Иужьрей лIыхъужь

Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи Iэ­дакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и ­къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, респуб­ликэм, къэ­ралым щекIуэкIхэм хуэ­дэгу-хуэ­нэф­хэм. Ирогушхуэ адыгэм и блэ­кIам, дяпэ ита лIыхъужьхэм, иропIейтей ди нобэм, ди щIэблэм я ­пщэдейм. Радик усакIуэу зыкъилъы­тэжыркъым, ауэ и гум, и псэм щыщIэр тхылъымпIэм иритхэмэ нэхъ ­фIэкъабылщ. Нобэ фи пащхьэ идолъ­хьэ абыхэм ящыщ зы.

 

Къэбэрдейм и иужьрей
пщы уэлий Жанхъуэт
Кушыку и къуэ Жамбот и фэеплъу

Уей, зэман бзаджэу блэкIа,
Гъуэжькуийуэ илъэта,
Адыгэ лъэпкъыр щагъэгулэза,
ГъащIэм и щIыб къыщигъэза,
ЛIыгъэр куэду щагъэунэхуа,
Псэхэр емыблэжу зыщIата.
Джэрпэджэжу гъэхэр къытподжэ -
Тхылъыжь напэу дыкъоджэ.
Мэжаджэ Iыхьэ зымышхыжахэм
Ахърэтым я псэр щотхьэджэ.
Уахътыншэхэм къахоIукI зы псэ -
Псыгуэныпс ефауэ зы купсэ.
Пщыгъэм и щхьэр имыгъэузт,
Нэхъ къеузыр уэркъ узт.
Псалъэ итамэ шабзэшэт,
КIакхъур щIичамэ,
Бийр иригъэпсыхт.
Лъэпкъым бащэу хуэгумэщIт,
Хэкужьырт щIихъумэр и гуащIэ.
Бэракъ фIыцIэр къыщызэфIащIэм
Саур къамэр щигъабзэт.
Нэжэсу ерухэм
Я тхьэкIумэр яхурибзэт.
Бийм хьэгъэщагъэр къыхуоуш:
ЛIыхъужьыр укIыпIэ ирашэ.
Фочищэ зэуэ къызэдоуэ:
ЛIым и бгъэгум къытохуэ.
Уей, ЛIыхъужьэр иращIыкI,
Къудамэ закъуэр пощIыкI.
Епсыхыжащ имыгъуэу шу закъуэ -
Къуэ пэжу зы АдыгэлI.
ЛIыхъужь и лIыгъэ мыкIуэд,
ЛIыхъужь и цIэ мыкIуэд!

 

Мыз Радик.
Поделиться:

Читать также: