Сом мелуани 3-м щIигъу япшынащ

ФщIэн папщIэ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и автоинспекторхэм зэратх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуам тещIыхьауэ мазаем и 1 - 7-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызекIуэ хабзэр къызэрызэпаудам теухуа унафэ 7950-рэ къащтащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьащ сом мелуани 5-рэ мин 84-м нэблагъэ. А махуэхэм япшынащ сом 3 028 250-рэ.

Къуэдыр махуэ 60-м къриубыдэу япшын хъунущ. Абы фIагъэкIамэ, Iуэхур Суд приставхэм Iэрагъэхьэ.
Административнэ къуэдыр хабзэм игъэува пIалъэм (УФ-м и КоАП-м и 20.25 статья) къриубыдэу ямыпшынмэ, ар хуэдитIкIэ ягъэбагъуэ е сыхьэт 50-кIэ цIыхур ягъэлажьэ.
Къуэды птелъмэ къыщыпщIэфынущ Урысейм и Къэрал автоинспекцэм и сайтым - www.gibdd.ru.

 

Бахъсэн Ланэ.
Поделиться:

Читать также: