Спорт

Рекордхэр зыIэщIэлъ быниблым я адэ

Иджыблагъэ Наро-Фоминск щекIуэкIа Урысей Федерацэм бэнэкIэ хуитымкIэ и чемпионатым домбеякъ медалыр къыщихьащ килограмм 92-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм хэта Урыш Анзор. Апхуэдэ щIыкIэкIэ ар епщыкIущанэу зэкIэлъхьэужьу (2008 - 2020 гъэхэм) къэралым и бэнакIуэ нэхъыфIищым яхэхуащ. Апхуэдэ иджыри къэс зыхузэфIэкIар Гацалов Хьэжмурат и закъуэщ (2001 - 2013 гъэхэм). Абы щыгъуэми осетин щIалэм дыдейр нэгъуэщI IуэхугъуэкIэ йофIэкI: ар быниблым я адэщ, Хьэжмурат иIэр зыкIэ нэхъ мащIэщ.

Жэпуэгъуэ зэIущIэхэм гугъэфIхэр дагъэщI

ИригъэкIуэкIа джэгугъуищми щытекIуэу, мы гъэм и фокIадэр хуабжьу зыхуэугъурла «Спартак-Налшыкым» жэпуэгъуэми и ехъулIэныгъэхэм къыщыпищэну дыщIэхъуэпсырт. Ар къызэрехъулIа щIыкIэм дыкъытеувыIэнщ, блэкIа мазэм зыхэта зэIущIэхэр дигу къэдгъэкIыжурэ.

Премьер-лигэм дыхэзыгъэтахэр

Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ нэхъыщхьэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм щыхэта 2006 - 2012 гъэхэм абы и гъуэр яхъумащ ди къэралым щыщхэм къищынэмыщIауэ, Сербиеми Финляндиеми къикIахэм. Абыхэми «Спартак-Налшыкым» и тхыдэм лъэужь дахэ къыщагъэнащ. АрщхьэкIэ налшыкдэсхэр Урысей Федерацэм и футбол гуп нэхъ лъэщ дыдэм хэзышари, япэ лъэбакъуэхэр абы щезыгъэчари ди республикэм къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса гъуащхьэтетхэрщ.

ЗэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм хиубыдами

БлэкIа лIэщIыгъуэм и 80 - 90 гъэхэм ди къэралым щыIа гугъуехь псори нэсу игъэващ Налшык и «Спартак»-м. Совет Союзыр зэхэщэщэжу Урысей Федерацэр щхьэхуэ хъуа иужькIэ зэблэкIыгъуэ лъэхъэнэ хьэлъэм и бэлыхьхэр дэтхэнэми зыхищIащ. Апхуэдэу щыт пэтми, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэр къэралпсо утыкум икIакъым икIи пщIэрэ щIыхьрэ иIэу адэкIи зыкъигъэлъэгъуащ. АбыкIэ фIыщIэ ин яхуэфащэщ я хьэрхуэрэгъухэм къэмылэнджэжу япэщIэта ди гъуащхьэхъумэхэм.

Адыгейм ар и япэ Президенту щытащ, икIи игъащIэкIэ апхуэдэу къэнэнущ

Джэрым Аслъэн

НыбжькIэ илъэс бжыгъэ дахэм ущынэскIэ, уи гъащIэ гъуэгуанэм уроплъэжри, къызэбнэкIар зыхуэдэр къызэщIыбокъуэж, абы щыгъуэми къэкIуэнум мурадыфIхэр хузэпыпщэу лъэхъэнэщIэм ухобакъуэ.

Иджыри зы пелуан тхощI

Къэбэрдей-Балъкъэрми Урысей Федерацэ­ми я хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм тхьэмахуэ ипэкIэ дызыщагъэгъуэза Iуэхугъуэ хьэлъэр гущIыхьэ зыщымыхуа къэгъуэтыгъуейщ - и ныбжьыр илъэс 69-м иту дунейм ехыжащ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ СССР-м и командэ къыхэхам дэщIыгъуу 1982 гъэм Европэм и чемпион хъуа, Дунейпсо кубокыр зыIэщIэлъа, къэралым тIэунейрэ щытекIуа, Совет Союзым спортым щIыхь зиIэ и мастер Жаным Аслъэн. Адыгэ лъэпкъыр иджыри зы цIыху хьэлэлкIэ, пелуан нэскIэ нэхъ мащIэ дыхъуащ.

«Спартак»-м и гъуащхьэтетхэр. Япэ Iыхьэ

 Топджэгум гъуащхьэтетым мыхьэнэшхуэ дыдэ щиIэщ. Абы куэдкIэ елъытащ гупым и ехъулIэныгъэри хэщIыныгъэри. Налшык и «Спартак»-м къикIуа гъуэгуанэ кIыхьым гъуащхьэтет ахъырзэман зыбжанэ хэтащ. Къэралпсо утыку щихьа 1959 гъэм щыщIэдзауэ япэ дыдэу ар зыхуагъэфэщахэу Францев Виктор, Тумасян Адольф, Алий Руслан сымэ я деж щыщIэдзауэ иджыпсту ди гъуэр зыхъумэ Антипов Антон и деж щиухыжу абыхэм я бжыгъэр куэд дыдэ мэхъур. Нэхъ цIэрыIуэ хъуахэр дигу къэдгъэкIыжынщ.

НыбжьыщIэхэм я Олимп чемпион Тембот Ахьмэдхъан

ИлъэситI ипэкIэ, 2018 гъэм и жэпуэугъуэ мазэм, Аргентинэм и къалащхьэ Буэнос-Айрес щекIуэкIащ НыбжьыщIэхэм я Гъэмахуэ Олимп Джэгухэр. БэнэкIэ хуитымкIэ зэпеуэм абы дыщэ медалыр къыщихьащ ХьэтIохъущыкъуей къуажэм щыщ Тембот Ахьмэдхъан.

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ

Илъэс щэ ныкъуэ ипэкIэ, 1970 гъэм и шыщхьэуIу мазэм и пшагъуэ махуэхэм ящыщ зым, лъакъуэрыгъажэ гуп зэдэжэм хэт совет спортсмен щIалэхэр Инджылызым и къалащхьэм къыщригъэтIысэхащ кхъухьлъатэ абрагъуэм. Ди къэралым и гуп къыхэхам щыщхэу адыгэ щIалэ Шыхъуэ Борис, Горький (иджы Новгород Ищхъэрэ), Омск, Чебоксары къалэхэм щыщхэу Лихачёв Валерий, Соколов Владимир, Ярды Валерий сымэ япэ дыдэу абы къикIахэщ, къыздэкIуа дунейпсо чемпионатым апхуэдэ увыпIэр къыщахьыным ар и нэщэнэти.

Мырзэр Химки мэIэпхъуэ

Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хыхьагъащIэ «Химки» командэм 2020-2021гъэхэм я зэхьэзэхуэр иухыхукIэ бэджэнду къищтащ Мэзкуу и «Спартак»-м и гъуащхьэхъумэныкъуэ Мырзэ Резуан.

Страницы

Подписка на RSS - Спорт