«Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023»

«Синдика» хьэщIэщым дыгъэгъазэм и  8-м щекIуэкIащ «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023» лъэпкъ зэпеуэм теухуа пресс-конференцэ. КъыжыIапхъэщ, зэ­пеуэр мы гъэм 27-нэу къы­зэ­рызэ­ра­гъэпэщыр.

«Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэ­Iу­худ­­-2023»  зэпеуэм и къызэгъэпэщакIуэ, продюсер, режиссёр икIи сценарист Къам­бий Амир жиIащ зэ­хьэ­зэхуэм хэт пщащэхэм ­ятеухуа ро­ликхэр зэрагъэхьэзырар, хъы­джэбзхэм  я зэфIэкIхэр, ­хъуэпсапIэхэр, лъэпкъ фащэ­хэмрэ къафэхэмрэ хуаIэ лъа­гъуныгъэр къыщагъэлъагъуэу. Ахэр «9 волна» дунейпсо спорт-нэгузыужь каналымкIэ къат икIи, ди щIыналъэм исхэм къадэкIуэу, гъунэгъу рес­пуб­л­и­кэхэм щыпсэухэри яфIэгъэ­щIэгъуэну кIэлъоплъ. 
КъБР-м щIалэгъуалэ Iуэ­ху­хэмкIэ и министерствэм и къудамэм и унафэщI МафIэдз Линэ жиIащ зэпеуэм илъэс ­16-м щыщIэдзауэ илъэс 27-рэ ­ныбжьым ит хъыджэбз 11 я зэ­фIэкI зэрыщеплъыжынур, нэ­­хъапэIуэкIэ ­къы­зэрагъэпэща мыпхуэдэ зэхьэзэхуэхэм къыщ­хьэщыкIыу, ахэр я Iэпкълъэпкъ­кIэ, ­лъагагъкIэ зы къупхъэм имытми хъуну къы­зэралъытар. Пщащэхэм я лъагагъыр 1.67-м щыщIэдзауэ 1.75-м ноблагъэ. Зэпеуэм кIэ­­лъып­лъынухэм Iэмал яIэщ нэхъ ягу дыхьэ пщащэм папщIэ Iэ яIэтыну. 
«Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIухуд-2023»  лъэпкъ зэ­пеуэр Налшык и Музыкэ театрым дыгъэгъазэм и 12-м сыхьэт 19-м  щекIуэкIынущ.  Зэхьэ­зэ­хуэр къызэзыгъэпэщахэм ­мы­быкIэ къалэну зыхуагъэувыжар щIалэгъуа­лэр лъэпкъ ­щэнхабзэм драгъэхьэхыныр, ­пщащэхэм я дахагъэр, акъылы­фIагъэр, ­щэ­ны­фIагъэр къа­гъэлъэгъуэ­ныр, зэфIэкI зиIэхэр къагъэ­нэ­Iуэну, нэхъри зрагъэужьыныр аращ. КъыжыIапхъэщ, мыгъэ­рей зэпеуэм «Мисс Русское радио» щIы­хьыцIэр 2007 гъэм зыхуа­гъэфэща Жылэ Илонэ и ­щапхъэу зэрыщытыр. «Къэбэрдей-Балъкъэрым и тхьэIу­худ-2023» лъэпкъ зэ­пеуэм и хъыбарегъащIэ роликхэм Ило­нэ Iэ­дииху, Сэтэней я теплъэ-хэр иIэу зэрыхагъэувари гъэ­щIэгъуэнщ.
КъэпщытакIуэ гупым хэтщ модель Iуэху-щIапIэхэмрэ щэнхабзэ центрхэмрэ я лIыкIуэ- хэр, егъэджэныгъэм, спортым, хъы­­бар­егъа­щIэ IэнатIэхэм я лэжьакIуэ цIэрыIуэхэр, жы­лагъуэм щыщхэр, дахагъэмкIэ зэпеуэ зэмы­лIэужьыгъуэхэм пашэ щыхъуахэр. Абыхэм къапщытэнущ пщащэхэм я Iущагъыр, IэпэIэсагъэр, лъэпкъ шхыныгъуэхэр зэрапщэфIы­фыр. КъищынэмыщIауэ, хъы­джэбзхэм я лъэпкъ фащэхэмрэ къафэхэмрэ ягъэлъэ­гъуэнущ, Кавказым щызекIуэ хабзэхэм, лъэпкъ щэнхабзэм зэрыщы­гъуазэр ягъэнэIуэнущ, зэпеуэр езыгъэкIуэкIым и уп­щIэхэм ­жэуап иратынуи къапэщылъщ. 
Зэхьэзэхуэр щIэщыгъуэу икIи гукъинэжу ирагъэкIуэкIыну я мурадщ. Къызэгъэпэща­кIуэ­хэм зэкIэ ябзыщI абы щытекIуэну ­пща­  щэхэм зэрахуэупсэну ­саугъэтхэр зы­хуэдэр. ­Зэпеуэм зыкърезыгъэхьэлIэнухэм  я нэгу зрагъэужьынущ респуб­ликэм и артистхэм. Къэбгъэлъагъуэмэ, концертым хэтынущ уэ­рэ­­джы­IакIуэ цIэрыIуэхэу Тхьэ­­гъэлэдж ­Светланэрэ Бэрбэч Аскэррэ. 

ТЕКIУЖЬ Заретэ. 
Сурэтхэр  КЪАРЕЙ  Элинэ трихащ.

Поделиться: