Фэеплъ зэхьэзэхуэм

Черкесск къалэм и «Юбилейный» спорт комплексым иджыблагъэ щекIуэкIащ Къэрэшей-Шэрджэсым ДзюдомкIэ и федерацэм и тхьэмадэу щыта Атабиев Арасул и фэеплъ урысейпсо зэхьэзэхуэ. Абы кърихьэлIа къэралым и щIыналъэ 13-м я дзюдоист 180-м нэблагъэр, пашэныгъэр къэхьыным къыдэкIуэу, щIэбэнащ Урысейм спортымкIэ и мастер цIэ лъапIэр къыхуагъэфэщэным. Зэхьэзэхуэм хэтахэр я ныбжькIэ илъэс 23-м щIимыгъуахэрщ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и командэм Черкесск хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ икIи медаль зэхуэмыдэу 8 къихьащ, абы щыщу 3-р дыщэу. 
Я хьэлъагъ елъытауэ зыхэта гупхэм щытекIуащ ТекIужь Астемыр (кг 81-рэ), Къуныжь Тамерлан (кг 90), Мырзэбэч Iиляс (кг 100) сымэ. Мисировэ Каринэ (кг 52-рэ), Пщыбий Амир (кг 60), Къущхьэ Тамерлан (кг 73-рэ), Абазэ Астемыр (кг 90) сымэ дыжьын медалхэр къахьащ. Килограмм 90 зи хьэлъагъ гупым я деж ещанэ щыхъуащ Къуныжь Ролан. 
А псом къадэкIуэу, иджырей зэхьэзэхуэм къыщыхэжаныкIахэр хэтынущ мэлыжьыхьым и 17 - 20-хэм Красноярск къалэм Урысейм дзюдомкIэ пашэныгъэр къыщыхьыным хуэунэтIауэ щекIуэкIыну зэхьэзэхуэм. 
АЛБЕРДЫКЪУЭ Iэмин.
Поделиться: