КIыщ Аслъэнбэч и ехъулIэныгъэ

«Wrestlers of KBR» телеграм-каналым къызэритамкIэ, фIыуэ зэхэзымыххэм алыдж-урым бэнэкIэмкIэ я урысейпсо зэхьэзэхуэ Владимир къалэм иджыблагъэ щекIуэкIащ. Абы хэтащ къэралым и щIыналъэхэм ящыщу I3-м я бэнакIуэу 70-м щIигъу, я ныбжькIэ илъэс 24-м щIимыгъуауэ.
Владимир къалэм Тимофеев Дмитрий и цIэр зэрихьэу дэт спорт комплексым и бэнакIуэхэм я пэшыр мы махуэхэм хуэугъурлащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и спортсмен КIыщ Аслъэнбэч. Килограмм 72-рэ хъухэм я деж ди щIалэм домбеякъ медалыр къыщихьащ. 
Зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэм Iэмал ягъуэтащ Урысейм пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ мы гъэм екIуэкIыну зэхьэзэхуэм хэтыну. 

АЛЫДЖЫКЪУЭ Руслан.
Поделиться: