НОБЭ

Мэлыжьыхьым и 1, блыщхьэ
Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэщ
Ауанымрэ дыхьэшхымрэ я махуэщ
1930 гъэм къалъхуащ уэрэджыIакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ Щауэжь Розэ.
1937 гъэм къалъхуащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, РСФСР-м щIыхь зиIэ и механизатор Дадэ ХьэмытIэ.
1943 гъэм къалъхуащ КъШР-м и цIыхубэ дохутыр, жылагъуэ лэжьакIуэ Тэмазэ Анатолэ.
1950 гъэм къалъхуащ ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ, Адыгэ Республикэмрэ КъБР-мрэ щIыхь зиIэ я артисткэ КIуэкIуэ Елизаветэ.
Дунейм и щытыкIэнур
«pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, республикэм уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси I2 - I8, жэщым градуси 6 щыхъунущ. ЩIым и малъхъэдис щытыкIэм балли 2-кIэ зихъуэжынущ.
Лъэпкъ Iущыгъэ:
Гъусэ ямыщIынум блэкI пэтрэ йоджэ.
Зыгъэхьэзырар ЩХЬЭЩЭМЫЩI Изэщ.
Поделиться:

Читать также:

19.04.2024 - 16:23 НОБЭ
18.04.2024 - 16:13 НОБЭ
17.04.2024 - 11:43 НОБЭ