ТекIуэныгъэ Иным и щIыхькIэ

ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым щагъэлъагъуэ студент-дизайнерхэм я лэжьыгъэхэр. Ар къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэ Иныр къызэрыщахьрэ илъэс 79-рэ зэрырикъум и щIыхькIэ.
Iуэху щхьэпэр къыхэзылъхьар ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым дизайнымкIэ и къудамэм и унафэщI Бичоевэ Салимэрэ а къудамэм и егъэджакIуэ Куликовэ Аннэрэщ.
ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ и колледжым дизайнымкIэ и къудамэм и студентхэм я творческэ лэжьыгъэхэр щызэхуэхьэса «Великая Победа» выставкэр накъыгъэм и 3-м щыщIэдзауэ накъыгъэм и 13 пщIондэ ягъэлъэгъуэнущ.
ЛIыхъужьыгъэрэ хахуагъэрэ къыщыгъэлъэгъуа сурэтхэмрэ графикэ лэжьыгъэхэмрэ я гъэлъэгъуэныгъэм еплъыну гукъыдэж зиIэхэр фепIэщIэкI, зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм фрихьэлIэу иджыри фыхунэсынущ.

ТЕКIУЖЬ Заретэ.
Поделиться: