Жэуаплыныгъэр зыхащIэу

ВидеозэпыщIэныгъэ Iэмалыр къигъэсэбэпу, КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек хэтащ Промышленнэ продукцэр хабзэр къызэпауду ­зегъэкIуэным пэщIэт къэрал комиссэм и зэIущIэм. Ар иригъэкIуэкIащ УФ-м и Правительст­вэм и вице-премьер - УФ-м промышленностымрэ транспортымкIэ и министр Мантуров Денис. 

Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ къаIэта Iуэху­гъуэмкIэ щIыналъэхэм щыIэ щытыкIэм, абыкIэ яхь жэуапым. Гулъытэ хэха хуащIащ промышленность псынщIэмрэ ерыскъыпхъэм пыщIа IэнатIэхэмрэ къыщалэжь продукцэр хабзэр къызэпауду зэры­зэрагъакIуэм. Апхуэдэу щытепсэлъыхьащ пиро­техникэ хьэпшыпхэр зэбгрыгъэкIыным ткIийуэ кIэлъыплъыпхъэу зэрыщытми. КъинэмыщIауэ, и гугъу щащIащ промышленнэ хьэпшыпхэр урысей сату IуэхущIапIэхэм, бэзэрхэм зэрыщащэ щIы­кIэхэм якIэлъыплъынми адэкIэ нэхъри зегъэу­жьын зэрыхуейм. Хьэпшыпхэм ящыщу нэхъ ткIийуэ зыкIэлъыплъыпхъэхэм я бжыгъэм хагъэхъуэнущ. 
 Апхуэдэу пащэнущ хущхъуэхэм бжыгъэр я ­тегъэщIапIэу дамыгъэ хэхахэр тедзэным, хабзэм къемызэгъыу зэбгрыкI апхуэдэ хьэпшыпхэр нэхъ мащIэ ящIын папщIэ. 

Поделиться: