Дунейм и щытыкIэнур

Нобэ

Урысейм къыщызэрагъэпэщащ мэзхэр кхъухьлъатэхэр къагъэсэбэпурэ хъумэным хуэщIа IэнатIэ

Осетие Ищхъэрэ - Аланием щагъэлъапIэ Республикэм и махуэр

Японием щагъэлъапIэ Лъагъуныгъэм и махуэр

1687 гъэм Ньютон Исаак къихутащ дунейм зыщIэзышэ къару зэрыхэлъыр.

1918 гъэм Советхэм Екатеринодар (иджырей Краснодар) щрагъэкIуэкIа съездым унафэ къыщащтащ Кавказ Ищхъэрэ республикэ къызэгъэпэщыным теухуауэ.

1920 гъэм Антверпен (Бельгие) щыщIидзащ VII гъэмахуэ Олимп джэгухэм. Ар къызэIухыным теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр щекIуэкIар шыщхьэуIум и 14-рщ.

1923 гъэм Азербайджан ССР-м хыхьэу къызэрагъэпэщащ Нагорнэ Карабах автономнэ областыр.

1932 гъэм гъэш промышленностым и щIэныгъэ-къэхутакIуэ институту Ленинград къалэм дэтым къэралым щыяпэу къыщагупсысащ шэр зэрагъэгъущ, иужькIэ ар зэрахьэж Iэмалыр.

1941 гъэм Киев фашистыдзэхэм ящыхъумэным теухуа зауэшхуэм щIидзащ. ФокIадэм и 26 пщIондэ гуащIэу зэпэщIэтауэ, къалэр нэмыцэхэм иратри, советыдзэхэр икIуэтын хуей хъуат.

1971 гъэм КIыщокъуэ Алим СССР-м и Литературэ фондым и унафэщIу хахащ.

1882 гъэм къалъхуащ Белоруссием и цIыхубэ усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, драматург, БССР-мрэ УССР-мрэ щIэныгъэхэмкIэ я академием и академикыу щыта Купалэ Янкэ (и цIэ-унэцIэ дыдэр Луцевич Иванщ).

1939 гъэм къалъхуащ опернэ уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Налшык мызэ-мытIэу щыIа Образцовэ Еленэ.

1943 гъэм къалъхуащ Италием щыщ композитор, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Кутуньо Тото (и цIэ дыдэр Сальваторещ).

1971 гъэм къалъхуащ Ямало-Ненецкэ автономнэ округым и Iэтащхьэу щыта, Урысей Федерацэм и Къэрал Думэм ЩIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэмрэ дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэнымкIэ и комитетым и унафэщI Кобылкин Дмитрий.

1975 гъэм къалъхуащ урысей биатлонисткэ цIэрыIуэ, Олимп джэгухэм я дыщэ медалхэр тIэунейрэ къэзыхьа, дунейпсо чемпионатхэм хэнейрэ щытекIуа Медведцевэ Ольгэ.

Дунейм и щытыкIэнур

«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 28 - 29-рэ, жэщым градус 18 - 20 щыхъунущ.

Лъэпкъ Iущыгъэ:

ХъумпIэцIэджыр, бзум зыпищIыжу, лъатэри, къуанщIэхэм яшхащ.

Зыгъэхьэзырар ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.08.2022 - 12:53 Нобэ
18.08.2022 - 08:17 Дунейм щыхъыбархэр
17.08.2022 - 12:00 ДУНЕЙМ ЩЫХЪЫБАРХЭР
16.08.2022 - 17:10 Нобэ