ЦеймкIэ зыщыщ лъэкъыр къращIэрт

«Шым уришэсыну, бгылъэ щIыпIэхэмрэ мэз Iувхэмрэ кърищыпкIухьыну цейм къыпэхъун щыIэкъым. ПщампIэ зытемылъ, зи бгъэр зэгуэха фэилъхьэгъуэр бгым деж зэв щохъуж, ауэ зауэм урихэтыфын хуэдэу абы Iэпкълъэпкъыр имыкъузу щытщ: Iэщхьэхэр быхъущ, кIэщIщ. Цейр адрейхэм къахэзыгъэщыр данэ кIапсэ псыгъуэкIэ къадыхь бгъэгущталъэхэрщ. СэмэгумкIэ щыIэхэм гыныгъуэхэр иралъхьэ, ижьымкIэ - дыд, фэдэн, нэгъуэщI Iэмэпсымэхэр».  

Мы тхыгъэ кIэщIымкIи нэрылъагъущ адыгэм и гъащIэм, дуней тетыкIэм цейм мыхьэнэшхуэ зэрыщиIар. И дахагъэм къыдэкIуэу, абы и быдагъри сэбэпынагъ куэд зэрыпкърылъри къэлъытапхъэу къыщIэкIынщ. Лъэпкъ куэдым абы щапхъэ трахащ, ауэ псэукIэм щIэх-щIэхыурэ зэрызихъуэжым къыхэкIащ ар къамыгъэсэбэпыжыныр. Махуэ къэс цейр щамытIэгъэжми, хуэмурэ гъащIэм къыхохьэж, хьэгъуэлIыгъуэхэмрэ нэгъуэщI махуэшхуэхэмрэ ар ящымыгъыу зэфIэкIыркъым. Абы къикIращи, фащэ зыдхэм я IэщIагъэм дяпэкIи щIэупщIэ иIэнущ…

Ди гуапэ зэрыхъунщи, апхуэдэ IэщIагъэлI ныбжьыщIэхэр къыдокIуэтей. Абыхэм ящыщщ ПщыукI Алинэрэ Хьэщыкъуей Индирэрэ. Пщащэхэр мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ зэфIэкI зиIэ щIалэгъуалэм я WorldSkills щIыналъэ зэхьэзэхуэм. Утыку щагъэлъагъуэ зэпытщ адыгэ цейр зэрадыр.

 ПщыукI Алинэ и анэр дэрбзэр Iэзэу щытми, езыр зэи щIэхъуэпсу щытакъым а IэщIагъэр зригъэгъуэтыну. Абы и нэр къызыхуикIыр дохутыр зэрыхъунырт. АрщхьэкIэ и ныбжьэгъу хъыджэбз цIыкIур парикмахер гъуазджэм хуеджэу щызэхихым, колледжым щIэтIысхьащ ебгъуанэ классыр къызэриухыу. Зы илъэскIэ ар якIэлъыплъащ модельер ныбжьыщIэхэр колледжым зэрыщагъэхьэзырым икIи дихьэхащ абыхэм яд щыгъын дахэхэм. ЕтIуанэ курсым щынэсым, ар тегушхуэри а унэтIыныгъэм хуеджэну зригъэдзыжащ.

 «Лъэпкъ фащэхэр къызэрымыкIуэу сфIэфIщ, къапщтэмэ, ди къэфэкIэхэми сызэрыдихьэхым хуэдэу», - жеIэ ПщыукIым.

 Псом нэхърэ нэхъ пэщэщэну икIи нэхъ гугъуу Алинэ къелъытэ хьэзырхэр щIыныр. ИтIани ар а Iуэхум дехьэхри, фIэфIу абыхэм йолэжь.

 Ислъэмей къуажэм щыщ Хьэщыкъуей Индирэ Алинэ къыщхьэщыкIыу, сыт щыгъуи щIэхъуэпсу щытащ модельер IэщIагъэм. «Си анэшхуэр дэным дихьэхыу щытащ. Езым и щхьэми ди Iыхьлыхэми зэпымыууэ фэилъхьэгъуэ дахэхэр яхуищIырт, жеIэ хъыджэбзым. - Абы и фIыгъэщ а IэщIагъэр фIыуэ щIэслъэгъуар. Сызэрысабийрэ сурэт, тхыпхъэ зэмылIэужьыгъуэхэр хызодыкI. Япэ дыдэ си закъуэу кIэ щыздам еянэ классым сызэрыщIэсар сощIэж. Курыт школ нэужьым занщIэу си дэфтэрхэр естат Налшык къалэм Промышленность псынщIэмкIэ и колледжым. Цейм дыщелэжькIэ пасэрей Iуэху бгъэдыхьэкIэхэр (технологие) къызэрыдгъэсэбэпыным зэпымыууэ и ужь дитщ.  ФIыщIэ яхузощI ди гъэсакIуэхэу Балэ Марьянэ, Семененкэ Татьянэ, Аисовэ Ларисэ сымэ я щIэныгъэ къызэрытхалъхьам папщIэ.

       

БАГЪЭТЫР Луизэ.
Поделиться: