02.03.2024, 09:32 - Жылагъуэ

Республикэм и Наркологие, Психоневрологие диспансерхэр зэхагъэхьэжри, Психиатриемрэ наркологиемкIэ клиникэ центр къызэрагъэпэщащ. IэнатIэм зэрызрагъэужьам цIыхухэр а унэтIыныгъэхэмкIэ зыхуэныкъуэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ щыIэ щытыкIэр иригъэфIэкIуащ. 

02.03.2024, 09:00 - ЗэIущIэхэр

КъБР-м Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек Правительствэм хэтхэм зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ УФ-м и Президент Путин Владимир ФедерацэмкIэ Зэхуэ­сым Зэрызыхуигъэзам къы­хэща къалэнхэр зэрагъэзэ­щIэнум теухуауэ. 

29.02.2024, 14:07 - Политикэ

УФ-м и Президент Путин Владимир Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым Зэрызыхуигъазэр мы дакъикъэхэм иухащ. Сыт щыгъуи xyэдэу къэрал Iэтащхьэм и къэпсэлъэныгъэм нэхъыщхьэу къыщыхигъэщащ ди зыужьыныгъэр зыхуэдэнур, абы дызэрыхуэкIуэну Iэмалхэмрэ гъуэгухэмрэ. Апхуэдэуи унафэщIхэм, цIыхубэм къапэщылъ къалэнхэм я хэкIыпIэу къилъытэхэр игьэбелджылащ, Правительствэмрэ  Парламентымрэ япэ ирагъэщу зэлэжьыпхъэ Iуэхугъуэхэр наIуэ къищIащ.

29.02.2024, 13:55 - Жылагъуэ

«Чегем-Агро» IуэхущIапIэм иджыблагъэ щызэхэтащ мы гъэм япэу къагъэкIа бэдрэжанхэр къыщIэчын зэрыщIадзэм теухуа зэIущIэ. ЦIыхухэм фIыуэ ялъагъу а хадэхэкIыр щыIуахыжынущ гектар 37,6-м.

28.02.2024, 17:19 - Жылагъуэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым электрокъару зэрыкIуэ кIапсэу, абыхэм киловатту яIыгъым и куэдагъым емылъытауэ, псори зэхэту километри 153,7-рэ блэкIа илъэсым къриубыдэу зэрихъуэкIащ «Россети Северный Кавказ»-м.

28.02.2024, 13:41 - Жылагъуэ

ПсэукIэм зиужьын, цIыхур щыIэн папщIэ, электрокъару, хуабэ, уэздыгъэ хуейщ. КIэрыхубжьэрыхури, псыри, химие пкъыгъуэхэри, дыгъэри, жьыбгъэри къигъэсэбэпурэ, цIыхум а псори дыкъэзыухъуреихь дунейм, щIыуэпсым къыпкърех.

26.02.2024, 17:30 - Спорт

«Кубаным и Кубокыр» киокусинкаймкIэ къэхьыным хуэунэтIа урысейпсо зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Краснодар къалэм щекIуэкIащ. Абы щызэпеуащ щIалэ, хъыджэбз 350-м щIигъу, къэралым и щIыналъэ 21-м къикIауэ.

26.02.2024, 17:00 - Спорт

Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм иджыблагъэ щекIуэкIащ сабийхэмрэ ныбжьыщIэхэмрэ дзюдомкIэ я щIыналъэ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыналъэ 11-м къикIауэ хъыджэбз, щIалэ цIыкIу миным щIигъу щIэбэнащ «Налшык» спорт комплексым и саугъэтым.

ЩЭНХАБЗЭ

Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 125

Подробности...

Пшынэ Iэпэр лъапэрисэм, къафэр пкъыкъым, къафэр псэрщ

  «Кабардинка» къэрал академическэ ансамблыр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 85-рэ ирокъу
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 81

Подробности...

«Кабардинка»-м и гуфIэгъуэ пшыхь

Юбилей
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 116

Подробности...

Хэкум зи гущэкъу ирибзахэр

Къафэм декIу макъамэ щIэмылъмэ, ныбжь къудейщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 70

Подробности...

Я псэр зы къафэщ, я гъащIэр зы гъуэгущ

ГъущIо зэщхьэгъусэхэу Залымрэ Сюзаннэрэ «Кабардинка»-м и къэфакIуэ пажэхэм ящыщщ.
Щэнхабзэ
14.12.2018 - 08:05 | 👁 73

Подробности...

Атэбий Игорь: ФIыуэ слъагъу Iуэхум селIалIэу аркъудейщ

Илъэс 40-м нэблэгъауэ къафэм и фIыпIэм хэтщ «Кабардинка»-м и художественнэ унафэщI Атэбий Игорь.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:08 | 👁 70

Подробности...

Я фIэщ ухъумэ

Темыркъан Юрэ и гупсысэхэр Сэ фIыуэ къызгуроIуэ: зэпеуэм япэ саугъэтыр къыщыпхьыныр пщIэшхуэщ - гъуазджэр къысхуэупсауэ аращ абыкIэ. Абы и щIыхуэ стелъщ сэ: япэ саугъэтым къысхуихьар гуфIэгъуэм и...
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:07 | 👁 136

Подробности...

Темыркъан Юрэ илъэс 80 ирокъу Макъамэр зи гъащIэ гъусэ

Зи гугъу фхуэсщIыну лIы щэджащэм папщIэ псалъэ зытIущ стхынщ жысIэу сыщытIысым, си гум къэкIар зыщ - си анэ дыщэу СэIихьэт гущэкъу уэрэдрэ пшыналъэ дахэу сызыщIипIыкIарщ.
Щэнхабзэ
12.12.2018 - 08:00 | 👁 59

Подробности...

Зыхуадар дэрати, дэ къытхуэнэжащ

Дэнэ щыпсэу адыгэри зыгъэгуфIэн Iуэху къэхъуащ - дуней псор «Черкеска»-кIэ зэджэ ди лъэпкъ фащэр (цIыхухъу цейри, бзылъхугъэ саери) адыгэм дызэрейм и щыхьэт тхылъ иджыблагъэ къытIэрыхьэжащ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 335

Подробности...

Кхъуейжьапхъэ

Шыуаным псы щIыIэ иракIэ, япщэфIыну къагъэхьэзыра шатэм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэр шыуаным иракIэри, дакъикъэ зы-тIукIэ къагъавэ.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:08 | 👁 134

Подробности...

Дапщэщ бзылъхугъэр сэмэгурабгъумкIэ щыувыр?

Хабзэ   * ЦIыху гуп зэхэсым нэхъыжь къахыхьэрэ е здыблэкIым сэлам къарихамэ, псори мэтэджри фIэхъусым и жэуапыр ятыж. * ГуфIэгъуэ Iэнэм бгъэдэсхэм «Гуп махуэ апщий» жиIэу къахыхьаIамэ, Iэнэм и...
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:07 | 👁 104

Подробности...

Лэкъум

Шху гуащIэм шыгъу, джэдыкIэ цIынэ, содэ, фошыгъу, сэхуран дагъэ халъхьэ, мафIэм трагъэувэри зэIащIэурэ и хуабагъыр градус 35-рэ хъуху трагъэт, содэмрэ фошыгъумрэ ягъэткIуху.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:05 | 👁 70

Подробности...

ЩIакхъуэ зэтеупIэщIыкI

Гуэдз хьэжыгъэ хужьыр пIинэу Iэнэм траухуанщIэ, и кур къратхъу.
Щэнхабзэ
07.12.2018 - 08:00 | 👁 259

Подробности...

Адыгэ шхыныгъуэхэр Пасэрей хугу пIастэ

Псы къэкъуалъэм хугу лъэсар хакIутэ, зэIащIэри и щхьэм къыдрихьеяр чымчыркIэ къытрах, мафIэр цIыкIу ящIри шыуаныщхьэр тепIауэ дакъикъэ 15-16-кIэ ягъавэ псыр щIэвэщIэху.
Щэнхабзэ
05.12.2018 - 08:09 | 👁 82

Подробности...

Лъэужь дахэ къэзыгъэна

Кэнжэ къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм щагъэлъэгъуащ «Урысей 1» къэрал телерадиокомпанием и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и лэжьакIуэхэм ягъэхьэзыра «Предопределение» документальнэ фильмыр. Ар теухуащ...
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 123

Подробности...

Джэд лыбжьэ

Шыуаным тхъу иралъхьэри къагъэплъ.
Щэнхабзэ
28.11.2018 - 08:00 | 👁 71

Подробности...

Жэмыкуэ

Шатэр псы щIыIэ зрагъэжыхьа шыуаным иракIэ, мафIэм трагъэувэри, зэIащIэурэ дакъикъи 5 - 6-кIэ къагъавэ, цIыкIу-цIыкIуу зэпыупщIа кхъуей цIынэ халъхьэ, аргуэру къагъэкъуалъэ, кхъуейр зэпыш хъуху е т

Страницы

ОСТАЛЬНЫЕ РУБРИКИ

ЩIалэгъуэ
19.10.2023 - 15:27 | 👁 38

Подробности...

Адыгэ Мюнхаузен

 Шэч хэмылъу дэтхэнэ лъэпкъми иIэжщ езым и IуэрыIуэдзхэр, таурыхъ-шыпсэ ныбэхэр, уэрэдгъуохэр, кIэщIу жытIэмэ, лъэпкъ IуэрыIуатэм хуэIэижьхэр.
Жылагъуэ
19.10.2023 - 13:44 | 👁 17

Подробности...

Суд приставхэм я фIыгъэкIэ

Суд Iуэхухэр ягъэува хабзэм тету екIуэкIыныр къызэрагъэпэщу Iуащхьэмахуэ район судым и хэщIапIэм къалэныр щезыхьэкI суд приставхэм псынщIэу ягъэункIыфIащ абы къыщыхъуа мафIэсыр.
ЗэIущIэхэр
19.10.2023 - 11:00 | 👁 41

Подробности...

ЦIыхухэм зэрызыщIагъакъуэ Iэмалхэм теухуауэ

КъБР-м и Правительствэм щекIуэкIащ КъБР-м и муниципалитетхэм я зэгухьэныгъэм и зэIущIэ.
Тхыдэ
19.10.2023 - 10:34 | 👁 48

Подробности...

УсакIуэшхуэм и анэр къызыхэкIар

«1885 -1886 гъэхэм Къэбэрдейм щекIуэкIа етIуанэ къыхэтхыкIыныгъэм ЗекIуэрейхэ зэрыуэркъыр щыгъэбыдащ. Ахэр щыуэркъкIэ, япхъу иратынкIэ хъуну щытакъым, езыхэм нэхърэ нэхъ лъэпкъ лъахъшэм.
Литературэ
19.10.2023 - 09:36 | 👁 33

Подробности...

Кавказ тхыдэм теухуа поэмэщIэ

  Осетие Ищхъэрэ - Аланием тхылъ лъэтеувэ гъэщIэгъуэн щекIуэкIащ.
Жылагъуэ
19.10.2023 - 09:00 | 👁 24

Подробности...

Дызыщымыгъуазэ гъэщIэгъуэнхэр

• Сабий тхакIуэ цIэрыIуэ, таурыхъ куэд къэзыгупсыса Андерсен Ганс Кристиан щыуагъэ химыщIыхьу псалъэ мащIэ дыдэщ хуэтхыу щытар.
Махуэгъэпс
19.10.2023 - 09:00 | 👁 15

Подробности...

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 19, махуэку
Спорт
18.10.2023 - 17:00 | 👁 160

Подробности...

Щоджэн Къадир ягу къагъэкIыжу

«Iуащхьэмахуэ» СОБР-м и командиру щыта Щоджэн Къадир и фэеплъу волейболымкIэ къалэ зэхьэзэхуэ иджыблагъэ Бахъсэн къыщызэрагъэпэщащ. Абы хэтащ къалэм и курыт еджапIэхэм я командэхэр.
Спорт
18.10.2023 - 15:41 | 👁 135

Подробности...

Джэдгъэф Къантемыр къахожаныкI

Ставрополь къалэм иджыблагъэ щызэхэтащ щIыналъэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я зэхьэзэхуэ зэIуха. «Зэныбжьэгъугъэ» фIэщыгъэр зезыхьа а спорт зэхуэсым кърихьэлIащ 2007 - 2008 гъэхэм къалъхуа бэнакIуэхэр.
Жылагъуэ
18.10.2023 - 14:36 | 👁 51

Подробности...

Шыгъур

Дуней псом шыгъуу къыщыщIахым и проценти 6 къудейрщ шхыным халъхьэу къагъэсэбэпыр. Процент 17-р гъуэгу щтрыгъухэм тракIутэным ирикъуу аращ. Адрейхэр металлургием, транспорт, химие промышленностым,...
Махуэгъэпс
18.10.2023 - 12:33 | 👁 55

Подробности...

Хьэлыгъум (щIакхъуэм) и махуэ

Дэнэ лъэныкъуэкIи щагъэлъапIэ шхыным гулъытэ хэха щыхуащI махуэр щыIэн зэрыхуейм теухуауэ япэ дыдэу жэрдэм къыщыхалъхьауэ щытар ЩIакхъуэгъажьэхэмрэ IэфIыкIэ зыщIхэмрэ я къэрал зэхуаку зэгухьэныгъэм...
Политикэ
18.10.2023 - 11:30 | 👁 20

Подробности...

Парламентым и Унафэ

Дзэ Iуэху хэхам хэтхэмрэ абыхэм я унагъуэхэм щыщхэмрэ псэуныгъэкIэ зыщIагъэкъуэным теухуауэ лэжьыпхъэхэм я IуэхукIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республ
Махуэгъэпс
18.10.2023 - 11:26 | 👁 294

Подробности...

НОБЭ

Жэпуэгъуэм и 18,  бэрэжьей ♦КIэнфетхэм я дунейпсо махуэщ
Литературэ
18.10.2023 - 09:55 | 👁 38

Подробности...

Нурий и зэфIэкI

Iуэтэж
Спорт
17.10.2023 - 17:00 | 👁 96

Подробности...

БэнакIуэ цIэрыIуэм и фэеплъ зэхьэзэхуэм

Урысей Федерацэм спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, бэнэкIэ хуитымкIэ спортсмен цIэрыIуэу щыта Кудухов Бесик и урысейпсо фэеплъ зэхьэзэхуэ Краснодар къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. «Баскет-Холл» спорт...
Литературэ
17.10.2023 - 16:00 | 👁 299

Подробности...

Прозэм гъуэгу щигъуэтар

Адыгэ прозэм и къыщIэдзапIэ дыдэр нэрылъагъуу икIи щыуагъэншэу къэбгъуэтыжын щхьэкIэ тIощI гъэхэм кIуэцIрыплъыжын хуейщ, ауэ гурыщхъуэрэ шэчрэ зыхэмылъыжыр къыкIэлъыкIуэ илъэсипщIым ипэ дыдэм деж д

Страницы