Къэрал мыхьэнэ зиIэ IуэхущIапIэ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алийрэ КъБР-м промышленностымкIэ, энергетикэмрэ сатумкIэ и министр Iэхъуэбэч Щамилрэ щыIащ Налшык дэт «ВоенТекстильПром» промышленность псын­щIэмкIэ IуэхущIапIэм икIи хуэзащ абы и къызэгъэпэщакIуэ Атэлыкъ Аслъэн.

Республикэм и премьер-министрым къиплъыхьащ IуэхущIапIэм лэжьыгъэ щригъэкIуэкI IэнатIэхэр. «ВоенТекс­тиль Пром» компаниер 2016 гъэм и щэкIуэгъуэм къызэрагъэпэщащ. Абы и лэжьыгъэр хуэунэтIащ щыгъын, тепIэнщIэлъын и лъэны­къуэкIэ къэралыр зыхуэныкъуэхэмкIэ къызэгъэпэщыным. 2017 гъэм къыщыщIэдзауэ «ВоенТекстильПром» ООО-р жыджэру хэтщ зы­хъумэжыныгъэм и лъэныкъуэкIэ къэрал контрактхэр гъэзэщIэным.
Предприятэм Налшык къыщызэIуиха «Авангард» дэрбзэр фабрикэр къызэгъэпэщащ иджырей IэмэпсымэщIэхэмкIэ. Абы и лэжьыгъэр щегъэзащIэ метр зэбгъузэнатIэ 8000-м щIигъум. ЩэкIхэкIхэр къыщыщIагъэкI цеххэм къищынэмыщIауэ, фаб­рикэм щыIэщ IэщIагъэлI щIалэщIэхэр щагъэхьэзыр еджапIэ-производственнэ щIыпIэ, шхапIэмрэ медицинэ лэжьакIуэхэм я пэшхэмрэ.
Псори зэхэту фабрикэм лэжьыгъэ IэнатIэкIэ къызэрегъэпэщ республикэм щыпсэу цIыху 600-м щIигъу.
Цеххэм щыгъын щыхуад Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и ­министерствэм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм, дзэ медицинэм папщIэ костюмхэмрэ хъэлатхэмрэ, пщафIэхэм щатIэгъэнухэр, тепэнщIэлъынхэр.
Лэжьыгъэр нэхъ псынщIэ икIи зэгъэкIуа хъун ­папщIэ Iуэхугъуэ куэд зэуэ зыгъэзащIэ лазер автомату 5-кIэ фабрикэр къызэгъэпэщащ.
Трикотаж цехым къыщIегъэкI сымаджэщ костюмхэр, фут­болкэхэр, щIагъщIэлъхэр. Ахэр щадкIэ къагъэсэбэп иджырей класс лъагэ зиIэ Iэмэпсымэхэр.
Эксперимент цехым заказ къезытам папщIэ щыгъыныщIэ-     хэр къыщагупсыс. ИужькIэ ар дыным хуагъакIуэ. Цехыр лэжьыгъэ куэд зэфIэзыгъэкI оборудованэмкIэ къызэгъэпэщащ.
Печатнэ цехым формэхэм тратхэхэм щолэжь, Зыхъумэжы-          ныгъэмкIэ министерствэм папщIэ ягъэхьэзыр щыгъынхэм я пкъыгъуэхэр къыщыщIагъэкI. Медицинэ маскэхэр конвейер IэмалкIэ зэрад Iэмэпсымэхэр фабрикэм иIэщ, заказышхуэхэр ягъэзэщIэфын хуэдэу. Продукцэ хьэзырым и фIагъым щроп­лъэж Техническэ кIэлъыплъыныгъэмкIэ IэнатIэм.
«ВоенТекстильПром» IуэхущIапIэм и къудамэхэр щолажьэ Налшык, Бахъсэн, Дзэлыкъуэкъуажэ, Ивановэ къалэхэм.
КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIыр щыгъуазэ ящIащ предприятэм къыщIигъэкIым и куэдагъым. Апхуэдэу илъэс блэкIам абы къыщалэжьащ сом 1 мелардым щIигъу и уасэ продукцэ. Компанием и унафэщIхэм зэрыжаIэмкIэ, дэрбзэр фаб­рикэм иджыри и зы къудамэ къыщызэIуихыну и мурадщ Къащхъэтау икIи ику ит щIэныгъэ щрагъэгъуэт еджапIэ нэхъыбэм ­зэман кIыхькIэ ядэлэжьэныр я плъапIэщ.
Иджыпсту «ВоенТекстильПром»-р долажьэ дизайнымрэ промышленность псынщIэмкIэ колледжым. Абы и студентхэм фабрикэм я щIэныгъэм щыхагъахъуэ, иджырей дэрбзэр технологием щыгъуазэ зыщащI. Шэч хэлъкъым IуэхущIапIэм къэкIуэну дахэ зэриIэм.

 

Тхыгъэри сурэтри Жыласэ Замир ейщ.
Поделиться: