Iэтащхьэм и Кубокыр ди щIалэхэм къахь

Уфа къалэм дэт Спорт зыгъэхьэзырыныгъэмкIэ центрым щекIуэкIащ Башкортостан Республикэм и Iэтащхьэм и Кубокыр къэхыным хухэха алыдж-урым бэнэкIэмкIэ 11 урысейпсо зэхьэзэхуэ. 
Саугъэтхэм щIэбэнащ къэралым и щIыналъэ 26-м къикIа спортым и мастерым и кандидатым и лъабжьэкIэ къемых спортсмени 130-м щIигъу. Я хьэлъагъ елъытауэ бэнакIуэхэр гупипщIу гуэшауэ щытащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменхэм зэхьэзэхуэм медаль зэмылIэужьыгъуэу 6 щызыIэрагъэхьащ. 
Зи хьэлъагъыр килограмм 60-м нэблагъэ Къарэгъул Анзоррэ килограмм 77-м нэс КъуийцIыкIу Ахьмэдрэ щыбэна гупхэм дыщэ медалхэр къыщахьащ. 
Дыжьыныр зыIэрагъэхьащ Къаир Азэмэтрэ (кг 72-м нэблагъэ) Тен Андемыррэ (кг 97-м нэблагъэ). Урысейпсо зэхьэзэхуэм ещанэ увыпIэхэр щаубыдащ Кабалоев Виталийрэ (кг 55-м нэблагъэ) Гъуэныбэ Iэуесрэ (кг 82-рэ). 
 

 

Мэзкуу Къан.
Поделиться: