ хъуащ процент 0,2-кIэ. 
ЦIыхухэм хуащIэ Iуэхутхьэбзэхэм я уасэми, щIышылэм щыIахэм елъытауэ, мазаем хэхъуащ. Псалъэм папщIэ, гъуэгу жыжьэ техьэхэмя билетхэм я уасэр процент 13,2-кIэ, общежитым щыпсэу студентхэм пэшым щIат пщIэр процент 12,8-кIэ, кхъухьлъатэхэмкIэ гъуэгу техьэхэм билет нэхъ пуд дыдэхэм щIатым проценти 9,4-рэ, къалэ телефон зэпыщIэныгъэм проценти 5,5-кIэ, сабий садхэм проценти 4,1-кIэ я уасэхэр дэкIуеящ. Сотовэ зэпыщIэныгъэхэм я абонент уасэм проценти 2,4-кIэ кIэрыхуащ. 
Кавказ Ищхъэрэм и статуправленэм къызэритамкIэ, къэрал кIуэцIым къыщызыкIухь, зыщызыгъэпсэху туристхэм я путевкэхэм я уасэм проценти I0,2-кIэ, санаторэхэм проценти 9,1-кIэ, тенджыз ФIыцIэмрэ Кърымымрэ зыгъэпсэхуакIуэ узэрыкIуэ гъуэгупщIэхэм проценти 2-кIэ хэхъуащ. «ВагъуитI» зиIэ хьэщIэщхэм зы жэщ укъыщыувыIэным щIатым проценти 5,5-кIэ, «Вагъуищым» - процент 1,6-кIэ, «ВагъуиплI», «Вагъуитху» зиIэ хьэщIэщхэм проценти 2,6-кIэ хэхъуащ. «Зы вагъуэ» зиIэ хьэщIэщхэмрэ мотелхэмрэ зы жэщ укъыщыувыIэным я уасэр проценти 4,3-кIэ нэхъ пуд хъуащ. 
Хамэ къэралхэр къэдгъэлъагъуэмэ, зыгъэпсэхуакIуэ Тыркум узэрыкIуэну гъуэгупщIэм и уасэм проценти 18,9-кIэ хэхъуащ, Азие Курытым хыхьэ къэралхэм – процент 14,2-кIэ, Мысырым – процент 13,2-кIэ, Кавказ Ипщэм – проценти 10,7-кIэ, Белоруссием – проценти 10,4-кIэ, Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм – проценти 4,3-кIэ, Азие Ипщэмрэ КъуэкIыпIэмрэ – проценти 3,7-кIэ.
УФ-м и Лъэпкъ Банкым и къудамэу КъБР-м щыIэм иджыблагъэ къызэритамкIэ, инфляцэр ехыу хуежьащ икIи 2024 гъэм и мазаем ар проценти 6,5-рэ хъуащ. 
 

 

ХЬЭЩОКЪУЭ Алыдж.
Поделиться: