Лъэпкъ музейм зыщаплъыхьащ

Урысей ФСИН-м и Управленэу ди республикэм щыIэм и лэжьакIуэхэм куэдрэ къахуихуэркъым зэгъусэу загъэпсэхуну, щэнхабзэ зэхыхьэхэм кIуэуэ я нэгу зрагъэужьыну. 

И щхьэусыгъуэри гурыIуэгъуэщ – зыпэрыт IэнатIэм апхуэдэ Iэмал, хущIыхьэгъуэ къаритыркъым. Апхуэдэу щытми, зэзэмызэ ахэр я унагъуэхэр ящIыгъуу зэхуос – ар гъуазджэм, щэнхабзэм я лэжьакIуэхэр зыхэт гуфIэгъуэ зэIущIэу ирехъу е нэгъуэщI нэгузыужь Iуэхуу щрырет.
Иджыблагъэ апхуэдэ Iэмал къахукъуэкIщ, КъБР-м и Лъэпкъ музейм ирагъэблагъэри, управленэм и лэжьакIуэхэр, я унагъуэхэм щыщхэри я гъусэу, щыIащ абы. А IуэхущIапIэмрэ УФСИН-мрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ зэпыщIащ илъэс зыбжанэ хъуауэ.
Музейм и лэжьакIуэм хьэщIэхэр пэшхэм къыщришэкIащ, КъБР-м и лъэпкъхэм я тхыдэм, щэнхабзэм ехьэлIауэ абы щIэлъ экспонатхэм яхутепсэлъыхьащ, этнографие гъэтIылъыгъэхэм щигъэгъуэзащ.
- 2022 гъэр ди къэралым щагъэуващ Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я гъуазджэ, щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэм я илъэсу икIи илъэс куэдкIэ цIыхубэм зэхуахьэса, яхъума къулеигъэхэм нэхъыфI дыдэу зыщыщыбгъэгъуэзэфыну щIыпIэу щытщ Лъэпкъ музейр, - жиIащ а Iуэхум и жэрдэмщакIуэ, Управленэм и къудамэм и инспектор нэхъыжь Дэрогуэ Альберт. – Сабийхэри адэ-анэхэри мы Iуэхум зэрыщыгуфIыкIар иджыри зэ щыхьэт тохъуэ мыпхуэдэ зекIуэхэр хабзэ тхуэхъуу щIэх-щIэхыурэ къызэдгъэпэщын зэрыхуейм.
УФСИН-м и лэжьакIуэхэми я бынхэми я къэухьым зиужьауэ, я гукъыдэжми хэхъуауэ къыщIэкIыжащ музейм. Абы щахъумэ хьэпшыпхэм, Iэмэпсымэхэм, тхыдэ дэфтэрхэм гъэщIэгъуэну къахутепсэлъыхьа лэжьакIуэми фIыщIэ хуащIащ. 

ЗЭБАР Мадинэ, КъБР-м щыIэ УФСИН-м и пресс-IэнатIэм и унафэщI.
Поделиться: