Календарь событий

30 января 2022

Зэхъуапсэ ехъулIэныгъэ зиIэ къуажэ

Шэджэм районым хыхьэ Щхьэлы-къуэ­ къуажэм дэт секцэ цIэрыIуэм иджыблагъэ щыIащ боксымкIэ Урысей Федерацэм и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Фархутдинов Викторрэ УФ-м СпортымкIэ и министерствэм и лIыкIуэ, боксымкIэ командэ къыхэхахэм я лэжьыгъэм кIэлъыплъ Назаров Сергейрэ спортсменхэр я гъусэу. 

ЦIыху кIуапIэ зэрыхъуным хуагъэпс

Къэбэрдей-Балъкъэрым и псы хущхъуэхэм нэхърэ нэхъ сэбэпрэ  къабзэрэ къэ­гъуэ­ты­гъуейщ. Ап­хуэдэщ «Аушы­джэр и псыхуабэхэр», «Нарзанхэм я къы­щIэжыпIэ» щIыпIэр. 

Псыгуэнсу щIалэр къэралым и чемпионатым макIуэ

Осетие Ищхъэрэ-Аланием и къалащхьэ Владикавказ дэт «Манеж» спортым и уардэунэм щIы­шылэм и 20-22-хэм щекIуэкIащ IэпщэрызауэмкIэ Ипщэ дзэ щIыналъэм и чемпионат. Псори зэгъу­сэу командийуэ гуэшауэ абы хэтащ дзэ къулыкъу езыхьэкI цIы­хуи 100-м щIигъу. 

ЩIыпIэ жыжьэу Ныуэжьыдзэ

А цIэр зезыхьэ бгыр (метр 2948-рэ и лъагагъщ) ди рес­публикэм и Iуащхьэмахуэ щIы­налъэм итщ, псыхэу Гиж­гитрэ Урдырэ зы­къы­щызэ­щIа­къуэ къуэладжэхэм я зэхуаку дэтщ. Зэры­зэщ­хьэ­щы­ха и лъэныкъуэкIэ, Гижгит Бахъсэн хохуэж, Урды Гун­дэлэн холъэдэж. 

Кавказ щэнхабзэм итхьэкъуа япон щIалэ

Ижь-ижьыж лъандэрэ хамэ къэрал куэдым щыщ къэхутакIуэхэр хуабжьу дехьэх Кавказым ис лъэпкъхэм я тхыдэм, псэукIэм, къекIуэкIыкIам. Но­бэ фэдгъэцIыхуну дыхуейщ апхуэдэ зы, зи ныбжьыр илъэс 19 фIэкIа мыхъу Японием щыщ Нозаки Тайга.