КъэкIуэнум хуэгъэза псалъэмакъ

Гъэ еджэгъуэщIэм и пэщIэдзэ махуэм ди къэралым и Президент Путин Владимир Москва областым хиубыдэ Солнечногорск къалэм щыIэ «Сенеж» егъэджэныгъэ центрым щыхуэзащ УФ-м хыхьэ щIыналъэхэм я еджакIуэ нэхъыфIхэм, олимпиадэхэмрэ нэгъуэщI зэпеуэхэмрэ щIэныгъэ куурэ зэфIэкI лъагэрэ къыщызыгъэлъэгъуа ныбжьыщIэхэм. Ахэр нэхъапэIуэкIэ щытекIуауэ щытащ «УнэтIакIуэхэм я сабий школ» урысейпсо зэпеуэми. 

Фигу къэдгъэкIыжынщи, а зэхьэзэхуэр къыхалъхьауэ щытащ зи ныбжьыр илъэси I0 - I7 хъу ныбжьыщIэхэу жылагъуэ лэжьыгъэхэмкIэ, школ олимпиадэхэмкIэ, къэхутэныгъэ IуэхухэмкIэ нэхъ жыджэру зыкъэзыгъэлъагъуэхэм папщIэ. ФIым я фIыжу а зэпеуэм къыхэжаныкIа цIыху 40-ращ «Сенеж» центрым къыщызэрагъэпэща «Мыхьэнэшхуэ зиIэ Iуэхугъуэхэм ятеухуа псалъэмакъ» фIэщыгъэр зиIа зэхуэсым Президентым иригъэблэгъари. А ныбжьыщIэхэм ящыщ дэтхэнэми къэралым и УнафэщIым хуигъэхьэзырат езыр зыгъэпIейтей, дэзыхьэх Iуэхугъуэхэм ятещIыхьа упщIэхэр. 
УФ-м и Президентым упщIэ хьэлэмэткIэ зыхуэзыгъэзахэм ящыщащ ди лъахэгъу пщащэ, Шэджэм къалэм дэт курыт школ №5-м и еджакIуэ Мэкъуауэ Иветтэ. Къыхэдгъэщынщи, Иветтэ илъэс зыбжанэ хъуауэ жыджэру хэтщ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэ» урысейпсо зэгухьэныгъэм. ЗыщIэс школым и еджакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и пашэ, «Илъэсым и еджакIуэ нэхъыфI-2023»-м щытекIуа пщащэ акъылыфIэр волонтёрхэми яхэтщ, «ЩIэныгъэ» зэгухьэныгъэм и лекторхэми ящыщщ. Иветтэ и упщIэр теухуат унэтIакIуэхэм я зэщIэхъееныгъэм адэкIи зегъэужьынымрэ абы жылагъуэм дяпэкIэ щигъуэтыну увыпIэмрэ къэралым и пашэр зэреплъым. 
- УнэтIакIуэхэм я лэжьыгъэм, шэч хэмылъу, зыщиужьынущ ди хэкум. А Iуэхугъуэр иджы зэфIах балигъхэми фэ фхуэдэ ныбжьыщIэхэми, - иритащ абы жэуап Путин Владимир. – Зым бгъэдэлъ Iуэху зехьэкIэ екIумкIэ, пэрытымкIэ, щIэныгъэмрэ зэфIэкIымкIэ адрейм дэгуэшэну гукъыдэж зэриIэр – ар мыхьэнэшхуэ зиIэ, къэралыр, жылагъуэр зэщIэзыгъэбыдэ IэмалыфIщ. А унэтIыныгъэм адэкIи зегъэужьыным псори дыхущIэкъунущ. 
 Путин Владимир ирата упщIэхэр ехьэлIат къэралым иджыблагъэ къыхыхьа щIыналъэщIэхэм, егъэджэныгъэ, медицинэ, щэнхабзэ, социальнэ IэнатIэхэм къэкIуэну илъэсхэм яIэну зыужьыныгъэмрэ ягъуэтыпхъэ къэрал гулъытэмрэ. ИпэжыпIэкIэ, а псори къызэщIэзыубыдэ, щызэпкърах псалъэмакъ купщIафIэт, ди къэралым и къэкIуэнум хуэгъэпсат зэхуэсым щекIуэкIар. 
- Псом нэхърэ нэхъыщхьэр дыкъыщалъхуа хэкур, лъэпкъыбэу зэхэт ди къэралышхуэр фIыуэ флъагъунырщ, абы и зэпэщыныгъэм, зыужьыныгъэмрэ ехъулIэныгъэмрэ хуэгъэпса мурадыфIхэмрэ IуэхугъуэфIхэмрэ фиIэнырщ, зыIэрывгъэхьэнырщ, - жиIащ Президентым, зэхуэсыр щызэхуищIыжым. 
ЗэIущIэм хэта ныбжьыщIэхэм къэралым и пашэр ягъэгугъащ зэфIэкIыу яIэр а Iуэхугъуэхэм зэрырахьэлIэнумкIэ. 

 

КЪАРДЭН Маритэ.
Поделиться: