Календарь событий

07 октября 2020

Абыкъухэ я къуэпсыр жыжьэ дыдэ къыщожьэ

Дызэрыт илъэсым щIидза къудейуэ, Бахъсэн къикIри «Адыгэ псалъэм» зы тхыгъэ къэкIуащ. «Сыт Абыкъу лъэпкъым ди лажьэр?» - упщIэмкIэ къыщIидзэу Абыкъу Мухьэмэд иришэжьа хъыбарыр щхьэусыгъуэ хуэхъуащ абы и унэм деблагъэу ар къызыхэкIа лъэпкъым и къежьапIэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ зыхэдгъэгъуэзэныр. Зым дылъэIэсмэ, къанэр зэрынэхъы­бэр тлъагъури, Абыкъухэ я тхыдэр зэфIэгъэувэжыныр газет тхыгъэкIэ зэрызэфIэмыкIынур къыдгурыIуащ.

Ахъшэу халъхьар сом мелардиплIым щIегъу

Ди республикэм и цIыхухэм Урысейм и «Мэкъумэшбанк» акционер обществэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм мы гъэр къызэрихьэрэ сом мелуан 727-рэ халъхьащ.

Класс унафэщIхэм я улахуэм хущIагъу

УФ-м и Правительствэм «УФ-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» и къэрал программэм теухуауэ», «КъБР-м егъэджэныгъэм зыщегъэужьын» и къэрал программэм теухуауэ» унафэхэр и лъабжьэу, апхуэдэуи республикэм и къэрал егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм гъэсэныгъэ лэжьыгъэр щегъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ, КъБР-м и Правительствэм иджыблагъэ Унафэ къищтащ 2020 гъэм и фокIадэм и 1-м къыщыщIэдзауэ ди щIыналъэм курыт школхэм я класс унафэщIхэм сом мин тхурытху я улахуэхэм зэрахущIигъум ехьэлIауэ.

МЫ МАХУЭХЭМ

Жэпуэгъуэм и 7,
бэрэжьей

Баш зэпекъум щыгуащэ КъуэщIысокъуэ Кристинэ

Баш зэпекъу (мас-рестлинг) якут лъэпкъ зэпеуэр ди деж зэгуэр къэсу, адыгэ бзылъхугъэр абы дуней псом щыцIэрыIуэ ищIыну хэт и гугъэнт?! КъуэщIысокъуэ Кристини нэхъапэм и пщIыхьэпIи къыхэхуэу щытагъэнукъым къэралми Европэми абыкIэ щынэхъ лъэщ хъууэ Дунейпсо кубокым щIэбэныну къыхуихуэну.