Куэд къызэщIаубыдэ

Урысейм и Мэкъумэш банкым и унафэщIым и къуэдзэ Константинов Денисрэ а банкым КИФЩI-м щиIэ IуэхущIапIэм и лIыкIуэ Филимонов Георгийрэ КъБР-м и Iэ­тащхьэ КIуэкIуэ Казбек хуэзащ.

КIуэкIуэ Казбек Филимонов Георгий ехъуэхъуащ Кав­-   каз Ищхъэрэм и хэгъэгухэм ядэлэжьэныр къалэн къы­щызыщI и къулыкъущIэм ехъулIэныгъэхэр щиIэну. 
ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ банкымрэ щIыналъэм и ­IуэхущIапIэхэмрэ адэкIэ зэрызэдэлэжьэнум. Гулъытэ нэхъыбэ ­хуащIащ агропромышленнэ комплексым зэрыз­рагъэужьыным, мэкъумэш продукцэр къыщIэзыгъэкI ­IуэхущIапIэхэр дэIыгъыным. Зи гугъу ящIа Iуэхухэм ящыщщ губгъуэхэм пIалъэкIэ щрагъэкIуэкI лэжьыгъэхэм мылъку хэлъхьэныр, хьэрычэтыщIэ жэрдэмхэр ягъэзащIэкIэрэ ­республикэм инвесторхэр къызэрырашэлIэн Iуэхухэр егъэ­фIэкIуэныр. Абы и лъэныкъуэкIэ ехъулIэныгъэкIэ ягъэзэщIа проектхэм ящыщ зыщ Шэджэм къалэм къыщызэIуаха хуабэщыр. Апхуэдэуи хэплъащ мэкъумэш продукцэр ­хъумэнымкIэ, абыхэм зыгуэрхэр къыхэщIыкIынымкIэ ­предприятэхэр къызэгъэпэщыным, турист Iуэхутхьэбзэхэм епха проектхэм.

Поделиться: