Илъэс 20 дэкIауэ

Дзэ частыр и фIэфIыныгъэкIэ къигъанэу илъэс 20-кIэ зызыгъэпщкIуар яубыдащ.
КъБР-м щыIэ МВД-м Уголовнэ къэлъыхъуэныгъэхэмкIэ и управленэмрэ Урысейм и МВД-м и Управленэу Краснодар къалэм дэтымрэ я лэжьакIуэхэм я къалэныр щагъэзащIэм яубыдащ илъэс 20 лъандэрэ къэралым къыщалъыхъуэ, Прохладнэ къалэм щыщ, зи ныбжьыр илъэс 39-рэ хъу цIыхухъур.
Прохладнэдэсым, 2000 гъэм и накъыгъэм дзэ къулыкъум ираджауэ, Мэзкуу областым и Наро-Фоминск къалэм дэт дзэ частым къалэныр щрихьэкIырт фочауэу, рядовой цIэр иIэу. А гъэ дыдэм и бадзэуэгъуэм щхьэзыфIэфIагъкIэ частым дэкIри зигъэпщкIуащ.
Наро-Фоминск гарнизоным и Дзэ прокуратурэм Урысей Федерацэм и Уголовнэ кодексым и 337-м статьям и 4-нэ Iыхьэм ипкъ иткIэ (ЩхьэзыфIафIагъкIэ частыр е къулыкъур щрихьэкIыр ибгынэн) цIыхухъум теухуа уголовнэ Iуэху къиIэтащ.
 Къалъыхъуэм и анэм захуигъэзати, илъэс 13 дэкIауэ 2013 гъэм и шыщхьэуIум судым и унафэкIэ ар мыпсэужу къалъытащ. Полицейхэм зэраубзыхуамкIэ, цIыхухъум зыщигъэпщкIуащ Мэзкуу областымрэ Краснодар краймрэ я щIыналъэхэм.
 Шэч зыхуащIыр Краснодар гарнизонымыкIэ Урысейм и СК-м и дзэ-следствэ къудамэм Iэрагъэхьащ.
 

Дыгулыбгъу Жантинэ.
Поделиться: