НОБЭ

Дыгъэгъазэм и 11, блыщхьэ

         Бгыхэм я дунейпсо махуэщ

         Тангэ къэфэкIэм и дунейпсо махуэщ

         1956 гъэм Мэлбахъуэ Тимборэ КПСС-м и обкомым и япэ секретару хахащ.

         1922 гъэм къалъхуащ тхыдэ щIэныгъэхэмкIэ доктор, КъБКъУ-м и профессор Щхьэгуэш ШотIэ.

         1935 гъэм къалъхуащ КъБР-м и цIыхубэ сурэтыщI Абей Виктор.

         1956 гъэм къалъхуащ КъБР-м  мэкъумэш хозяйствэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сэкрэк Владимир.

         1967 гъэм къалъхуащ «Кабардинка» ансамблым и къэфакIуэ пажэу щыта, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Егъэн (Багъэтыр) Мадинэ.

Дунейм и щытыкIэнур

         «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 3, жэщым   градуси 2  щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ЗэрымыщIэу щIалищ егъэудж.

 

Зыгъэхьэзырар ЩхьэщэмыщI Изэщ.

 

Поделиться:

Читать также:

01.03.2024 - 12:34 НОБЭ
29.02.2024 - 11:18 НОБЭ
28.02.2024 - 11:50 НОБЭ
27.02.2024 - 08:31 НОБЭ