Мыгъэрей бэдрэжаныр кърахьэлIэж

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

Зэхуэсым хэтащ Шэджэм щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Борсэ Юрэрэ хуабапIэхэм хадэхэкIхэр къыщыгъэкIыным хузэтраухуа «Чегем-Агро»-м и унафэщI Берлин Леврэ. Апхуэдэу абы кърагъэблэгъат Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетым и студентхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ. 
Борсэ Юрэ мэкъумэш IуэхущIапIэм и унафэщIхэм ехъуэхъуащ гъавэ бэв къайхъулIэну, хэхъуэфIхэри яIэну. Абы къыхигъэщащ цIыху 500-м щIигъу «Чегем-Агро» теплицэхэм нобэкIэ зэрыщылажьэр, мазэ хьэкъыу ику иту сом мин 60-м щIигъу къызэрахьыр, и пIалъэми фIамыгъэкIыу къызэрыратыр. А псом къадэкIуэу, IуэхущIапIэм и хэхъуэм щыщ Iыхьэ налог щIыпIэ бюджетым зэрыкIуэри республикэм и зыужьыныгъэм хуощхьэпэ. 
Берлин Лев къызэрыхигъэщамкIэ, агрохолдингым и мурадщ мазаем и кIэм ирихьэлIэу мыгъэрей бэдрэжану тонн 200 кърахьэлIэжыну, абы и нэхъыбэр республикэм и сату щIапIэхэм ирагъэшэну. Япэу къыщIача тонни 5-р ящэхуакIэщ, мыдрей кърахьэлIэжыну зыщыгугъми и уасэм и ныкъуэр щэхуакIуэхэм къыIахакIэщ. 
 

БЭТОКЪУЭ Алыдж.
Поделиться: