ЦIыху щэджащэхэм я фэеплъыр хъумэным гулъытэ хуащI

ЩIыналъэм и УнафэщI КIуэкIуэ Казбек иригъэкIуэкIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и деж щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэ. Абы хэтащ республикэм и щэнхабзэ IуэхущIапIэ нэхъыщхьэхэм, къэрал къулыкъущIапIэхэмрэ щIыпIэ самоуправленэхэмрэ я унафэщIхэр, щэнхабзэмрэ гъуазджэмрэ я лэжьакIуэхэр, щIэныгъэлIхэр, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.

Iуэхугъуэ нэхъыщхьэу зытепсэлъы­хьахэм ящыщ зыщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыху пажэхэу республикэми къэралми я тхыдэм лъэужьышхуэ къыхэзына - Темыркъан Юрэ, Энеев Тимур, дзэ Iуэху хэхам хэту зи къулыкъум пэрыту хэкIуэдахэм - я фэеплъыр лIэ­щIыгъуэкIэрэ хъумэным гулъытэ хуэщIэныр.
Дыгъэгъазэм и 10-м зи ныбжьыр илъэс 85-рэ ирикъуну щыта Темыркъан Юрэ иджырей лъэхъэнэм и дирижёр, музыкант щэджащэт. Санкт-­Петербург и къэрал филармонием и академи­ческэ симфоническэ оркестрым и унафэщIу щыткIэрэ, абы къэрал, дунейпсо щэнхабзэм къыпхуэмылъытэн хэлъхьэныгъэ хуищIащ.
Энеев Тимур и зэфIэкIхэм дунейпсо гулъытэ ягъуэтащ. Абы и щIэныгъэ лэжьыгъэр епхауэ щытащ Келдыш М. В. и цIэр зезыхьэ. Прикладной математикэмкIэ институтым. Урысейм и щIэныгъэлI пажэм, ЩIэныгъэхэмкIэ урысей академием и академикым космонав­тикэм и зыужьыныгъэм и гуащIэшхуэ хилъхьащ. Абы и къэхутэныгъэхэр къагъэсэбэпащ япэ космонавт Гагарин Юрэ хьэршым щагъэлъатэм.
Къыхагъэщащ дзэ Iуэху хэхам хэту я къулыкъум къалэн къащищIхэр зыгъэзащIэу хэкIуэдахэм монумент зэрыхурагъэщIэнур. Ар Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуэ пажэхэм я хэкупсагъэмрэ лIы­хъужьыгъэмрэ я нэщэнэу щытынущ.
Апхуэдэу советым хэтхэм къыхалъ­хьащ Темыркъан Юрэ и цIэр Къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм, Энеев Тимур и цIэр «Антарес» егъэджэныгъэ центрым фIащыну.
КIуэкIуэ Казбек къигъэлъэгъуащ музыкант, щIэныгъэлI ныбжьыщIэхэр ягъэпэжэн папщIэ Темыркъан Юрэрэ Энеев Тимуррэ я цIэхэр зезыхьэ стипендиехэр ягъэувыну.
Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ Iуэхугъуэхэмрэ цIыху щэджащэхэмрэ я фэеплъыр мы­кIуэдыжын щIынымкIэ комиссэм, Со­ветым къыхилъхьа Iуэхухэм хэплъэну­-рэ, дэтхэнэми теухуа унафэр къащтэнущ.

Поделиться: