Календарь событий

28 января 2022

Нэужьокъуэ Назир фи дэIэпыкъуныгъэ хуэныкъуэщ

1997 гъэм къалъхуа Нэужьокъуэ Назир Аслъэн и къуэр Астрахань областым щыIэ, гъуэгум асфальт тезылъхьэ IуэхущIапIэм щылэжьэну кIуауэ насыпыншагъэ къыщыщIащ. ЩIалэм и узыншагъэр зэфIигъэувэжын папщIэ ахъшэшхуэ хуэныкъуэщ икIи цIыхухэр абы дэIэпыкъуэгъу хуэхъуну мэлъаIуэ Назир и анэ Нэужьокъуэ Маринэ Хьэдис и пхъур.

ЗэфIэкI лъагэхэр

Новоросийск къалэм дэт «Патриот» спорт комплексым и алэрыбгъухэм щекIуэкIащ «ЛокоДзюдо» урысейпсо сабий зэхьэзэхуэм и пэщIэдзэ Iыхьэр. «Локомотив» физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм къызэригъэпэща зэпеуэм хэтащ 2009-2010, 2011-2012 гъэхэм къалъхуа Урысей Федерацэм и щIыналъэ куэдым къикIа спортсмен 500-м нэблагъэ.
ДзюдомкIэ къэралпсо зэпеуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэ къыхэхам зэфIэкI лъагэхэр къыщигъэлъэгъуащ. Псори зэхэту абыхэм зэмылIэужьыгъуэу медаль I2 зыIэрагъэхьащ.

Дамыгъэхэр ещI икIи зэхуехьэсыж

Лъэпкъым зыгуэркIэ щхьэпэну хущIэкъу, абы и пщэдейм гууз-лыуз хузиIэхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Коллекционерхэм я зэгухьэныгъэм хэт Тхьэкъуахъуэ Iэуес.

ЩIыуэпс хъыбарыщIэхэр

• Замботти жыхуаIэ исландие дизайнерым хыфIадзэжа маскэ мини 2-м нэс зэхуихьэсщ, игъэкъабзэри, кIагуэ къыхищIыкIащ. Замботти къызэрихутамкIэ, маскэхэр къызыхэщIыкIа щэкIыр хуэдэпсщ кIагуэм хуэбагъэ къезыту къагъэсэбэп щэкI лIэужьыгъуэм. Дизайнерым игу къеуэу къыщIэкIынт дакъикъэ къэс дуней псом маскэ мелуани 3 зэрыщыхыфIадзэм. Къыхэгъэщыпхъэщи, маскэхэм зыри елэжьыжыркъым, «етIуанэ гъащIэ» ептыфыркъым, атIэ цIыкIу-цIыкIуу зэпкърощэщри, щIым къыхонэ, уеблэмэ дызэфэ псыми нос.

Иджырей гъукIэхэр

Нобэрей ди гъащIэм сыт хуэдэ увыпIэу пIэрэ гъукIэ IэщIагъэм щиубыдыр? Дызэригугъауэ, дэхуэхакъым. Налшык къалэ, къапщтэмэ, кIыщ зыбжанэ дэтщ. Абыхэм я лэжьэкIэр зэдгъэщIэну мурад щытщIым дыкъытеувыIащ Искож хьэблэм щыIэ, Джатэжьей Анзор и лъэщапIэм. Анзор илъэс тIощIым нэблэгъауэ мы IэщIагъэм иролажьэ. А Iуэхум зэрыпэрыхьа хъуам дыщыщIэупщIэм къыдита жэуапым тепщIыхьмэ, зэрымыщIэкIэ а IэщIагъэр Iэпэгъу хуэхъуауэ аращ.

ЛIыжь цIыкIумрэ пщымрэ

Пасэм щыгъуэ ди къуажэм дэсащ зы лIыжь цIыкIу. Ар хуабжьу гушыIэрейт, зыгуэр ауан ищIыну е щIэнэкIэну иужь ихьамэ, абыкIэ къыпэлъэщын жылэ кIыхьым къыдэкIынутэкъым. Псом хуэмыдэу абы фIыуэ илъагъур пщы пагэхэмрэ уэркъ зызэфIэзышхэмрэ ехъурджауэнырт, заригъэцIыхужынырт. ЛIыжь цIыкIур зэрыIуэрыIуэдзыр ящIэрти, пщыхэми абы зыщадзейрт, зыгуэркIэ игу къыдэбгъэрэ хъуэн къэдлэжьым жари.

Индием щызекIуэ хабзэхэр

1. Индием иIыгъ щIым и инагъкIэ дуней псом ебланэ увыпIэр щиубыду арами, щыпсэу цIыхухэм я бжыгъэкIэ етIуанэщ, абы и лъэныкъуэкIэ япэ ищыфар Китайрщ. Хуэгъэфэщауэ къызэрабжамкIэ, Индием цIыху мелард I,2-рэ щопсэу.
2. Индием диным ехьэлIа махуэшхуэ яIэщ, илъэс I2-м зэ ягъэлъапIэу. Зи чэзу Кумбха-мела махуэшхуэр 20I3 гъэм щIышылэм и I4-м ягъэлъэпIащ. А махуэм индуист щихъым я щхьэр хуагъэщхъыну Аллахабад щызэхуэсат цIыху мелуани I00-м щIигъу.

КъурIэн лъапIэм и фIыгъэкIэ

 Хьэрып Эмират Зэгуэтхэм я щыхьэр Дубай щызэрахьэ хабзэхэм язщ лъэхъуэщым ис щIэпхъаджащIэхэм КъурIэн лъапIэр гукIэ зэрагъащIэмэ, тезыру ятелъ илъэс бжыгъэр зэрыхухагъэщIыр.
 Лъэхъуэщым ис нэрыбги 115-м я тезырым мазихым щегъэжьауэ илъэс 20-м нэс хухагъэщIащ. КъурIэн лапIэм щыуагъэншэу еджэу ирагъэса нэужь, тутнакъи 124-м къэпщытэныгъэхэр тест IэмалкIэ ирагъэтыжри, хэт и илъэс бжыгъэм хухагъэщIащ, хэти къаутIыпщыжыпащ. Зи гугъу ящI цIыхуи 1I24-м щыщу 115-м гукIэ зэрагъэщIа сурэ бжыгъэм елъытауэ, я Iуэхум хэплъэжахэщ.

Токъмакъым и дыжьын медаль

Владимир къалэм дэт Тимофеев Дмитрий и цIэр зезыхьэ щхьэзакъуэ зэзауэхэм хухэха спорт комплексым щIышылэм и 25-26-хэм щекIуэкIащ бэнэкIэ хуитымкIэ тэмэму зэхэзымыххэм я урысейпсо чемпионат.
Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Токъмакъ Азэмэт зи хьэлъагъыр килограмм 70-м нэблагъэхэм я гупым дыжьын медалыр къыщихьащ.

ЦIыхугъэм и щапхъэ гъуэзэджэ

ПедагогикэмкIэ Москва дэт къэрал университетым къыдигъэкI «Локус» журналым и зы номерым тхыгъэ гъэщIэгъуэн итщ. Ар зытеухуар Ленинград блокадэм къыдаша сабийхэр Беслъэней адыгэ къуажэм дэсхэм къызэрырагъэламрэ, зэрапIамрэщ. Тхыгъэр зи IэдакъэщIэкIыр Израилым щыщ профеесор Аурон Яиррэ Урысейм ис адыгэхэм я лъэпкъ-щэнхабзэ автономием и тхьэмадэ Уэхъутэ Александррэщ. Тхыгъэм щыщ пычыгъуэ фыщыдогъэгъуазэ.