Ди махуэшхуэм и щIыхькIэ

КъБР-м и Музыкэ къэрал театрым макъамэрэ къафэрэ щытепщэ пшыхь гуапэ щекIуэкIащ Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и щIыхькIэ. Ар ирагъэкIуэкIащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и артистхэу Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ.

- ФIэхъус апщий, Адыгэ Хэку! ФIэ­хъус апщий, ди лъэпкъ дахащэ! ЩIэкIауэ щытми куэд уи нэгу, иджыри Iэджэ уи гуращэщ! Тетыху адыгэр мы дунейм, ­теуэнкъым Хэкум зеиншафэ, бзэрабзэ ди бзэу дахэкIей, узэпымыу адыгэ ­къафэ! Ди къуэш лъапIэхэ, ди шыпхъу гумащIэхэ, нобэ Къэбэрдей-Балъкъэрым, адыгэ лъэпкъым я махуэ лъапIэщ. Ди лъэпкъыр нэхъри зэкъуэувэн, бгъэдэлъ хъугъуэфIыгъуэхэр езыгъэфIэкIуэн, анэдэлъхубзэр тIэщIэ­мыхуу зи лъэпкъ хабзэмрэ щэнхабзэмрэ зыхъумэжын лъэпкъ Тхьэм дищI! - жаIащ Хьэмырзэ Ахьмэдрэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ пшыхьыр къыщызэIуахым. - Фащэр зейр зезыхьэрщ. Ди бзэмрэ ди хабзэмрэ, ди пщIэмрэ ди фащэмрэ ­тхъумэжу зи махуэр зыгъэлъэпIэн лъэпкъ Тхьэм дищI! 
- Ди къуэшхэ, ди шыпхъухэ, фи пщыхьэщхьэ фIыуэ! Дунейпсо Адыгэ хасэм къыбгъэдэкIыу сигукIи си псэкIи сынывохъуэхъу адыгэм ди махуэ лъапIэмкIэ! Мы гъэм епщIанэу дгъэлъапIэ махуэм лъэпкъым фIы къытхудэкIуэну, нэмысымрэ насыпымрэ зыхъумэн, адрей лъэпкъхэм екIуу ядэпсэун Тхьэм дищI! Ди нэхъыжьхэм къагурыIуэрт лъэпкъ махуэм ирихьэлIэу къыддекIуэкI хабзэ, щэнхабзэ дахэхэр, хьэл-щэн, шхыныгъуэ нэхъыфIхэр къэгъэлъэ­гъуэн, фэилъхьэгъуэ нэхъыфIхэр щы­тIэгъэн зэрыхуейр. Лъэпкъ тхыдэм хы­хьэу къызэднэкIа напэкIуэцI гузэвэ­гъуэхэр зыщыдмыгъэгъупщэу, дунейр мытыншми, щIэблэр къызыхэкIа лъэп­къым иригушхуэу къэдгъэхъуну ди къалэнщ, - жиIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий. - ХэщI димыIэну, ди къэкIуэнум папщIэ псэзэ­пылъхьэпIэ ит ди щIалэхэр узыншэу ­къекIуэлIэжыну, мамыру дыпсэуну Тхьэм жиIэ! - Гъунэгъу лъэпкъхэм ящыщу ди махуэр къыддэзыгъэлъапIэхэм, пшыхьым къекIуэлIа хьэщIэхэм, хамэ къэралхэм къикIа ди лъэпкъэгъухэм фIыщIэ фхузощI! Узыншагъэ, гуапагъэ, мамырыгъэ, гуфIэгъуэ, зэкъуэтыныгъэ, зэгурыIуэныгъэ диIэну!
Пшыхь дахэр къызэIуахащ дуней псом щыцIэрыIуэ «Кабардинка» къэрал академическэ къэфакIуэ гупым.  Абы къыпащащ «Бахъсэн ауз», «Балкария», «Шэрджэсхэр», «Тэрч къэзакъхэр» къэфакIуэ гупхэм, республикэм и уэрэд­жыIакIуэ цIэрыIуэхэу ДыщэкI Артур, Хьэкъул Оксанэ, Гуазэ Тимур, Теппеев Алим, Хъыжьрокъуэ СулътIан, Шэрджэс Iэсият, Сокъур Ольгэ, пшынауэ Iэзэ Лыджыдэ Алий сымэ. Зэрыхабзэу, пшыхь гуапэр абы хэтахэм я уджкIэ зэ­хуащIыжащ.
Пшыхьым зыкърагъэхьэлIащ хамэ къэралхэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм ящыщу я адэжьхэр щыпсэуа щIыналъэм къеблэгъэжахэр, гъунэгъу лъэпкъ­хэм щыщхэр, ди зэкъуэтыныгъэр, зэпыщIэныгъэр нэхъри ягъэбыдэну.

Сурэтхэр  Къарей  Элинэ  трихащ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: