Спорт

КIуэ пэтми нэхъ зэкъуоувэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым м Япэ гупым 2020-2021 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ Iыхьэр «Спартак-Налшыкым» ебланэ увыпIэм щыту иухащ. Абы щыджэгухэмрэ тренерхэмрэ иджыпсту загъэпсэху. Ахэр мыгувэу къызэхуэсыжынурэ зэпеуэм и кIэух Iыхьэм зыхуэгъэхьэзырын щIадзэнущ. Ди командэр гъэ къызэднэкIым и къалэнхэр зэрыпэлъэщамрэ адэкIэ и мурадхэмрэ нобэ къытхутопсэлъыхь «Спартак-Налшык» футбол клубым и унафэщI Мэшыкъуэ Аслъэн.

ИлъэситI къытралъхьэ

Допингым пэщIэт урысей агентствэм (РУСАДА) ехьэлIауэ Допингым пэщIэт дунейпсо агентствэм (ВАДА) зэрызыхуигъэзам теухуауэ Спорт арбитраж судым (САS) и унафэр дыгъэгъазэм и 17-м хэIущIыIу ящIащ. Абы ди спортсменхэмрэ къэрал къулыкъущIэхэмрэ тезыр ткIийхэр трелъхьэ.

Къэралым щыпашэхэр

Смоленск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ щIалэгъуалэм я урысейпсо зэхьэзэхуэ. Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм абы медалищ къыщахьащ.

Совет Союзым и чемпионатым

(Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

1970 гъэм и гъэмахуэм Налшык и «Спартак» командэр утыку къыщихьащ Совет Союзым регбиймкIэ и чемпионатым. Ар гуимыхуж лъэхъэнэт.

Гуп нэхъыщхьэм зэрыхуэкIуар (Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбим и тхыдэм щыщ Iыхьэхэр)

Къэбэрдей-Балъкъэрым и регбистхэм я дежкIэ 1970 гъэр хьэлэмэту икIи гугъуу щытащ. Илъэс етIуанэ хъуауэ утыкушхуэм ит ди командэр фIыуэ къацIыхуат икIи дэтхэнэри ерыщу къыпэщIэтт.

Гупыр щызэкъуэувэм ирихьэлIэу зэхьэзэхуэр зэпагъэу

ГугъэфIхэр дагъэщIу «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм кърахьэлIащ щэкIуэгъуэ мазэм ирагъэкIуэкIа зэIущIэхэр. Абыхэм я хьэрхуэрэгъухэм къащыпимыкIуэта дэнэ къэна я гъуэм зы топи къыдрагъэгъэкIакъым, езыхэр плIэнейрэ къыщыхэжаныкIащ.

Урысей Федерацэм утыку къызэрыщихьар

Тбилиси и «Динамо»-мрэ «Гантиади»-мрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэр Налшыкрэ Нарткъалэрэ зэрыщыдэджэгуа щIыкIэр зылъэгъуа е и хъыбар зэхэзыхыжа щIалэгъуалэр регбим ди щIыпIэм псынщIэу щыдихьэхащ. Ди командэм и къызэгъэпэщакIуэ икIи и тренер Лобжанидзе Александр иджы зыхэплъэни къызыхихыни и куэдт.

Къэбэрдей-Балъкъэрым регбир къызэрыщыунэхуар

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 60 - 70 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьащ иджыри къэс куэдым ямыщIэу щыта регби спорт лIэужьыгъуэм. Уеблэмэ Налшык и «Спартак» (иужькIэ «Университет») командэр Урысей Федерацэм и чемпион тIэунейрэ хъуащ, Совет Союзым и гуп нэхъыщхьэм ехъулIэныгъэхэр щиIэу щыджэгуащ.

Мэзкуу и «Спартак»-р и Iэдакъэм йодзэкъэж

Футболистхэм зыхэт командэхэр щахъуэжыну хуит иужь лъэхъэнэм Мэзкуу и «Спартак»-м и щIалэ зыбжанэ бэджэнду зэбгритыкIащ. Абы и тренер нэхъыщхьэ Тедескэ Доменикэ зыхуэмейхэм яхэхуащ ди лъахэгъу Мырзэ Резуани. Арати, 2020-202I гъэхэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ ар къыщыхутащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хыхьагъащIэ «Химки» командэм. Резуан апхуэдизу гупыщIэм фIыуэ хэзэгъащи, иригъэкIуэкIа пэщIэдзэ зэIущIиплIым я хьэрхуэрэгъухэм топищ щахудигъэкIащ, тIум «Химки»-м текIуэныгъэхэр къахуригъэхьу.

Ди иужьрей плъырхэр

2012 гъэм премьер-лигэм къыхагъэкIа иужькIэ абы игъэзэжыну иджыри илъэситIкIэ «Спартак-Налшыкыр» ныкъуэкъуащ икIи и хъуэпсапIэм пэгъунэгъу дыдэ хъуат. АрщхьэкIэ къахузэпищакъым. 

Страницы

Подписка на RSS - Спорт