Календарь событий

26 июля 2019

Дунейм щыхъыбархэр

Унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон

УФ-м и Къэрал Думэм къыщащтащ урысей унагъуэ куэд зыщыгуфIыкIыну закон. ЦIыхур псэун папщIэ нэхъ мащIэ дыдэу зыхуейм хуэдитI дэтхэнэми лъысу къызыхэмыхъуэ унагъуэхэм я япэ, етIуанэ сабийхэр илъэсищ ирикъухукIэ ахъшэ етынырщ ар зытеухуар.

Псы уэрым пэлъэщакъым

Къэбэрдей-Балъкъэрым мафIэсым щыпэ­щIэт-къегъэлакIуэ IуэхущIапIэм и къэлъыхъуакIуэ-къегъэлакIуэ гупым бадзэуэгъуэм и 16-м сыхьэт 20-м хъыбар къыIэрыхьащ Бахъсэн районым хыхьэ Зеикъуэ къуажэм щыщ цIыхубзыр зэрыкIуэдамкIэ.

Лэжьыгъэм кърикIуар къапщытэж

«Стены без наркотиков» фIащауэ Налшык къалэм 2019 гъэм и гъатхэпэ-бадзэуэгъуэ мазэхэм щрагъэкIуэкIащ наркотикхэмрэ акъылыр зыгъэутхъуэ пкъыгъуэхэмрэ зэращэ Iэмалхэм зэрапэщIэт Iуэху. А пIалъэм къриубыдэу псэупIэ, IуэхущIапIэ унэхэм я блынхэм трагъэкъэбзыкIащ наркотикхэр зыщэхэм я телефонхэмрэ сайтхэмрэ.

Дэтхэнэ зы лэжьыгъэри цIыхухэм ягу къинэн папщIэ

«Эльбрус» тхылъ тедзапIэр  къы­зэрызэрагъэпэщрэ илъэс 90 ирикъуащ. А зэман кIыхьым ­къриубыдэу абы сыт хуэдэ увы-пIэ щиIыгъа ди республикэм и ­гъащIэм, иджы и Iуэху зытетхэр сыт?

Сигу ихуркъым

«Эльбрус тхылъ тедзапIэм и унафэщIу илъэс 12-кIэ, 1977 - 1989 гъэхэм, лэжьа тхакIуэ, ди нэхъыжьыфI Къэр­­мо­къуэ Хьэмид зыхуэдгъэзащ а IуэхущIапIэм щы­щыIа илъэсхэм я гугъу къытхуищIыну.

Адыгэбзэр санскрит лъапIэм и къежьапIэ?

Адыгэ Тенджыз (Мэржэхъу Му­хьэмэд) Дзэлыкъуэ щIыналъэм щыщ Дзэлыкъуэ къуажэм 1943 гъэм накъыгъэм и 5-м къыщалъхуащ.

Мэрем пшыхь

Хьэкъарэ Зулчифрэ сэрэ Iэджэ щIауэ дызэныбжьэгъут. Ауэ ди унагъуэхэр зэкIэлъыкIуатэкъым.
Тхьэмахуэ махуэ гуэрым си щхьэгъусэ Жануэсрэ сэрэ Хьэкъарэхэ драгъэблагъэри дагъэхьэщIащ. Джэд тхуаукIащ. Дагъэтхъащ. Iыхьэлейм икIауэ ди нэгу зрагъэужьащ. Нэжэгужэ дыдэуи дыкърагъэжьэжащ.

Олимп чемпионхэми къулыкъущIэшхуэхэр къахокI

ЦIыху цIэрыIуэхэмкIэ бейщ Зэрэгъыж къуажэр. Абыхэм ящыщ зыщ алыдж-урым бэнэкIэмкIэ Олимп чемпион (2000 гъэм), Дунейпсо кубокыр щэнейрэ къэзыхьа (1992, 1995, 1997 гъэхэм), Европэм щытекIуа (1998 гъэ), иджы Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Къардэн Мурат.