Спорт

Налшык и «Спартак»-м и япэ зэIущIэ

Мы гъэм мэлыжьыхьым и 18-м илъэс 60 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэ Налшык и «Спартак»-р къэралпсо утыку зэрихьэрэ. Абы ирихьэлIэу тхыгъэ зыбжанэ фи пащхьэ итлъхьэну мурад тщIащ.
Топджэгур, шыгъажэмрэ бэнэнымрэ хуэдэу, адыгэхэм игъащIэ лъандэрэ къадэгъуэгурыкIуэ спорт лIэужьыгъуэу пхужыIэнукъым. Илъэсищэ ирикъуркъым ар ди щIыналъэм къызэрихьэрэ, ауэ, абы щхьэкIэ къэмынэу, хуабжьу зиубгъуащ икIи цIыху минищэхэр дихьэхащ.

Мамхэгъым и ехъулIэныгъэ

1999 - 2001 гъэхэм къалъхуахэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ Владимир къалэм щызэхэтащ. Абы къыщыхэжаныкIащ ди лъахэгъу Мамхэгъ Хьэбас.

Бурятием къыщыхожаныкI

Тхэквондо

Улан-Удэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм тхэквондомкIэ цIыхухъухэмрэ цIыхубзхэмрэ я чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Абы хъарзынэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым икIахэм.

«Спартак-Налшыкым» хэтахэм кубокыр яIэрохьэ

Футбол

Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и ветеранхэм я щIымахуэ кубокым ехьэлIа зэхьэзэхуэр иджыблагъэ иухащ. Абы текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьащ «Спартак-Налшыкым» хэтахэм.

Мэшыкъуэ Хьэчим Курск мэIэпхъуэ

Футбол

«Спартак-Налшыкым» и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мэшыкъуэ Хьэчим дызыхуэкIуэ илъэсрэ ныкъуэм щыджэгунущ Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым и пашэхэм ящыщ Курск и «Авангард»-м. Абы теухуа зэгурыIуэныгъэм лъэныкъуэхэм иджыблагъэ Iэ щIадзащ.

«Къэбэрдей къаплъэн» Джэду Iэниуар

Тыншу щытакъым Джэду Iэниуар спортым зэрыхыхьа щIыкIэр. Езыр щалъхуа Псыгуэнсу къуажэм и адэ къуэш Анатолэ дригъэщIыхьа бэнакIуэ пэшым япэу щыкIуам и Iэр къутауэ къыщIэкIыжащ. Ирикъунут ар спортым гущыкI ирихуэпщIыну. АрщхьэкIэ ехъулIэныгъэ зыIэрызыгъэхьэфыр ерыщыращ. Япэ фэбжьым къригъэкIуэтакъым Iэниуар икIи и хъуэпсапIэм лъагъуэ дахэ хухишащ.

Президентхэми ягъэныбжьэгъу Мудрэн Беслъэн

Дызэрыт эрэм и пэ IX лIэщIыгъуэм Алыджым и Олимп Iуащхьэм япэ дыдэу щызэхаублащ лIыгъэрэ хахуагъэкIэ пасэрейхэр щызэхьэзэхуа зэпеуэ инхэр. Хъыбарыжьхэм къызэрыхэщыжымкIэ, нарт лIыхъужьхэми Хьэрэмэ Iуащхьэр я къару зэхэгъэкIыпIэт.

Олимп лъагапIэм лъэбакъуэ зырызурэ хуэкIуа Шыхъуэ Борис

Шыхъуэ Борис. БлэкIа лIэщIыгъуэм и блыщI гъэхэм абы и цIэм иримыгушхуэ адыгэ къэгъуэтыгъуейт – арат Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщу япэ дыдэу Олимп чемпион хъуар. Абы ипэжкIэ къэралпсо, дунейпсо лъагапIэхэри мызэ-мытIэу къищтат.

Къэбэрдей-Балъкъэрым щынэхъ лъэщхэр

Прохладнэ щIыналъэм хыхьэ Прималкинскэ къуажэм щызэхэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым кикбоксингымкIэ и чемпионатрэ зэхьэзэхуэрэ. Ар траухуат Хэкум и хъумакIуэм и махуэм.

Махуэшхуэм ирихьэлIэу

Iэпщэрызауэ

Налшык дэт Универсальнэ спорт комплексым щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ XIII республикэпсо зэхьэзэхуэ зэIуха. Ар хухахащ советыдзэхэр Афганистаным къызэрырашыжрэ илъэс 30 щрикъум.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт