20.04.2024, 10:52 - Жылагъуэ

Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэмрэ къэрал кIуэцIы­дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэм теухуа зэIущIэ гуапэ щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым ОВД-мрэ ВВ-мрэ я ветеранхэм я советым. 

17.04.2024, 12:56 - Спорт

Урысейм иджырей пятиборьемкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Киров къалэм щекIуэкIащ. Абы кърихьэлIащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 13-м я спортсменхэр, я ныбжькIэ илъэс 17 - 18-м щIимыгъуауэ. Ахэр зэпеуащ а спорт лIэужьыгъуэм хыхьэу унэтIыныгъиплIымкIэ. 

17.04.2024, 12:54 - Спорт

Ставрополь крайм и Суворовскэ жылэм и «Урарту» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Урысей Федерацэм и ЛIыхъужь Кулаков Роман и фэеплъ зэхьэзэхуэ. БоксымкIэ урысейпсо зэпеуэм хэтащ илъэс 13 - 14, 19 -20 зи ныбжь спортсменхэр.

17.04.2024, 12:53 - Жылагъуэ

УФ-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Хуснуллин Марат иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ «Урысеймрэ ислъам дунеймрэ: KazanForum» дунейпсо экономикэ зэхуэсым и къызэгъэпэщакIуэ комитетым и зэIущIэр. Абы щытепсэлъыхьащ ар зэрырагъэкIуэкIыну щIыкIэмрэ абы щхьэкIэ зэлэжьыпхъэхэмрэ.

17.04.2024, 12:45 - Жылагъуэ

2024 гъэм и япэ мазищым къриубыдэу Къэбэрдей-Балъкъэрым зыщызыплъыхьыну къэкIуа туристхэм я бжыгъэр мин 398-рэ хъуащ икIи ар процент 24,8-кIэ нэхъыбэщ къапщытэж лъэхъэнэм ирихьэлIэу нэгъабэ щыIа бжыгъэхэм нэхърэ. А зэманым ирихьэлIэу ди щIыналъэм и санаторэхэмрэ курортхэмрэ зыщагъэпсэхуащ цIыху мини 7-м щIигъум.

17.04.2024, 12:41 - Жылагъуэ

Мэлыжьыхьым и 5 - 9-хэм Анапэ къалэм щекIуэкIащ Урысей МВД-м IэпщэрыбанэмкIэ и чемпионат. Абы япэ увыпIэр къыщихьащ КъБР-м щыIэ МВД-м и гупым. 

17.04.2024, 11:48 - Махуэгъэпс

«Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ щIыпIэхэр дывгъэхъумэ» къыхуеджэныгъэм щIэту а махуэр гъэ къэс гъэлъэпIэным теухуа унафэр 1982 гъэм ЮНЕСКО зэгухьэныгъэм Фэеплъхэмрэ щIыпIэ хьэлэмэтхэмрэ хъумэнымкIэ и дунейпсо советым и ассамблеем (ИКОМОС) къыщищтащ.

17.04.2024, 11:45 - Литературэ

КIэфыщхэрэ ЕщIэнокъуэхэрэ нэхъ лIыгъэ зиIэIуэрэ нэхъ зэфIэкI зиIэIуэрэ хэкум имысу апхуэдэти, лъэпкъитIыр, щIызэхуэхъуари ямыщIэжу, бий зэхуэхъуат.

15.04.2024, 17:00 - Спорт

Мэлыжьыхьым и 9 - 10-хэм Орёл къалэм щекIуэкIащ тэмэму зэхэзмыххэм я деж пашэныгъэр алыдж-урым бэнэкIэмкIэ къыщыхьыным хуэунэтIа зэхьэзэхуэ. Абы щызэпеуащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу 14-м я бэнакIуэ 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 18 - 20-хэм къриубыдэу.

 

 

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
13.02.2019 - 08:13 | 👁 43

Подробности...

УсакIуэр ягу къыщагъэкIыж

НыбжьыщIэхэм я библиотекэм, Мечиев Кязим и цIэр зезыхьэм, щекIуэкIащ «Ношу я в сердце снежные вершины» литературэ-макъамэ пшыхь гукъинэжыр.
Щэнхабзэ
06.02.2019 - 08:08 | 👁 40

Подробности...

«Дунейр зэрыплъагъущ…»

Гъэлъэгъуэныгъэ  Ткаченкэ Андрей и цIэр зезыхьэ СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм иджыблагъэ къыщызэIуахащ куржы сурэтыщI Хизанишвили Русудан и IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ. «Книга вымышленных...
Щэнхабзэ
25.01.2019 - 08:07 | 👁 118

Подробности...

КIыкIэ Софие: Уэрэдым хэт­ дэтхэнэ псалъэри, уи плъэкIэ къудейри гум къыбгъэдэкIын хуейщ

Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артисткэ, Урысей Федерацэм и щэнхабзэ къалащхьэ Санкт-Петербург щыцIэрыIуэ оперэ уэрэджыIакIуэ КIыкIэ Софие и творческэ гъуэгу дахэм куэд кIэлъоплъ икIи д
Щэнхабзэ
23.01.2019 - 08:09 | 👁 103

Подробности...

ДУНЕЙПСО УТЫКУМ КЪЫХУИГЪЭЩIА

Илъэс 85-рэ ирикъуащ «Кабардинка» къэрал къэфакIуэ академическэ ансамблыр. А зэманым къриубыдэу ехъулIэныгъэшхуэхэр зыIэрагъэхьащ цIэрыIуэ хъуа гуп зэкъуэтым хэтхэм. Ансамблым къикIуа гъуэгуанэм...
Щэнхабзэ
18.01.2019 - 08:00 | 👁 93

Подробности...

Зи ролхэр гукъинэж

ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмтеатрым и артист пажэхэм ящыщ, Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ щIыхь зиIэ я артист Балъкъыз Валерэ и ныбжьыр мы махуэхэм илъэс 70...
Щэнхабзэ
16.01.2019 - 08:02 | 👁 297

Подробности...

Макъамэбзэм и тхьэ Темыркъан Юрэ

«Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Дуней псом щыцIэрыIуэ дирижёр», «Дирижёр Iуэхум и тхьэ»… Мыхэр ди хэкуэгъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым хиубыдэ Зэрэгъыж къуажэ щыщ, дуней псом...
Щэнхабзэ
28.12.2018 - 08:08 | 👁 150

Подробности...

Афэрым, «Вагъуэ цIыкIу»!

Зэман кIэщIым къриубыдэу ди республикэми нэгъуэщI щIыналъэхэми цIэрыIуэ зыщызыщIыфа гуп дахэщ щапхъэ зытрах «Вагъуэ цIыкIу» къэфакIуэ ансамблыр.
Щэнхабзэ
26.12.2018 - 08:00 | 👁 59

Подробности...

Артист пажэр ягъэлъапIэ

Дэрбзэр, дизайнер Сэралъп Мадинэ и Арт-центрым дыгъэгъазэм и 18-м щекIуэкIащ артист, режиссёр, журналист цIэрыIуэ Iусейн Олег и «Монолог актёра» пшыхьыр.
Щэнхабзэ
19.12.2018 - 08:05 | 👁 151

Подробности...

«СИ ДАХАГЪЫМ КЪРИФЩIЭРКЪЭ СЫЗЭРЫАДЫГЭР?» Кином и «пащтыхь гуащэ» Шорэ Тюркан

Лъэпкъым щыщ цIыху пажэхэм я зэфIэкIым бэр ирогушхуэ. Апхуэдэ щапхъэхэм ящыщщ Шорэ Нэгумыкъуэ Бэчмырзэ и унэкъуэщ пщащэ Шорэ Тюркани. Ар актрисэ цIэрыIуэщ, режиссёрщ, сценарий етх.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 126

Подробности...

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

  «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 83

Подробности...

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 121

Подробности...

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 75

Подробности...

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 80

Подробности...

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:08 | 👁 74

Подробности...

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и...
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 139

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

Спорт
07.12.2023 - 10:30 | 👁 50

Подробности...

Чемпионатым и етIуанэ медаль

Азербайджаным и къалащхьэ Баку иджыблагъэ щекIуэкIащ дзэм къулыкъу щызыщIэхэм спорт бэнэкIэ лIэужьыгъуэхэмкIэ я 36-нэ дунейпсо чемпионат. Абы щызэпеуащ къэрал 18-м я спортсмен 200-м щIигъу.
Жылагъуэ
07.12.2023 - 10:00 | 👁 47

Подробности...

Май щIыналъэм гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж

«ГъуэгуфI шынагъуэншэхэр» лъэпкъ пэхуэщIэм (проектым) и фIыгъэкIэ 2023 гъэм Май щIыналъэм Iуэхугъуэ хъарзынэхэр щызэфIагъэкIащ. Жылагъуэ-экономикэ зыужьыныгъэм дежкIэ мыхьэнэшхуэ иIэщ гъуэгу...
Абы дегъэпIейтей
07.12.2023 - 09:30 | 👁 99

Подробности...

Хъыджэбзыр щIэныгъэ хуей?

Урысей школхэм 2023 гъэм и фокIадэм щегъэжьауэ, гъэунэхуныгъэ щIыкIэу щаджын щIадзащ «семьеведение» зыфIаща дерсыщIэр. ДызыхуэкIуэ илъэсым ар школ программэхэм хагъэхьэнущ.
Махуэгъэпс
07.12.2023 - 09:00 | 👁 26

Подробности...

НОБЭ

Дыгъэгъазэм и 7, махуэку ♦ЦIыхухэр къызэрырашэкI авиацэм и дунейпсо махуэщ
Жылагъуэ
06.12.2023 - 18:27 | 👁 63

Подробности...

Президент хэхыныгъэхэр къоблагъэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и Жылагъуэ палатэм и зи чэзу зэIущIэ иджыблагъэ екIуэкIащ.
Литературэ
06.12.2023 - 16:26 | 👁 149

Подробности...

Азэпщ и къуэ Гъудэберд и уэрэдымрэ и хъыбарымрэ

Къэбэрдейм «уей-уей» жрагъэIэу исахэм ящыщщ Азэпщхэ.
Жылагъуэ
06.12.2023 - 15:14 | 👁 58

Подробности...

Ахъшэ щIыхуэм хохъуэ

2023 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м ирихьэлIэу республикэм и цIыхухэм банкхэм къыIаха кредитым и куэдагъыр псори зэхэту сом мелард 88,5-рэ хъуащ. 
Тхыдэ
06.12.2023 - 14:11 | 👁 69

Подробности...

Бэрокъуэ хахуэм и уэрэд

Куэбжэм зы къэзакъ офицеррэ зы адыгэ уэркърэ къыдэкIащ.
Спорт
06.12.2023 - 13:09 | 👁 48

Подробности...

Къызэрыхах зэхьэзэхуэм щытокIуэ

Краснодар крайм хыхьэ Ейск къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ Ипщэ федеральнэ округым и щIыналъэхэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я чемпионат.
Махуэгъэпс
06.12.2023 - 12:21 | 👁 20

Подробности...

НОБЭ

Дыгъэгъазэм и 6, бэрэжьей ♦УФ-м и МВД-м наркотикхэм ехьэлIа щIэпхъаджагъэхэр зэхэгъэкIыныр зи нэIэ щIэтыну къудамэ къыщызэрагъэпэща махуэщ
Жылагъуэ
05.12.2023 - 18:50 | 👁 30

Подробности...

Улахуэхэм хагъахъуэ

Къэралым и бюджет IэнатIэхэм щылажьэхэм я хэхъуэр нэхъыбэ щIыным ехьэлIауэ Урысей Федерацэм и Правительствэм лэжьыгъэ пыухыкIахэр зэпымыууэ ирегъэкIуэкI, УФ-м и Президентым къахуигъэува къа
Жылагъуэ
05.12.2023 - 16:31 | 👁 40

Подробности...

ХьэкIэкхъуэкIэхэми лIыгъэм пщIэ хуащI

Къэхъуа
Жылагъуэ
05.12.2023 - 15:27 | 👁 41

Подробности...

Урысейм и цIыху дыхъуну дыхуейщ

           Урысейм Палестинэм хиубыдэ Газэ секторым щыIэ и цIыхухэр къишэжын щIидзащ щэкIуэгъуэм и 12-м.
Жылагъуэ
05.12.2023 - 15:27 | 👁 28

Подробности...

Iуащхьэмахуэ щIыналъэм гъуэгухэр щызэрагъэпэщыж

«ФIагъ лъагэ зиIэ гъуэгу шынагъуэншэхэр» къэрал программэм ипкъ иткIэ Iуащхьэмахуэ щIыналъэм щIыпI
Жылагъуэ
05.12.2023 - 13:44 | 👁 36

Подробности...

Тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс

Налшык къалэм дэт, щэнхабзэ зыужьыныгъэмкIэ Центрым иджыблагъэ тхыдэдж ныбжьыщIэхэм я зэхуэс гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.
Жылагъуэ
05.12.2023 - 09:36 | 👁 46

Подробности...

Макъамэр щIэщыгъуэ зыщIыф

Зэи мыкIуэдыжыну лэжьыгъэ инрэ IуэхущIафэ дахэрэ дуней псом къытринэри, езыр тхэкIыжащ «Иджырей зэманым и дирижёр щэджащэ», «Макъамэбзэм и пащтыхь», «Термоядернэ Темыркъан», «Дуней псом щыц

Страницы