Бзылъхугъэм къамэ ищIу

Дыщэр, дыжьыныр, жэзыр, гъуаплъэр къагъэIурыщIэу, я хьэпшып дахэхэмкIэ адрейхэм къахэщу къэгъуэгурыкIуащ ди лъэпкъым къыхэкIа цIыху IэпщIэлъапщIэхэр.

Ди зэманми, ди гуапэ зэрыхъунщи, дыщэкIхэр диIэщ, уеблэмэ а лъэпкъ IэщIагъэм елэжьыну хуей щIалэгъуалэр нэхъыбэ хъуащ. ГъэщIэгъуэнщ, зэ еплъыгъуэкIэ цIыхухъу IэщIагъэу къыпщыхъур адыгэ бзылъхугъэхэми къазэрехъулIэр. Апхуэдэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым декоративно-прикладной гъуазджэмкIэ и факультетыр къэзуха Щокъуий (Къущхьэбийхэ я нысэщ) Лаурэ.
- Си адэр дзэ технику и гъащIэ псом лэжьащ. И щIалэгъуэм ар щIэхъуэпсу щытат дыщэкI хъуну. Сэри сызэрысабийрэ сурэт щIыным, дизайнер IэщIагъэм, къапщтэмэ, гъуазджэм сыдихьэхыу сыкъыдэкIуэтеяти, иужьым дыщэкI гъуазджэм сыхуеджэну щыжысIэм, абы и гуапэ дыдэ хъуат, - жеIэ Щокъуийм. - Си адэ-анэм икъукIэ фIыщIэ яхузощI седжэхукIи, лэжьэн щыщIэздзагъащIэми, лъэщапIэ къызэзгъэпэщын хуей щыхъуами сыт и лъэныкъуэкIи зыкъызэрысщIагъэкъуам папщIэ. Хъыджэбз цIыкIум дежкIэ гугъущ гъущI лIэужьыгъуэхэм елэжьыныр. Ауэ, абыи емылъытауэ, си IэщIагъэм сыдехьэхри, нэхъыбэ зэрызэзгъэхъулIэным сыхущIокъу. Сыхуейт щхьэхуэу фIыщIэ хуэсщIыну си IэщIагъэм сыхэзыгъэгъуэза си егъэджакIуэ, дыщэкI Брай Ратмири.
 Лаурэ еплIанэ курсым щеджэу лэжьыгъэ щхьэхуэхэр ищIыну зыкъыхуагъазэ хъуащ, мызэ-мытIэуи и IэдакъэщIэкIхэр нэгъуэщI IэпщIэлъапщIэхэм ейм я гъусэу щигъэлъэгъуащ Налшык къалэм и Лъэпкъ музейм. Ар тегушхуэри, псом япэу ирилэжьэн къыщIидзащ нэхъ гугъуу къалъытэ филигрань техникэ лIэужьыгъуэм. Абы и фIыгъэкIэ дыщэм IэкIуэлъакIуэу хьэпшып дахэхэр къыхищIыкI хъуащ. 
«Гу зэрылъыстэщи, иджыпсту щIалэгъуалэм яфIэфIщ адыгэ тхыпхъэ зытет хьэпшыпхэр, лъэпкъ фащэм и пкъыгъуэхэр зыкIэралъхьэну. Ахэр нэхъыбэм жэзым, дзэхум къыхызощIыкI, языныкъуэхэм дыжьыныр нэхъ къащтэ, - жеIэ дыщэкI бзылъхугъэм. - Куэдым я лъэпкъ дамыгъэхэр зытет хьэпшыпхэр сагъэщI. Иджыблагъэ сыуха къудейщ нысащIэм хуадыну фащэм дыжьыным къыхэщIыкIауэ кIэралъхьэну бгъэIулъымрэ бгырыпхымрэ. Апхуэдэу лэжьыгъи 10 хуэдиз яхуэсщIауэ къыщIэкIынщ».
Лаурэ IэщIагъэ дахэ иIэщ, дяпэкIи и Iэзагъэм зэрыхигъэхъуэнырщ и гупсысэр зытеухуар. «Си хъуэпсапIэщ ди лъэпкъ дамыгъэр тету си адэм къамэ хуэсщIыну...» - дыщIегъу хъыджэбзым.
 

 

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться:

Читать также: