Спорт

БэнэкIэ хуитымкIэ адэжь хэкум щыяпэ дунейпсо чемпион

БэнакIуэ цIэрыIуэ куэд адыгэм къытхэкIащ. Я цIэ къипIуэну урикъунщ олимп чемпионхэу Догу Яшар, Къаплъэн Хьэмид, Нагъуэ Аталай, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, дуней псом щэнейрэ щытекIуа Махуэ Билал сымэ, нэгъуэщIхэми. Тхьэм и шыкуркIэ, ахэр мащIэкъым икIи узэрыгушхуэн защIэщ, арщхьэкIэ нобэкIэ зи гугъу фхуэтщIынур адэжь щIыналъэм щыщу бэнэкIэ хуитымкIэ зэпеуэхэм дунейпсо лъагапIэм япэу щынэсыфа Бажэ Заудинщ.

Дызыпэмыплъа щIэщхъу бзаджэ

«Щэнейрэ дунейпсо чемпион бэнакIуэ цIэрыIуэр допинг зрихьэлIауэ хуагъэфащэ» - апхуэдэ псалъащхьэм щIэту зыр адрейм щхьэпрыкIыжыну яужь иту блыщхьэ кIуам щыщIэдзауэ Урысейм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм зэIэпах дызыпэмыплъа щIэщхъу бзаджэр ди къэралым спортым щыдихьэх дэтхэнэми и гум щIыхьащ.

«Спартак-Налшыкым» и гугъапIэхэр

«Спартак-Налшыкым» и тренер нэхъыщхьэ КIэбышэ Заур зыгъэсэныгъэхэр ирегъэкIуэкI.

Зыгъэпсэхугъуэ зэманыр яухри, «Спартак-Налшыкым» и футболистхэмрэ унафэщIхэмрэ тхьэмахуитI ипэкIэ къызэхуэсыжащ. Абы ирихьэлIэу командэм и тренер нэхъыщхьэри ягъэуващ – ар иужь илъэсхэм гупым и тренер нэхъыжьу лэжьа КIэбышэ Заурщ.

Будённэм гъуэгу къезыта шууей телъыджэ

Куэдрэ къэхъуркъым гъащIэм и унэтIыныгъэ гуэрым ехъулIэныгъэ инхэр щызиIа цIыхум езым ефIэкIыжыфа гъэсэнхэр къыщIэхъуэу. Апхуэдэ закъуэтIакъуэхэм ящыщщ шууей цIэрыIуэ Совет Союзым щэнейрэ и чемпион, Урысей Федерацэм пщыкIухрэ щытекIуа, шы спортымкIэ дунейпсо категорие зиIэ судья, къэралым щIыхь зиIэ и тренер Къуныжь Мухьэрбий. Абы и гъэсэнхэм куэду къахэкIащ Олимп Джэгухэм, дунейпсо, европэпсо, къэралпсо зэпеуэхэм я дыщэ медалхэр къэзыхьахэр.

Урышыр щытепщэ Ярыгиным и фэеплъ зэхьэзэхуэ

Илъэс 31-нэ хъуауэ гъэ къэс, щIышылэ мазэм и кIэухым, ди къэралым и бэнакIуэ хуитхэм я зэпеуэм зэрыщIадзэр тIэунейрэ Олимп чемпион, СССР-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Ярыгин Иван и дунейпсо фэеплъ зэхьэзэхуэращ. Ди лъахэгъу Урыш Анзор нэхърэ нэхъыбэрэ абы ирихьэлIарэ дамыгъэ лъапIэ нэхъыбэ къыщызыхьарэ щыIэу фIэщщIыгъуейщ.

Iэпщэ Александр: Топджэгур - ар си гъащIэщ!

Совет Союзым футболымкIэ и чемпион Iэпщэ Александр къызэралъхурэ илъэс 80 зэрырикъур дыгъэгъазэм и 19-м щагъэлъэпIа Лъэпкъ библиотекэм и щIэджыкIакIуэ пэшышхуэм щIэзу къызэхуэсат Къэбэрдей-Балъкъэрым и топджэгум и лъабжьэр зыгъэтIылъа икIи къэралпсо утыкум ехъулIэныгъэкIэ изыша щIалэ ахъырзэман куэд.

Токио хуэзышэ лъагъуэм тоувэ

2020 гъэр зи чэзу Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр щыщыIэ илъэсщ. Японием и къалащхьэ Токио бадзэуэгъуэм (июлым) и 24-м щыщIэдзауэ шыщхьэуIум (августым) и 9 пщIондэ щекIуэкIыну зэхьэзэхуэ иным хэхуэну я хъуэпсапIэщ дэтхэнэ спортсменми. Иджы щегъэжьауэ ахэр абы иризоныкъуэкъу. Япэу а гъуэгуанэ гугъум теувахэм ящыщщ бэнакIуэхэр. ДяпэкIэ ахэр зыхэтыну зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэхэр Токио хуэзышэ лъагъуэщ.

ХьэцIыкIум и ехъулIэныгъэхэм я къежьапIэр

БлэкIа лIэщIыгъуэм и блыщI гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым хуабжьу зыщиужьыжу щIидзащ спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэм. НыбжьыщIэхэм щэ бжыгъэкIэ секцэ зэмылIэужьыгъуэхэм зыхрагъатхэрт - псори щIэхъуэпсырт лъагапIэ инхэр зыIэрагъэхьэну. Абыхэм яхэтащ бэнэкIэ хуитымкIэ иужькIэ Европэм и щIалэгъуалэ чемпионатым щытекIуа ХьэцIыкIу Тимури.

Гъуащхьэтет гъуэзэджэхэу Щоджэн зэкъуэшхэр

Гъуащхьэтетыр IэнатIэ нэхъ гугъу дыдэхэм, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъхэм сыт щыгъуи хабжэ. Абы и джэгукIэм къанэ щIагъуэ щымыIэу елъытащ дэтхэнэ гуп зэпэщIэтыныгъэми кърикIуэнур. Адрейхэм я щыуагъэхэр нэгъуэщIхэм ягъэзэкIуэжыфынуми, гъуащхьэтетым ейр ухэзыгъащIэщ икIи а къалэным тегушхуэр закъуэтIакъуэщ. Апхуэдэ IэнатIэ хьэлъэм, ауэ пщIэшхуэ зыхуащIым, пэрытщ «Спартак-Налшыкым» и гъэсэн зэкъуэшхэу Щоджэнхэ Борисрэ Азэмэтрэ. Ахэращ ди нобэрей тхыгъэр зытеухуар.

Къэралым щынэхъыфIу къалъытэ

ЛъагапIэм щхьэпрылъынымкIэ мы гъэм ехъулIэныгъэ инхэр дунейм щызыIэрызыгъэхьа ди лъахэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие атлетикэ псынщIэмкIэ дызэрыт илъэсым и спортсмен нэхъыфIу Урысей Федерацэм къыщалъытащ. Абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадий къэралым и тренер нэхъыфI хъуащ.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт