Зи щIалэгъуэхэр зэрегъэцIыху

Мы махуэхэм ди республикэм щокIуэкI «Зэныбжьэгъугъэм и лъэмыжхэр» нэгузегъэужь-хэкупсэ слётыр. Iуащхьэмахуэ лъапэ щызэхуэсащ «Пэрытхэм я зэщIэхъееныгъэ» къэралпсо зэгухьэныгъэм КъБР-м, КъШР-м, Ставрополь крайм щиIэ къудамэхэм хэт ныбжьыщIэ жыджэрхэр. Абыхэм яхуэзащ икIи гуапэу епсэлъащ зи цIэ къитIуа щIыналъэхэм я унафэщIхэу КIуэкIуэ ­Казбек, Темрезов Рашид, Владимиров Владимир сымэ. 

- Си дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ гъунэгъу щIыналъэхэм я щIалэ­гъуалэр зэзышалIэ зэIущIэ дахэ Къэбэрдей-Балъкъэрым зэрыщекIуэкIым. Ди мурадыр зыхуэгъэпсар зи щIалэгъуэхэр фы­зэрыцIыхуну, нэхъ гъунэгъуу фызэрыщIэну аращ. Фэ фи нэгу щIокI ди къэралым къихъуэ щIэблэм папщIэ IуэхугъуэфI куэд зэрыщызэ­фIахыр. Абы гулъытэ хэха хуещI ди Президент Путин Владимир, - жиIащ КIуэкIуэ Казбек. - Зэхуэсым кърихьэлIа псоми ехъу­лIэ­ныгъэщIэхэр фиIэну сынывохъуэхъу. Дэ тлъэкI псори тщIэнущ, фи гъащIэр нэхъ зэпэщ, купщIафIэ, екIу хъун, фи мурадыфIхэм фалъэIэсын папщIэ. 
 Апхуэдэ псалъэ гуапэкIэ ныбжьыщIэхэм зыхуагъэзащ Темрезов Рашидрэ Владимиров Владимирри. 
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм фIыщIэ ин яхуищIащ Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимиррэ Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм и Iэтащхьэ Темрезов Рашидрэ ди республикэм къызэрыкIуам папщIэ. КIуэкIуэ Казбек ехъулIэныгъэхэр зыIэрагъэхьэну, лэжьыгъэ купщIафIэ кърахьэлIэну, ди республикэм зэрыщыIэну зэманыр гукъинэж яхуэхъуну ехъуэхъуащ «Зэныбжьэ­гъугъэм и лъэмыжхэр» зэхуэсым кърихьэлIа псоми. 

Поделиться: